WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Організаційна структура соціології в Україні - Реферат

Організаційна структура соціології в Україні - Реферат

інтелектуальна праця, праця соціолога роз-починається з пізнання. Тому найголовнішою функцією є пізнавальна, її спрямовано на вивчення та аналіз соціальної дійсності, що стоїть за певним фактом чи їх множиною. Що масштабнішим за цілями та проблемами є дослідження, то ймовірнішим є те, що соціолог матиме справу з багатьма складними соціальними фактами. У процесі реалізації цієї функції завдання соціолога полягає у виявленні зв'язків між соціальними фактами, притаманних їм тенденцій і закономірностей.
Реалізація пізнавальної функції розпочинається з вивчення відповідної літератури. Це можуть бути фундаментальні публікації про результати науково-дослідних робіт, публіцистичні статті.
Може статися і так, що літератури, яка стосується безпосередньо цієї теми, взагалі нема. Але будь-яка тема зв'язана з іншими, і соціолог повинен спрямувати свої зусилля на пошуки розробок, певною мірою наближених до досліджуваної тематики. Отже, пізнавальна функція праці соціолога передбачає цілеспрямований пошук існуючих досліджень та публікацій.
У пізнавальному процесі соціолога однаково прийнятний як теоретичний, так і емпіричний аналіз соціальної реальності з використання найрізноманітніших способів збирання інформації. Це дуже важливо враховувати, щоб не ототожнювати пізнавальну функцію лише з теоретичним пошуком.
Пізнавальна функція реалізується в розробці соціальних карт працівників і соціальних паспортів колективів, а також програми дослідження: формулювання проблеми, завдань, цілей, визначення об'єкта і предмета дослідження, розробка гіпотез, вибір способів та засобів вивчення проблеми.
Виконання цієї функції потребує глибокого знання методики, техніки й організації соціологічних досліджень.
Пізнавальна функція знаходить своє органічне продовження в прогностичній функції. Вивчаючи соціальну дійсність, її суперечності та шукаючи шляхи їх розв'язання, соціолог має прогнозувати перспективи розвитку подій, кінцевий результат усіх змін.
Прогнозування має надзвичайно важливе значення в роботі соціолога. Обмеження констатацією фактів, у ліпшому разі аналізом поточних процесів без вивчення тенденцій майбутнього їхнього розвитку свідчить про неповне використання професійних можливостей соціолога, низьку ефективність його професійної діяльності.
Конкретизується прогностична функція через соціальне планування, проектування і конструювання. Вона межує з моделюванням перебігу соціального процесу в майбутньому.
Соціальне шанування - це передусім розробка цільових комплексних програм розвитку окремих сфер функціонування трудового колективу, планів соціального розвитку підприємства в цілому та окремих його підрозділів. Соціальне проектування передбачає розробку конкретної моделі технології соціального процесу чи соціальної системи з параметрами, специфікою функціонування. Це чітко (кількісно та якісно) виражений прогноз. Соціальне конструювання порівняно з проектуванням не має конкретного характеру, а є загальною умоглядною моделлю соціального об'єкта безвідносно до конкретно заданих параметрів.
Слід зауважити, що ні соціальне планування, ні соціальне проектування, ні соціальне конструювання не є суто соціологічними функціями. Вони тісно зв'язані з функціями економістів, плановиків, математиків тощо.
Як свідчить практика, соціологи на підприємствах інколи, захопившись дослідженням суті явища, не приділяють потрібної уваги пошуку варіантів його вдосконалення, управління його розвитком.
Управлінська функція полягає в тім, що рекомендації, пропозиції, оцінки стану соціального об'єкта, зроблені соціологами, стають основою для прийняття рішень з управління розвитком об'єкта, його використання чи реорганізації. Управлінська функція може матеріалізуватися в соціальній технології, яка містить і програму, і перелік операцій для виконання її з метою змінити ситуацію.
Соціологи на підприємствах мають виконувати й таку специфічну функцію, як соціологічне обґрунтування та соціальна оцінка управлінських рішень, що передбачає врахування соціологічних чинників, оцінку соціальних наслідків різних нововведень. Інакше кажучи, соціологи мають відповісти на запитання про те, що, наприклад, зміниться в умовах і змісті праці, у ставленні до праці, у структурі інтересів людей у разі, скажімо, переходу на виробництво нової продукції, зміни технології, реконструкції виробництва, запровадження нової форми оплати праці тощо.
У завдання соціологів уходить контроль соціальних параметрів розвитку колективу. При цьому слід ураховувати, що економічний ефект не завжди збігається із соціальним. Інколи нововведення спричиняють негативні соціальні наслідки.
У зв'язку з цим реалізація управлінської функції передбачає:
" обов'язкове узгодження із соціологами певних планових, нор-мативних і директивних документів. Це плани соціального розвитку колективу, роботи з кадрами, поліпшення умов праці, оплати і сти-мулювання її, організації дозвілля, плани організаційно-технічних заходів, реконструкцій цехів, утворення нових підприємств;
" участь соціологів разом з фахівцями інших служб підприємства в розв'язанні проблем, які не входять безпосередньо до сфери їхньої функціональної діяльності. Це групи представників різних підрозділів, у тім числі соціологів, утворені для діагностики, вироблення рішень та їхньої реалізації. Це ради і комісії з питань соціального розвитку, використання кадрів, організації побуту і Дозвілля, молодіжних проблем, технічні ради, комісії з питань охорони праці та оздоровлення;
" висування відповідних вимог до інших служб, підрозділів і громадських організацій підприємства через:
- технічні завдання на розробку проектів і конструкцій;
- положення про підрозділи й посадові інструкції;
- стандарти підприємств;
- накази, розпорядження, постанови адміністрації та громадських організацій підприємства, які розробляються з урахуванням результатів роботи соціологічної служби.
Нині особливої актуальності набуває функція соціологічної просвіти. Завданням соціології є організація соціологічного навчання кадрів, поширення соціологічних знань та вивчення основ виробничої педагогіки, переконання в необхідності використання цих знань у практичній діяльності, формування в керівників різних рангів соціологічного мислення. Соціологічні служби мають довести необхідність соціологічних знань для підвищення ефективності виробничої діяльності.
Зміст функції соціологічної просвіти полягає в такому:
" організація вивчення керівниками і спеціалістами основ со-ціологічних знань, зокрема, соціології праці, соціології управління, соціології організацій тощо;
" масова пропаганда соціологічних знань серед працівників підприємства, виступи соціологів з лекціями, доповідями тощо;
" регулярне інформування колективу про результати соціологічних досліджень, про хід розв'язання соціальних проблем, виконання планів соціального розвитку;
" консультування працівників інших служб з питань розв'язання соціальних проблем, трудових конфліктів тощо.
Слід зауважити, що виконання функцій соціолога передбачає спілкування з людьми, правильне, точне, коректне тлумачення їхньої думки. А це зумовлює необхідність додержання вимог морального характеру.
Соціолог має бути професійно чесним і компетентним, забезпечувати максимальну вірогідність і надійність соціологічної інформації. У відносинах з респондентами він повинен суворо дотримуватися принципу конфіденційності та нерозголошування зібраних даних, якщо вони можуть зашкодити людині. Забороняється застосовувати методи та процедури, що порушують права опитуваних чи принижують їхню гідність. Соціолог має бути об'єктивним і прагнути до науковості, несумісної з ідеологізацією, тенденційністю і намаганням "впливати" на наукову істину. Важливо, щоб соціолог мав чітку громадянську й моральну позицію. Непорушною засадою діяльності соціолога має бути повага до чужих ідей та поглядів. Головний принцип діяльності соціолога - "Істина над усе".
Ефективність зв'язку соціології з життям визначається можливостями використання результатів соціологічних досліджень, висновків та рекомендацій соціологів у практиці. Для цього соціологія має стати надійним науковим інструментом пізнання та зміни соціальної реальності, глибше інтегруватися в структуру суспільних відносин.

 
 

Цікаве

Загрузка...