WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Організаційна структура соціології в Україні - Реферат

Організаційна структура соціології в Україні - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Організаційна структура соціології в Україні
Організаційну структуру соціології в Україні репрезентовано різними соціологічними установами, які здійснюють теоретичні та прикладні дослідження соціологічних проблем, готують фахівців тощо. Перш за все треба назвати такі:
" установи Академії Наук України, що здійснюють розробку загальних теоретико-методичних і галузевих соціологічних проблем;
" центри вивчення громадської думки, що утворені на громадських засадах у деяких містах України і вивчають рейтинг політичних діячів, сприйняття трудящими політики уряду, політичну активність, розвиток неформальних рухів тощо. Результати роботи цих центрів використовуються в процесі прийняття рішень на різних рівнях управління суспільними процесами;
" установи при різних державних організаціях, міністерствах і відомствах, що ведуть соціологічні дослідження за завданнями цих організацій, розробляюсь теоретико-методологічні проблеми державно-політичної та відомчої роботи;
" соціологічні кафедри та лабораторії вузів, що готують спеціалістів, розробляють теоретико-методологічні проблеми, виконують замовлення підприємств і організацій на проведення прикладних досліджень;
" соціологічні служби підприємств та інших соціальних організацій, що здійснюють прикладні дослідження соціологічних проблем, розробку і впровадження соціальних технологій, соціальних програм тощо.
Координує соціологічну роботу Соціологічна асоціація України (САУ). Вона функціонує як наукова громадська організація при секції суспільних наук Президії НАНУ і об'єднує соціологів-фахівців, що ведуть науково-практичну, дослідну, пропагандистську й педагогічну діяльність. Членство в ній може бути колективним та індивідуальним. Мета й завдання асоціації чітко визначені в її статуті.
Провідним центром соціологічної роботи є Інститут соціології НАН України, який ставить своїм завданням виявлення закономірностей розвитку соціальних процесів як взаємодії багатьох соціальних груп і верств у різних сферах життєдіяльності суспільства.
Досягнення цієї мети реалізується в таких напрямах досліджень:
" історія, теорія і методологія вітчизняної та зарубіжної соціологічної думки;
" особливості соціальної структури суспільства за умов становлення ринкової економіки: тенденції та механізми соціальної диференціації та стратифікації;
" динаміка масової свідомості та соціального самопочуття населення. Ціннісні орієнтації, потреби, інтереси та мотиви поведінки різних соціальних груп;
" розробка системи соціологічних показників та проведення моніторингових досліджень, що характеризують стан і динаміку суспільства. Соціодіагностика;
" соціальні умови формування ринкової економіки та підприємницької діяльності. Трудова мотивація за різних форм власності;
" соціальні та психологічні чинники ідентифікації й адаптації особистості за умов суспільної кризи;
" соціологія культури і масової комунікації;
" особливості життєдіяльності сім'ї на етапі трансформації українського суспільства;
" причини виникнення й механізми подолання соціальних конфліктів;
" соціально-психологічні чинники й механізми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Соціальна політика за умов подолання наслідків великомасштабних аварій. Соціологія відтворення природного середовища;
" українська етнічність у сучасному світі. Етносоціологія та етнополітика;
" соціологія політики. Формування та реалізація сучасної соціальної політики в Україні;
" методологія та методика соціальної експертизи національних та регіональних програм і проектів.
Академічна програма інституту виконується в таких наукових відділах:
" соціальних структур;
" економічної соціології;
" соціальної психології;
" історії та теорії соціології;
" соціальної експертизи;
" методології та методів соціологічних досліджень;
" соціально-політичних процесів;
" соціології культури та масової комунікації.
В Інституті працює багато висококваліфікованих соціологів, фахівців у різних галузях соціології.
Нині Інститут є провідним центром України з підготовки аспірантів та докторантів, проведення теоретичних та емпіричних досліджень, поширення соціологічної інформації.
На базі Інституту діє спеціалізована Вчена рада з присудження наукових ступенів доктора й кандидата соціологічних наук за трьома спеціалізаціями: історія, теорія й методологія соціології; економічна соціологія; соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини.
Розв'язання завдань, зв'язаних з виходом із соціально-економічної кризи, потребує повної мобілізації внутрішніх резервів, посилення соціального управління економікою, що неможливо без активного дослідного пошуку і своєчасного усвідомлення суті соціально-економічних процесів, які відбуваються у сфері виробництва. У зв'язку з цим виникає необхідність удосконалення управління соціальними процесами, підвищення рівня роботи у сфері соціального розвитку трудових колективів. Важливу роль у цьому мають відігравати соціологічні служби, або, як їх називають, служби соціального розвитку самих трудових колективів, підприємств, організацій.
Соціологічна служба підприємства проводить соціологічні дослідження на підприємстві і на підставі всебічного вивчення соціально-психологічних проблем праці, побуту і відпочинку трудящих розробляє й реалізує заходи для виявлення і використання соціальних резервів зростання обсягів та ефективності виробництва, удосконалення управління соціальними процесами. Вона організовує роботу з управління соціальним розвитком трудових колективів, методичного забезпечення цього розвитку, координує розробку й реалізацію комплексних соціальних програм і технологій.
Соціологічна служба підприємства є незалежним підрозділом, підпорядкованим його керівникові чи першому заступнику керівника, а на підприємствах з великою кількістю працівників - головному соціологу, права і обов'язки якого встановлюються на рівні інших головних спеціалістів підприємства.
Структуру і штати служби затверджує керівник підприємства залежно від загальної кількості працівників підприємства, функцій і обсягу виконуваних соціологічною службою робіт (див. табл.). До її складу можуть входити соціологи, психологи, спеціалісти з профорієнтації, організації та управління виробництвом та інші фахівці.
Таблиця
Типова структура соціологічної служби промислового підприємства (об'єднання).
На практиці соціологів найчастіше включають у структури відділів кадрів, організації праці та заробітної плати, планово-виробничий відділ, АСУ, бюро технічної інформації тощо. Утворення таких служб значною мірою залежить від керівника підприємства, розуміння ним важливості соціальних завдань. Проте ефективніше ці служби працюють тоді, коли діють автономно. У складі інших підрозділів вони, як правило, виконують ще роботу, що не відповідає їхнім функціям. Якщо взяти за критерій оцінки ефективності роботисоціологічної служби кількість проведених досліджень і запроваджених заходів, то найбільш ефективним, як свідчить практика, є її підпорядкування заступнику директора з кадрів.
Права, обов'язки і функції окремих працівників служби закріплюються посадовими інструкціями, які відбивають специфіку соціологічної роботи на кожному конкретному підприємстві.
Призначення соціолога як фахівця реалізуються в його функціях, котрі зв'язані з функціями соціології. Вони конкретизують загальні абстрактні уявлення про функції соціології як науки. Детальний розгляд їх сприятиме ліпшому усвідомленню змісту роботи соціолога на підприємстві.
Робота соціолога має здебільшого теоретико-пізнавальну спря-мованість і є досить складною, оскільки зв'язана з усвідомленням сутності соціальних процесів, людського буття. Вона є творчою, оскільки зв'язана з пошуком нового, раніше невідомого. Основна мета соціологічної діяльності - пізнання за допомогою загальних наукових та суто соціологічних методів соціальних явищ, процесів та визначення засобів управління їхнім розвитком. Тому теоретико-пізнавальна робота соціолога завжди так чи так поєднана з практичною, управлінською діяльністю. Без зв'язку з практикою соціологічна робота втрачає сенс. Кінцевим підтвердженням її значущості та доцільності є досягнуті практичні результати.
Як і будь-яка інша

 
 

Цікаве

Загрузка...