WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Методи збирання соціологічної інформації - Реферат

Методи збирання соціологічної інформації - Реферат

знати атестованого по його роботі, а по-друге - репрезентувати всі структури, з якими він взаємодіє у виробничій діяльності.
Висновки атестаційної комісії мають бути інтегральними, ком-плексними, тобто охоплювати різні сторони професійної діяльності людини, містити оцінку перспектив і шляхів їх досягнення.
Отже, крім інформаційної функції, професійна атестація може виконувати й соціально-регулятивну. Можливості атестації за умов переходу до ринкової економіки, різних форм власності, розвитку демократії значно збільшуються. її результати можуть використовуватися для оцінювання трудового внеску тих працівників, діяльність яких безпосередньо не зв'язана з кінцевими результатами, для конкурсного добору спеціалістів та ке-рівників, для опрацювання складних управлінських рішень. Інакше кажучи, професійна атестація є обов'язковою складовою менеджменту.
Оскільки об'єктом соціологічного дослідження є певна соціальна спільнота (група, колектив), то важливо знати, а отже, вивчати її соціально-психологічні якості. Для цього використовують методики, розроблені в психології, зокрема тестування - експериментальний метод психодіагностики
Тест - завдання стандартної форми (вербального характеру чи у вигляді символів, спеціального малюнка тощо), результат виконання якого дозволяє виміряти деякі психофізичні й особистісні характеристики, а також знання, уміння, навички випробовуваного.
У тесті мають бути такі компоненти:
" саме завдання (опитувальник), що розповсюджується як документ дослідження;
" стандартна інструкція щодо мети і правил виконання завдання;
" ключ шкалування, що вказує, яку характеристику, вимірювану якісну особливість тестованого розкриває кожний з пунктів завдання;
" ключ кодування, що визначає кількість балів за кожний варіант відповіді;
" ключ інтерпретації одержаного індексу, що визначає норми, з якими порівнюється результат, показаний тестованим.
Якщо всі інші методи мають на меті отримання якихось нових даних, що збагачують соціологічну науку, то тестування використовують для того, щоб визначити наявність чи брак уже відомих соціально-психологічних властивостей у випробовуваного. Тест має забезпечити об'єктивне порівняння випробовуваних між собою, тобто визначити, якою мірою кожен з них відповідає встановленим стандартам.
Перша вимога до тесту - його стандартизація, наявність взірця, норми.
Друга вимога полягає в тім, що кожний тест має забезпечувати всім особам, що випробовуються, однакові можливості для виявлення власних соціально-психологічних якостей.
Третю вимогу зумовлено тим, що тести - разове випробування, і не можна за їх результатами будувати прогнози щодо майбутнього розвитку тестованого, його перспектив.
У соціологічних дослідженнях використовуються різні види тестів (див. табл.).
Таблиця
Види тестів, їх призначення в соціологічних дослідженнях.
Тест Зміст
Вербальний побудований на використанні мовного завдання, виконання якого потребує не здійснення дії, а опису її словами
Емпіричний оснований на емпіричних даних і використовується для перевірки гіпотетичних висновків, коли дослідник у них сумнівається
Досягнень стандартизовані завдання, що конструюються на навчальному матеріалі, призначені для оцінювання рівня опанування навчальних знань і навичок. Створюються стосовно конкретного рівня навчання і знання навчальних предметів, зазвичай з урахуванням групової поведінки (в навчальній групі). їх використовують на іспитах, у професійному доборі тощо
Інтелекта психо-діагностичні прийоми, що використовуються для дослідження і якісного оцінювання (вимірювання) рівня інтелектуального розвитку. Завдання стосуються здебільшого словесно-логічного мислення, проте деякі з них спрямовані й на оцінювання розвитку наглядно-образного і наглядно-дієвого мислення. Окрім того, вони дозволяють певною мірою характеризувати пам'ять, увагу, просторову орієнтацію, вербальний розвиток тощо
Особистості психо-діагностичні прийоми, спрямовані на оцінювання емоційно-вольових компонентів психічної діяльності - відносин (у т.ч. міжособистісних), мотивації, інтересів, емоцій, а також особливостей поведінки індивіда в певних, описаних у завданнях, соціальних ситуаціях. Тести особистості включають проективні тести, особистісні опитувальники і тести діяльності (ситуаційні)
Проективний методики показані для діагностики особистості, в яких респондентам пропонується реагувати на невизначену (багатозначну) ситуацію
Здібностей показаний для оцінювання можливостей індивіда в опануванні знань, умінь і навичок, що мають загальний і специфічний характер
"ТАТ" (тест аперцепційний тема-тичний) проективна техніка дослідження особистості. Респонденту пропонують скласти оповідання до кожної серії картинок з досить неясним сюжетом. Аналіз кожного з цих оповідань використовується для вивчення установок, цінностей, ролевих конфліктів і орієнтацій, якими респондент переймався чи переймається в реальних соціальних взаємодіях і які він чи не бажає, чи не може обговорювати безпосередньо
"Кана" проективна техніка для здобуття психологічної інформації. Тестованому показують різні символи (зірка, прапор, стріла тощо), просять розмістити їх в будь-якій послідовності і пояснити, яке значення вони мають для нього
"Амтхауера" досліджує структуру інтелекта високого рівня, показаний для визначення здатності до абстрактного мислення, комбінаційної пам'яті, просторової уяви, мовного чуття, математичного мислення, утворення судження (думки) тощо
"Розенцвейга" проективна техніка вивчення поведінки особистості в складних конфліктних ситуаціях з метою визначення її спрямованості (агресивності чи відповідальності)
"Роршаха" проективна техніка для вивчення особистості способом тлумачення, наприклад, чорнильних клякс як індикатора визначення рис особистості
Тестикласифікують за різними ознаками.
" За цільовим призначенням їх поділяють на:
" проективні, що дають змогу визначити наявність певних соціально-психологічних якостей у певної людини. Вони формуються з певних стимулів, реагуючи на які, людина виявляє притаманні їй якості (наприклад, пропонується розтлумачити якусь ситуацію, явище);
" оцінні, що забезпечують відносні виміри здібностей, рівня розвитку необхідних соціально-психологічних властивостей (пам'яті, мислення) для успішної трудової діяльності;
" професійні, що виявляють ступінь готовності до певного виду професійної діяльності (рівень засвоєння необхідних знань і навичок).
За предметом дослідження розрізняють:
" загальні особистісні тести, за допомогою яких фіксують певну цілісність психічних якостей особи;
" спеціальні особистісні тести, призначені для діагностики тієї чи тієї риси, характеристики, якості суб'єкта (наприклад, розумового розвитку, професійних здібностей, рівня загальної відповідальності, самоконтролю тощо);
" групові, які забезпечують діагностику групових психологічних процесів - рівня згуртованості груп і колективів, особливостей групового соціально-психологічного клімату, міжособистісного

 
 

Цікаве

Загрузка...