WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → О.Конт та його проект нової науки - соціології - Реферат

О.Конт та його проект нової науки - соціології - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
О.Конт та його проект нової науки - соціології
ПЛАН
Вступ
1. Логіка виникнення соціології
2. Ідейні джерела соціологічного вчення О.Конта
3. Особливості соціологічного вчення О.Конта, його вплив на розвиток соціології
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Соціологія як самостійна галузь наукового знання виникла досить пізно, у 40-х рр. XIX ст., і являє собою порівняно молоду науку. Перший, хто переглядає усталену класифікацію наук і виділяє в ній окрему науку про суспільство, є французький вчений Огюст Конт (1798-1 857), якого і вважають засновником соціології. В його шеститомній праці "Курс позитивної філософії" вперше вжито назву "соціологія" і обгрунтовано її предмет і метод.
О.Конт жив у Франції у такий період її історії, який знаменувався боротьбою старих і нових класів і станів, частою зміною форм політичного устрою. Прихід до влади Наполеона Бонапарта, який починав як республіканець, а став імператором, зліт і падіння імперії, низка буржуазних революцій, що перетиналася реставрацією монархії, глибока і всеохоплююча криза старого суспільства і важкі муки народження нового буржуазного ладу, руйнація традиційних цінностей і моральних принципів, - все це спричинило величезний вплив на світогляд Конта. Він намагався знайти шляхи виходу з цього всезагального кризового стану, звертаючи свої погляди до науки, яка одна, на його переконання, була здатна подолати стан анархії і хаосу, в якому так довго перебувають найбільш цивілізовані країни, включаючи Францію. Але це мала бути спеціальна позитивна наука про суспільство, його будову та розвиток, заснована на достовірних дослідних даних - на той час такої науки ще не існувало.
Чи був Огюст Конт справжнім творцем, "батьком" соціології - питання спірне. Безперечно те, що він став її хресним батьком, тому що дав їй ім'я, винайшов саме слово "соціологія". Правда, охоронці чистоти наукової мови нерідко підкреслювали "варварський" характер імені, яким він назвали новонароджену науку про суспільство, адже воно складено зі слів, узятих із двох різних мов: латинського "societas" ("суспільство") і грецького "logos" ("слово", "навчання"). Як би те ні було, уже завдяки тому, що Конт придумав слово "соціологія", він цікавий для історії цієї науки.
Говорячи про особистість Конта, можна зробити висновок, що ця видатна людина була маргіналом, людиною "на грані", на краю в багатьох відносинах. Він знаходився на грані між академічним і неакадемічним світами, між сімейним і неодруженим станом, між здоров'ям і хворобою, між наукою, релігією, утопією і т.п. Усе це, безумовно, не могло не позначитися на його соціологічному мисленні. У творчості Конта прийнято розрізняти три періоди.
Перший період (1819-1828), що майже цілком збігається згодом його співробітництва із Сен-Сімоном, характеризується виданням шести невеликих програмних творів, "опускулів". Ці твори Конт згодом уключив як додаток у IV тім своєї "Системи позитивної політики" (1854) з метою показати наступність своїх поглядів. У "опускулах" він намічає принципи і шляхи інтелектуальної і соціальної реформи, у якій бідує, що знаходиться в стані "анархії" людство. У цих творах можна знайти ідеї, що одночасно є підсумком для Сен-Сімона і відправним пунктом для Конта. Тут уже є присутнім ряд найбільш важливих ідей, що Конт розвиває згодом, зокрема, ідея про особливу роль вчених у новому суспільстві, розрізнення двох головних епох у розвитку людства: критичний й органічний, поняття і принципи "позитивної політики", і, нарешті, знаменитий "закон трьох стадій".
Другий період (1830-1842) - це період зрілості, коли створювався і видавався шеститомний "Курс позитивної філософії" (тому виходили послідовно в 1830, 1835, 1838, 1839, 1841 і 1842 р.). У цей час Конт розробляє філософські і наукові основи позитивістського світогляду.
Третій, завершальний період творчості Конта, починається з другої половини 40-х років. Він відзначений створенням таких добутків, як чотиритомна "Система позитивної політики, чи Соціологічний трактат, що засновує Релігію Людства" (1851-1854), "Позитивістський катехізис" (1852) і "Суб'єктивний синтез" (1856). У цей час Конт обґрунтовує переважно "суб'єктивну" точку зору і "суб'єктивний" метод.
Незалежно від того, як оцінювати співвідношення між різними періодами і частинами контовського навчання, безсумнівно, що в ньому перепліталися і проникали друг у друга наукові і позанаучні елементи. Але задача історії соціології - вивчити насамперед наукові елементи, виходячи з тих критеріїв, що були виділені в першій лекції. Це ті сторони доктрини Конта, що надалі одержали продовження не в чи моралі релігії, не в чи політику соціальних рухах, а в соціології як науці.
1. Логіка виникнення соціології
Соціологія як самостійна галузь наукового знання виникла досить пізно, у 40-х рр. XIX ст., і являє собою порівняно молоду науку. Але формування і накопичення знань про суспільство та його розвиток, місце і роль в ньому людини почалося з давніх давен, опираючись на уявлення первісних людей, відображені у міфах, легендах та героїчному епосі. З часом, десь близько двох з половиною тисячоліть тому, на базі первісної міфології виникає філософія, яка на перших етапах свого існування була сукупним знанням про світ і містила в собі елементи астрономічних, математичних, фізичних та інших знань. Окремою галуззю філософії як "цариці всіх наук" поступово стає соціальна філософія, вбираючи в себе чисельні спроби пояснення суспільних явищ, суті і призначення людини.
Крім філософії, пізнанням соціальних процесів і явищ займалася також історія. Як слушно зазначає вітчизняний-соціолог М.В.Захарченко, у стародавньому світі розвиток філософії та історії здійснювався паралельно, але ці два пізнавальні процеси ніколи не перетиналися: пізнавальний досвід історичної науки не вивчався філософією, а соціально-філософський аналіз суспільних проблем практично залишався поза історією. Філософія з її абстрактно-умоглядним розумінням соціальної дійсності була дуже далекою від реального суспільного життя в його неповторно-індивідуальних проявах, а історія уникала філософсько-теоретичних узагальнень, будучи скерованою саме на дослідження і опис унікальних і неповторних явищ та історичних осіб. До того ж історію завжди вважали наукою про минуле; соціапьна ж філософія більше тяжіла до спроб розуміння сучасного їй світу. Тому саме соціальну філософію можна вважати попередницею соціологи.
Однак філософи давнини не розглядали суспільство як окреме і самостійне утворення, що має свої власні закони і механізми розвитку. Для них суспільство та суспільне життя виступають складовою частиною загального космічного буття, незалежного від людини та її волі. Відтак і суспільство філософами древнього світу розглядається не як суб'єкт, не як цілісний соціальний організм, що саморозвивається й самовдосконалюється, а як простий або складний об'єкт вивчення по аналогії до інших природнихоб'єктів. До того ж стародавні філософські уявлення про суспільство і людину носили умоглядний, позадослідний характер.
Отже, з сивої давнини, впродовж тисячоліть історії людства домінуючою залишалася думка про органічну належність людини до природного світу (чи це був космос, чи земний світ), про людину як частку природи, підвладну природним законам, про суспільство як продовження і вищий продукт природи.
Подальший розвиток філософії, виділення з неї природничих наук, не змінюючи панівної думки щодо сутності людини й суспільства, вносить певні корективи у спроби їх тлумачення і дослідження. З доби Нового часу (XVII ст.) починає формуватися переконання, що суспільні процеси і явища можуть досліджуватися за допомогою методів природничих наук, що дасть змогу подолати абстрактність і описовість, забезпечить здобуття науково достовірного, дослідна підтвердженого знання про суспільний простір і

 
 

Цікаве

Загрузка...