WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність - Курсова робота

Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність - Курсова робота

сформулювати висновки про стан і зміни, які відбулися в об'єкті дослідження.
Використання та впровадження соціологічних даних, які отримані в ході проведеного дослідження, в практичну діяльність можуть здійснюватись у різних формах, а саме: а) у формі захистурезультатів дослідження перед замовником; б) у формі публікації основних висновків, положень, пропозицій і рекомендацій у засобах масової інформації, наукових збірниках, монографіях тощо; в) у формі виступів на конференціях, по радіо і телебаченню; г) у формі підготовки проектів документів і відповідних матеріалів для органів влади й управління. [26,cт.102-106]
Результати соціологічних даних, отриманих після дослідження, опрацьовуються на ЕОМ та подаються, як правило, у вигляді соціологічних звітів. За структурою ці звіти повинні відповідати загальній логіці наукового аналізу та включати:
1) вступну частину, в якій формулюються мета, основні завдання,
об'єкт і предмет дослідження; подаються інтерпретація основ
них понять, гіпотези та характеристика вибіркової сукупності;
2) основну частину, де містяться проблемні розділи, кількість яких
визначається кількістю висунутих гіпотез;
3) заключну частину, що містить головні висновки та практичні
рекомендації щодо вирішення існуючих проблем;
4) додатки, в яких подається інструментарій дослідження (анкети,
бланки-інтерв'ю тощо), за допомогою якого було отримано
емпіричну інформацію. Сюди включаються також таблиці і графіки, що не ввійшли до соціологічного звіту.
Категорія "ефективність" у широкому розумінні - це рівень збігу отриманих результатів будь-якої дії та цілей, що передували їй. Ефективність соціологічного дослідження носить системно-комплексний характер та залежить від цілої низки факторів, а саме: від якості розробки програми й інструментарію дослідження, професіоналізму виконавців, які повинні на високому рівні забезпечити здійснення усіх його етапів, а також сформулювати відповідні висновки й рекомендації щодо існуючих проблем та подати підго-товлений соціологічний звіт його замовникам. [11, cт.56-59]
ВИСНОВОК:
Розглянувши основні соціологічні методи збирання інформації, можна зробити узагальнюючий висновок, що, по-перше, їх діапазон досить широкий і кожний із них характеризується тими чи іншими позитивами. По-друге, ефективному проведенню соціологічних досліджень сприяє раціональний вибір і комплексне поєднання певних методів, залучення фахівців різного профілю: соціологів, соціальних психологів, математиків, педагогів та інших спеціалістів. По-третє, доцільність застосування того чи іншого методу у даному дослід-женні залежить від потенціалу методу, від змісту і завдань дослідження, ступеня опрацювання проблеми, людських, фінансових і економічних ресурсів, якими володіє дослідницький колектив. По-четверте, часто для збирання соціологічної інформації використовуються комбінації різних методів, що нерідко формує нові методи її збирання та аналізу, сприяє утворенню нових нетрадиційних способів отримання даних (наприклад, фокус-група, мозкова атака тощо).Заключний етап емпіричного соціологічного дослідження зу-мовлює обробку, аналіз та інтерпретацію даних, отримання емпірично обґрунтованих узагальнень, висновків і рекомендацій. Залежно від методів отримання первинної інформації можливо застосування різних прийомів обробки й аналізу даних. Так, якщо соціолог певну частину інформації запозичує із документальних джерел, то він використовує два основних методи аналізу документів: неформалізований (традиційний) і формалізований (контент-аналіз). Традиційний аналіз ґрунтується на сприйнятті, розумінні, осмисленні й інтерпретації змісту документів згідно з метою дослідження. Формалізований аналіз документальних джерел (контент-аналіз - аналіз змісту) розрахований на запозичення соціологічної інформації з великих масивів документальних джерел, які недоступні традиційному аналізу. Він базується на виявленні деяких кількісних статистичних характеристик текстів (або повідомлень).Завершується емпіричне соціологічне дослідження формулюванням висновків, пропозицій та рекомендацій, які повинні носити конкретний, реалістичний характер, мати необхідні обґрунтування в матеріалах дослідження, підтверджуватися документальними й статистичними даними.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Волович В. Й. Надежность информации в социологическом исследовании. - К.: Наук. думка, 2004. 366с.
2. Горшков М. К., Шереги Ф. 3. Как провести социологическое исследование. -М.: Политиздат, 2003. 203с.
3. Гречихин В. Л. Лекции по методика й технике социологических исследовании. -М.: Изд-во МГУ, 1998. 301с.
4. Грушин Б. А. Мнение о мире й мир мнений. - М.: Политиздат, 1967. 300с.
5. Евлапов Л. Г., Кутузов В. А Зкспертньїе оценки в управлений. - М.: Зкономика, 2000. 502с.
6. Жабский М. Й. ПринципьІ стандартизованного интервью // Социол. исследова-ия. - 1995. - № 3.C.23-26
7. Здравомьіслов А. Г. Методология й процедура социологических исследовании. -М.: Мьісль, 2001. 123c.
8. Куприян А П. Проблема зксперимента в системе общественной практики. - М.:Наука, 1981. 354c.
9. Логика социологического исследования. - М.: Наука, 1987. 366c.
10. Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Введение в социологию: Учеб.-метод. пособие. - К.: МАУП, 1999. 265c.
11. Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Социология: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 1998. 289c.
12. Нозль 3. Массовьіе опросьі. - М.: Прогресе, 1998. 211c.
13. Осипов Г. В., Андреев 3. П. МетодьІ измерения в социометрии. - М.: Наука, 2004. 302c.
14. Панина Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. - К.: Наук. думка, 2002. 255c.
15. Погосян Г. А Метод интервью й достоверность социологической информации. -Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1985. 200c.
16. Практикум по социологии. - М.: Издво МГУ, 2002. 500c.
17. Пзнто Р., Гравитц М. МетодьІ социальньіх наук: Пер. с фр. - М.: Прогресе, 2002. 302c.
18. Система социологического знання: Учеб. пособие / Сост. Г. В. Щекин. -3-є изд. - К.: МАУП, 2003. 355c.
19. Социологический знциклопедический словарь / Ред.-координатор Г. В. Оси
пов. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1998. - С. 336.
20. Супперс П., Зинес Дж. ОсновьІ теории измерений // Психологическое измерение. - М.: Мир, 2000. 304c.
22. Тощенко Ж. Т. Социология: Общин курс. - М.: Прометей, 1999. 306c.
23. Туленков Н. В. Социологическое исследование: понятие, программа, методьі: Конспект лекции по социологии для студентов физкультурньїх вузов. - К.: УГУФВС,2004. 208c.
24. Чуриков Н. Н. Проектирование вьІборочного социологического исследования. -К.: Наук, думка, 2000. 306c.
25. Ядов Я А. Социологическое исследование: методология, программа, методьі. -М.: Наука, 2001. 504c.
26. Яковенко Ю. Й., Паниотто В. Й. Почтовьій опрос в социологическом исследова-нии. - К.: Политиздат УкраиньІ, 1998. 208c.

 
 

Цікаве

Загрузка...