WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність - Курсова робота

Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність - Курсова робота

практичного використання включає підсумки аналізу документів, усіх видів опитування (анкетування, інтерв'ювання), спостереження (безперервно-поточного і перервно-одночасного, періодичного, суцільного і несуцільного, коли всіелементи часткові), експерименту (польового, лабораторного, уявного), соціометрії (тести) та ін. Враховуються також генеральна й вибіркова сукупності тощо. [22, cт.135-138]
Статистична звітність взаємопов'язана з таким видом фіксації ефективності досліджень, їх практичної цінності, як статистичний облік, що ґрунтується на єдиній системі документації (карткової, журнальної та інших форм). Так, управлінсько-статистична звітність і облік реєструють динаміку розвитку організацій, їхню структуру, кадровий потенціал, характеристики їхньої діяльності в різноманітних умовах переходу до ринку.
Статистика невідривна від математичного методу, закону великих чисел і теорії ймовірності. Ефективність соціологічних досліджень, зокрема у сфері управління, багато в чому залежить від математичного забезпечення. Закон великих чисел ґрунтується на поняттях випадковості, ймовірності. Зменшення ступеня випадковості детерміноване збільшенням ймовірності: остання збільшується із збільшенням статистичної сукупності (у місті, наприклад, - 45% чоловіків, 55% - жінок, уся сукупність населення міста повністю збігається з наведеними показниками, чого не можна сказати про зменшену сукупність: у кінотеатрі цього міста навряд чи буде 45% чоловіків та 55% жінок). Життя постійно вимагає враховувати діалектику кількісних і якісних показників, абсолютних і відносних величин. Зокрема, істотними є по-казники варіації ознак досліджуваного об'єкта (ступінь його однорідності-варіантності).
Таким чином, стає очевидним творчий характер процесу визначення ефективності соціологічного дослідження, як і всіх його інших, попередніх етапів. У полі зору дослідника - відносні величини структури безпосередньо залежать його достовірність, обґрунтованість та ефективність. [22,cт.79-82]
5. ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Ефективність у широкому розумінні - це рівень збігу отриманих результатів будь-якої дії і цілей, що передували їй. Саме ефективність є остаточною інстанцією визначення місця і ролі досліджуваного об'єкта, тобто наскільки реальні отримані результати збігаються з очікуваними.
Ефективність соціологічних досліджень забезпечується всіма фак-торами людської життєдіяльності - об'єктивними (середовище-по-треби), суб'єктивними (усвідомлення потреб у вигляді інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів, цільових установок, а також задоволення цих потреб у вигляді вчинків, дій, поведінки і діяльності в цілому) в усіх її різновидах (практика, праця, активність, творчість тощо).
Існують перевірені практикою різноманітні способи вимірів такої ефективності. Оскільки в цьому випадку йдеться про соціологію, наближену до управлінської практики, слід наголосити на важливості спільного використання управлінсько-соціологічної статистики. Статистика - самостійна наука, яка вивчає кількісні закономірності життя суспільства у нерозривному взаємозв'язку з їх якісним змістом. Управлінська статистика - це система положень і прийомів теорії статистики, що застосовується у сфері управління різноманітними за формою власності та сферою діяльності організаціями.
Соціологія враховує методи управлінської статистики насамперед на етапі використання отриманих результатів і, в першу чергу, для з'ясування рівня ефективності такого використання. Предмет управлінської статистики - кількісна сторона (у взаємозв'язку з якісними особливостями) управлінської діяльності (її стан, структура, динаміка, особистість керівника-менеджера).
Соціально-управлінські дослідження не можуть бути ефективними без використання багатоструктурних соціологічних методів - аналізу документів, опитування, спостереження, експерименту. Ефективність управлінської роботи також вимірюється за допомогою соціологічних засобів із застосуванням статистики у двох одиницях: 1) управлінських діях і рішеннях; 2) суб'єктах управління, що їх здійснюють. [23,cт.89-92]
Ефективність соціологічних досліджень, зокрема у сфері управління, фіксується насамперед у статистичній звітності, яка є головним джерелом статистичної інформації як складового чинника загальнооб'єкта (у % - частина цілого), інтенсивності функціонування об'єкта, порівняння (у різних регіонах), відносні й середні величини (узагальнені показники, середня арифметична, геометрична, квадратична), динаміка процесу в цілому (зокрема, динаміка зростання організацій). Показники динаміки утворюють її ряди, що теж є важливим аспектом з'ясування ефективності реального об'єкта та його соціологічного виміру. Наприклад, стан кадрового забезпечення організації - абсолютний кількісний показник, структура кадрів підприємства - відносний якісний показник щодо контингенту працюючих, рівень (коефіцієнт) кадрового потенціалу персоналу, організації тощо.
Саме поняття динаміки досліджуваного процесу, рядів динаміки є констатацією постійно перетворювального його характеру. Соціологія - динамічна наука. Ефективність соціологічних досліджень залежить від адекватності її динамізму, а також від динамізму самого життя суспільства. Йдеться про чітке дотримання загальноприйнятих правил. Наприклад, для практичного використання аналізу будь-якого динамічного ряду потрібно розглядати його рівні, показники, способи перетворення, екстраполяцію та інтерполяцію, зв'язок ознак, види залежностей і ступені їх групування, насамперед кореляцію і функціональні факторні характеристики. [24,cт.35-36]
Таким чином, можна констатувати наявність арсеналу взаємоінтегрованих чинників, за допомогою яких є можливість об'єктивно від-творити наслідки досліджень, їхню практичну ефективність, адекватність попереднім намірам, сподіванням, гіпотезам. Це стосується всіх сфер життя, включаючи і сферу управління.
1. Аналіз соціологічних даних - це фактично членування об'єкта на певні елементи. Він включає ряд етапів (процедур), а саме: опрацювання інформації; узагальнення даних; інтерпретацію отриманої інформації.
2. Опрацювання отриманої інформації має певну послідовність, тобто спочатку проводиться перевірка всього масиву інструментарію
щодо точності, повноти та якості його заповнення, а згодом він
піддається кодуванню та безпосередньому опрацюванню ручним
чи машинним способом.
3. Узагальнення опрацьованої інформації здійснюється у формі групування даних (буває простим, комбінованим та структурним), яке
дозволяє побудувати ряди чисел (ряди розподілу) та представити
їх у вигляді таблиць, графіків, полігонів, гістограм тощо. [25,cт.82-86]
Інтерпретація соціологічних даних - заключна частина аналізу соціологічної інформації - являє собою перетворення певних числових величин (отриманих на попередніх етапах) у логічну форму: показники (індикатори), що дають можливість перевірити дослідницькі гіпотези та

 
 

Цікаве

Загрузка...