WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Cоціологічне дослідження (проект): ефективність роботи львівських правоохоронних органів - Реферат

Cоціологічне дослідження (проект): ефективність роботи львівських правоохоронних органів - Реферат

соціальних революцій, реформ і реконструкцій, трансформацій саме соціологічні концепції того або іншого роду виступали ведучими в суспільному розвитку. Соціологічні погляди Джона Локка у праці "Міркування про славну революцію 1688 року" зіграли важливу роль в революції 1688 р. при встановленні ліберально-демократичного режиму в Англії, також праці Франсуа Вольтера, Жан Жака Руссо та інших енциклопедистів зіграли перетворюючу роль у Франції і т.п. Тривалий період ідеологія марксизму виступала провідним інтелектуальним напрямом в Росії. Расистська ідеологія стала основою нацистського путчу і третього рейху в Німеччині.
Отже, основні функції соціології визначають не тільки задачі, але і місце соціології в системі суспільних наук.
2.6. Соціологія в системі соціальних наук
Який же місце соціології в системі суспільних наук? Як співвідноситься соціологія з іншими, спорідненими їй науками? Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук визначається перш за все, тим, що соціологія є наука про суспільство, а, отже включає загальну соціологічну теорію, яка може служити теорією і методологією всіх інших суспільних і гуманітарних наук. Методика і техніка вивчення людини та її діяльності, методи соціального вимірювання, що розробляються соціологією, використовуються всіма іншими гуманітарними науками. Крім того, в сучасних умовах склалася система досліджень, що проводяться на стику соціології і інших галузей знань. Їх прийнято називати соціальними. Соціологія як система знань не може розвиватися і виконувати свої функції невзаємодіючи з іншими науками. По відношенню до спеціальних суспільних наук соціологія знаходиться в такому положенні, в якому загальна біологія знаходиться по відношенню до спеціальних біологічних галузей знань: зоології, ботаніці та ін. Як загальна біологія служить основою для ботаніки та інших галузей знання про природу, так і соціологія служить фундаментом для спеціальних суспільних наук.
Серед суспільних наук, які мають справу з світом людей, соціологія виконує виробляючу функцію. Якщо історія концентрує увагу на вивченні соціальних явищ виступаючих унікальними й неповторними в часі та просторі (наприклад, Росія унікальна по національному складі країна, Велика Вітчизняна війна - відрізняється від інших воєн змістом та метою і т.п. і т.д.), то соціологія вивчає властивості всього суспільства які повторюються в часі та просторі, тобто стають загальними для всіх соціокультурних явищ - для всіх воєн, всіх націй, всіх релігій, всіх революцій тощо. Не дивлячись на цю відмінність, зв'язок соціології з історією найбільш тісний і необхідний. Й історія й соціологія мають об'єктом вивчення суспільство. Історія як і соціологія стикається з двома основними проблемами, по-перше, із наявністю певних соціальних закономірностей, та по-друге, із існуванням індивідуальних, неповторних явищ та процесів, які роблять вплив на зиґзаґи в розвитку суспільства. Заперечення спадкоємності та історичного досвіду обертається великими бідами для людства. Виявити еволюцію суб'єктно-об'єктивних зв'язків, відносин, норм і цінностей можна лише сумісними зусиллями історії й соціології.
Основна форма діяльності суспільства - це матеріальне виробництво і економічна діяльність. Зміни в засобах виробництва зміна ролі і місця людини у виробничому процесі - все це робить величезний вплив на еволюцію соціальної діяльності людей. Саме тому-то соціологія не може не взаємодіяти з політичною економією. Сама ж трудова діяльність людини міняється з урахуванням розвитку самої людини як соціальної істоти. А це досліджує вже соціологія. Тісно зв'язана соціологія із психологією. Соціологія вивчає цивільне суспільство, політологія - політичне життя суспільства, політичні відносини. Взаємодія двох наук - соціологія і політології породило нову галузь науки - політичну соціологію. Зв'язок соціології і політології визначається, по-перше, тим, що виявити закономірності політичного життя можна, тільки враховуючи особливості суспільства в цілому як соціальної системи, по-друге, суспільство не можна зрозуміти і змінити без того впливу, який надають на нього політичні структури та різні політичні режими.
Соціологія тісно пов'язана з філософією. В основі зв'язку - початкова цілісність соціальної думки людства. Закони, категорії, принципи філософії лежать в основі понять соціології суспільства, суспільних відносин, соціальних зв'язків, соціальних дій і т.п. Філософія вивчає такі поняття як матерія і свідомість, соціологія - соціальну структуру, соціальні інститути, культуру, соціальну організацію суспільства і т.п. Якщо філософія вивчає природу людини, особи, то соціологія - особу як соціальний тип. Якщо ж філософія вивчає соціальні взаємини в їх ключовій суті, то соціологія - соціальні взаємодії і соціальні взаємозв'язки. Звичайно ж соціологія здійснює задачу, непосильну загальній філософії - безпосередньо переробляє конкретні дані суспільного життя. Найважливішим завданням в розробці сучасної філософської думки виступає обґрунтовування моделі формується інформаційно-технологічної цивілізації, що надає величезний вплив на стан навколишнього природного і космічного середовища, знаходження шляхів рішення глобальних проблем людства, осмислення глибоких інтеграційних процесів в світовому суспільстві, розуміння необхідності нових підходів до рішення сучасних етнічних процесів. Принципово нове рішення в сучасній філософії і соціології одержує і проблема людини, її ціннісно-смислової орієнтації в сучасному світі. Наповнюється новим теоретичним змістом принцип антропоцентризму, в рамках якого для філософії та соціології стають можливим, стосовно історичних певних просторово-часових меж, грати субстанціональну роль. Проте перехід людства на якісно новий виток розвитку соціально, духовно, культурно - це в сучасних умовах поки лише реальна можливість виходу з кризи, але поки що не дійсний стан. Людство повинне усвідомити тривожну ситуацію через сучасні форми філософського мислення, духовної культури в цілому оволодіти наукою розумного управління і регулювання соціальними процесами в сучасному світі.
Література
1. Дюркгейм Э., О разделении общественного труда. Метод социологии. М. 1990.
2. Зборовский Г. Е., Орлов Г. Г. Введение в социологию. Урал. ун-т, 1992.
3. Осипов Г. В., Социология. М., 1990.
4. Основы социологии. Под общей редакцией А. Эфендиева, М., 1993.
5. Краткий словарь по социологии. М., 1989.
6. Сорокин П. А., Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
7. Ядов В. А., Размышления о предмете социологии. Социс, 1990.
8. Гидденс Э. Социология / Пер. с англ.; науч. ред. В.А. Ядов; общ. ред. Л.С. Гурьевой, Л.Н. Посилевича. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. - 703 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...