WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологія США (шпаргалка) - Реферат

Соціологія США (шпаргалка) - Реферат

інтерес 5)комунікація.
Умовчування (натяки, наклеп та ін.). 8. Знищення за допомогою риторики(дискредитація мотивів особистості. Наприклад, голова адміністрації хоче побудувати міст тому, що на іншому березі живуть його родичі).
Маніпулятивні технології: 1) фабрикація фактів (проста брехня) 2) маніпулятивна семантика (заміна змісту слів і понять, конструювання повідомлення з обривків) 3)спрощення, стереотипізація 4)ствердження і повторення 5)подроблення і терміновість 6)сенсаційність 7)інформаційна асиметрія
6.1. Г.д. - феномен сусп. свідомості і соц. інст.
Громадська думка - специфічний прояв суспільної свідомості, що виражається в оцінках (як в усній, так і в писемній формі) і характеризує явне (або сховане) відношення великих соціальних груп (у першу чергу більшості народів) до актуальних проблем дійсності, що представляє суспільний інтерес. Соціологія громадської думки - область соціологічних досліджень, де предметом аналізу виступають зміст висловлень громадської думки, активність її функціонування й загальні (що характеризуют даний тип суспільства) і специфічні (пов'язані з розвиненістю демократичних гарантій) думки.
Суспільна свідомість - цілісне духовне утворення зі своєю складною структурою. Прийнято виділяти наступні рівні свідомості: - теоретичне (логічна система знань і подань про навколишню дійсність); - повсякденне (результат соціального досвіду людей, практи- ческого освоєння дійсності, пов'язане з умовами життя людей). У реальному житті ці два типи свідомості взаємозалежні й невіддільні друг від друга. Наступним рівнем суспільної свідомості є: - суспільна психологія (емоційне відношення людей до якої-небудь події, явищу, факту); - ідеологія (сукупність ідей, теорій, цінностей і миро- воззренческих установок). У громадській думці можуть відбиватися всі рівні обще- ственного свідомості. Комплексність - одна з найважливіших харак- теристик сутності громадської думки. Але Громадська думка - не тільки духовне утворення.
Саме можливість голосного, публічного висловлення населення по проблемах громадського життя й вплив цієї висловленої в слух позиції на розвиток суспільно-політичних відносин відбиває суть громадської думки як особливого соціального інституту.
Під соціальним інститутом розуміється система відносин, що мають стійкий характер. Стосовно до громадської думки мова йде про те, що в суспільстві зложився й стабільно функціонує особливий механізм реагування на соціально значимі проблеми шляхом висловлення по них суджень зацікавленими верствами населення. Така реакція населення носить не випадковий характер, а є постійно діючим фактором громадського життя. Функціонування громадської думки як соціального інституту означає, що воно діє як свій рід "соціальної влади", тобто "влади, наділеною волею й здатної підкоряти собі поводження суб'єктів соціальної взаємодії". Очевидно, що це можливо лише там, де, по-перше, існує цивільне суспільство, вільне від диктату політичної влади, і, по-друге, де влада зважає на позицію суспільства. У цьому змісті ми говоримо про суспільну думку як про інститут цивільного суспільства.
Основні характеристики інституту громадської думки: механізми нормативного регулювання, ролі, статуси, функції. Взаємодіє з іншими соціальними інститутами.
6.2. Методи в заг. дослідженнях г.д.: спост., опит., фокус-групи.
1.Опитування - найпоширеніший метод - подає інформацію про внутрішні спонукання людей, їхні схильності і думки. Є два різновиди опитування: інтерв'ю й анкетні опитування. Перше історично зафіксоване опитування відбулося в США в 1824 році саме для пророкування результату президентських виборів.
1) Інтерв'ю - проведена за певним планом бесіда, передбачає прямий контакт інтерв'юера з респондентом. Функції: а) одержання інформації про події, факти й б) вплив на респондента з метою зміни структури його мотивації, орієнтації.
Інтерв'ю можна розділити на: а) документальні; б) інтерв'ю думок; в) з експертами.
По техніці проведення інтерв'ю можуть бути: а) вільні ;б) стандартизовані; в) ненаправлені ("терапевтичні").
По способі організації виділяють: а) групове; б) індивідуальне; в) по телефоні; г)поштове
2) Анкетні опитування. Припускає жорстко фіксований порядок, утримування й форму питань, ясна вказівка способів відповіді, які фіксуються або респондентом (заочне опитування), або в присутності анкетера (прямій опитування).
2. Фокус - група - відносно новий вид дослідження. По суті - інтерв'юер виступає ініціатором і ведучим групової дискусії по заданій темі. Цей вид дослідження передбачає дуже високу якість підготовки інтерв'юерів.
3. Спостереження - цілеспрям., планомірне, фіксоване сприйняття об'єкта. Види: 1)разове і систем. 2)суціл. і вибіркове 3)констатуюче і оціночне. Недоліки: довготрив., суб'єктивніст
7.1. Функції г.д.:
1. Експресивна(контрольна). Громадська думка завжди займає певну позицію стосовно будь-яких фактів і подій у житті суспільства, діям різних інститутів, лідерів держави. Ця особливість надає даному феномену характер сили, що стоїть над інститутами влади, що оцінює й контролює діяльність інститутів і лідерів партій, держави.
2. Консультативна. Громадська думка дає поради щодо способів вирішення тих або інших соціальних, економічних, політичних, ідеологічних, міждержавних проблем. Ця думка буде справедливою, якщо інститути влади зацікавлені в таких відповідях. Прислухаючись до цих рад, "керівні лідери", групи, клани змушені коректувати рішення, методи керування.
3. Директивна - громадськість виносить рішення по тим або іншим проблемах соціального життя, що мають імперативний характер, наприклад, волевиявлення народу під час виборів, референдумів.
Залежно від змісту суджень, сформованих громадськістю:
1. Оцінна думка виражає відношення до тих або інших проблем. У ній більше емоцій, ніж аналітичних висновків, умовиводів.
2. Аналітична й конструктивна Громадська думка тісно зв'язані між собою: прийняття якого-небудь рішення вимагає глибокого й всебічного аналізу, для чого необхідні елементи теоретичного мислення, а часом і напруженої роботи думки.
3. Регулятивна - г.д. виробляє й впроваджує певні норми суспільних відносин і оперує цілим склепінням не писаних законом норм, принципів, традицій, звичаїв і т.д. Звичайно вона реалізує той кодекс правил, що закріплений у моральній свідомості людей, груп, колективів.
Громадська думка може також виступати у формі позитивних або негативних суджень.
Гавра: Інформаційна, соціалізації, цілепокладання, легітимізації, консулт., оцінна, контрольна, захисна, директивна, регулятивна, виховна, соц.контролю, інтеграції, орієнтації в світі.
7.2.Методи повторних досліджен г.д.
1.Панельні повторні дослідження - проведені по єдиній програмі на тій же самій вибірці обстежуваних і з використанням єдиної методики й процедур аналізу даних. Це найбільш формалізований вид

 
 

Цікаве

Загрузка...