WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Теоретичні основи молодіжного і дитячого руху в Україні - Реферат

Теоретичні основи молодіжного і дитячого руху в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Теоретичні основи молодіжного і дитячого руху в Україні
ПЛАН
1. Стан дослідженості молодіжного руху в Україні.
2. Молодіжний рух як соціальне явище.
3. Періодизація молодіжного руху.
4. Молодіжний та дитячий рух як система.
1. Стан дослідженості молодіжного руху в Україні.
Враховуючи, що "юнологія" є наукою про молодь та її фундації (організації), а також беручи до уваги те, що громадські молодіжні організації є вагомим фактором соціалізації - подальші наші лекції ми присвятимо розгляду саме організованого молодіжного руху на теренах нашої України.
Молодіжний рух в Україні існує доволі давно, однак досліджень з проблеми молодіжного руху є на даний час доволі мало. Це пояснюється тим, що в радянський час молодіжний рух на Україні не існував. Пізніше у 80 роках починаються розвиватися тенденції описового характеру, що до діяльності молодіжного руху в основному неформальних.
У 90 роках спостерігається поширення вивчення молодіжного руху, воно стає більш багатоплановим. В Україні молодіжний рух почав інтенсивно розвиватися і досліджуватися після 1991 року. Вагомий внесок щодо розвитку знань з проблем молодіжного руху в Україні внесли: А. Булавін, В. Головенько, А. Корнієвський, М. Пашко, В Прилуцький, Н. Головатий. Поряд з цими головними дослідниками здійснюється дослідження різноманітних аспектів молодіжного руху на місцевому рівні. Серед тернопільських дослідників проблеми молодіжного руху можна назвати: М. Окаринського, Ю. Поліщука.
На сучасному етапі розвитку молодіжного руху є докладною праця А. Корнієвського і В. Головенька: "Український молодіжний рух: історія і сьогодення". У цьому посібнику автори визначають місце та роль молодіжного руху в житті суспільства, розглядається його історія та генезис в Україні. Велике місце приділяють автори проблемі діяльності молодіжних організацій в умовах тоталітарного режиму, аналізуючи при цьому особливості розвитку молодіжного руху в діаспорі та сучасний стан.
Суттєву інформаційну базу можна почерпнути із наукового дослідження під авторством А. Корнієвського В. Якушина: "Молодіжний рух та політичні об'єднання в сучасній Україні". Дослідники аналізують суть та особливості молодіжної політики, а також політичних партій, рухів припартійних молодіжних організацій в умовах перехідного періоду.
2. Молодіжний рух як соціальне явище.
Слід зазначити, що не лише в українській юнологічній науці, а і в колишній радянській, частина спеціалістів-юнологів глибоко займалася проблемами молодіжного руху - як наслідок в кінці 70-х років навіть виділилася навчальна дисципліна "Міжнародний молодіжний рух", яка введена із 1981 року у педагогічних вузах. Проте, розробка проблем молодіжного руху не привела до однозначного розуміння суті молодіжного руху як соціального явища, а отже, відповідно не визначено чітке трактування цієї категорії, яка є основоположною. Поширення отримали п'ять основних точок зору. Коротко прокоментуємо їх.
Перша точка зору, полягає у тому, що молодіжний рух розглядається через зв'язок зі світовим революційним процесом як відображення участі в ньому молодого покоління. Як конкретний приклад доцільно навести з цього приводу наступну цитату зі словника "Научний комунізм": "марксизм-ленінізм розглядає молодіжний рух як соціальну силу, що пов'язана з боротьбою робітничого класу, і яка спрямована на вирішення завдань корінного оновлення суспільства. З цієї точки зору молодіжний рух носить неоднозначний характер. Він включає у себе різноманітні ідеологічні та політичні течії: з одного боку, демократичні, прогресивні, з іншого - лівацькі, праві, націоналістичні". Власне такий підхід до Молодіжного руху був властивий для ХІХ ст у радянський період.
Друга: Молодіжний рух у радянський період ототожнювали лише з комсомолом. Доречними будуть слова доктора історичних наук А.А. Галагана: "Такого поняття, як молодіжний рух у науковому розумінні цього слова у радянському суспільстві останніх 60 років просто не було. Фразеологічно, як словосполучення вираз "молодіжний рух" вживався як синонім комсомолу. Протягом шести десятиліть адміністративно-командної системою було приписано вважати, що ніякого молодіжного руху немає і бути не може".
Третя думка полягає у тому, що молодіжний рух - це сукупність лише молодіжних організацій. Польський дослідник Б. Ратусь вважав, що "молодіжний рух постає як сукупність різноманітних щодо ідеологічної орієнтації та політичної належності організацій, а також спортивних, туристичних, культурологічних та інших". Таке трактування сьогодні є не зовсім точним.
Четверта: дослідники визначають молодіжний рух як певну частину активну молоді. Як приклад такої думки можна навести цитату із "Довідника з соціальної молодіжної політики": "молодіжним рухом є прогресивна частина молоді країни, яка бореться за своє соціальне становлення". Цю думку, про те, що молодіжний рух - це лише частина молоді доводять і останні статистичні дослідження. Зокрема, у 2002 р. в Україні лише 5% молодих людей є членами громадських організацій. Для прикладу, у Франції такий відсоток є значно вищим - 38%.
П'ята - найбільш продуктивна думка, яка пов'язує суть молодіжного руху із соціальною або громадсько-політичною активністю молоді. Такий підхід відображений у працях О. Головенька, а також і у "Большой советской енциклопедії", де сказано, що "молодіжний рух - це боротьба молоді за задоволення її соціально-економічних вимог, а також її участь у загальнополітичній боротьбі. У молодіжному русі класового суспільства існують різні напрямки, які відображають соціальну структуру цього суспільства, кожний напрямок пов'язаний з інтересами певних класів і соціальних груп".
Підсумовуючи вище наведені трактування зазначимо, що існує п'ять підходів до поняття "молодіжний рух", а саме:
1) зв'язок із світовим революційним рухом;
2) ототожнення молодіжного руху з комсомолом;
3) ототожнення молодіжного руху лише з молодіжними організаціями;
4) сприймання молодіжного руху як певної частини молоді;
5) молодіжний рух - соціальна громадсько-політична активна молодь.
Виходячи з того, що останній підхід на сьогоднішній день є найбільш доцільним, різні автори по-своєму трактують це поняття. Доречно розглянути та прокоментувати найбільш цікаві підходи до дефініції "молодіжний рух", яке сьогодні є найбільш вживаним в Україні.
Зокрема, Ареф'єв О.Л. підкреслює, що "молодіжний рух є масовою формою вираження соціальної активності молоді, яка спрямована на зміну (чи збереження і зміцнення) системи існуючих громадських відносин". Луков В.А. розуміє під поняттям молодіжний рух "спосіб самодіяльної участі молоді в процесі зміни і спадкоємності поколінь через специфічні колективні форми її соціальної активності".
Більш точно визначає молодіжний рух у статті "Деякі методичні питання вивчення політичних відносин молоді у буржуазному суспільстві" Косенко Є.І. Автор під молодіжним рухом розуміє масову організованусоціально-політичну активність, яка спрямована на реалізацію як специфічних вимог і цілей молодого покоління, так і цілей інших громадських груп, об'єднань, інтереси яких відповідають інтересам молоді. Організована політична активність проявляється у формі участі молоді в широких соціальних рухах.
Найбільш повним, з нашої точки зору, можна вважати визначення терміну молодіжний рух, яке знаходимо у праці Головенька В.А. "Український молодіжний рух у ХХ столітті". Автор трактує молодіжний рух як один із компонентів суспільно-політичної системи, представлений певним чином організованими молодіжними структурами, що тією чи іншою мірою усвідомлюють свою власну специфічність, здійснюють визначену діяльність, спрямовану на реалізацію цих інтересів, а також створення специфічної і власної ролі в суспільстві.
Дитячий рух - вважається складовою молодіжного руху, хоча має право на певну самостійність. Це обумовлюється наступними причинами:
- невизначеність у вікових межах поняттях молодь і діти;
- відповідно до статутів молодіжних організацій до їхнього складу можуть входити молоді люди віком від 14 років, а іноді ще молодші;
- дитячі організації у своєму складі обов'язково повинні мати осіб старших вікових

 
 

Цікаве

Загрузка...