WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Предмет акмеології та її місце в системі наук - Реферат

Предмет акмеології та її місце в системі наук - Реферат

і специфічних характеристик. Отже, вияснення характеристик, які повинні бути сформованими у людини в дошкільному віці, молодшошкільному, в підліткові роки і час молодості щоб він у всіх відношеннях міг успішно проявити себе у зрілому віці. Акмеологія прослідковує механізми і результати впливу макро-, мезо-, мікро факторів, а також і природних умов на людину, з метою розробки такої стратегії організації його життя, яка необхідна для оптимальної реалізації його на стадії зрілості. Наскільки висока вершина, наскільки вона змістовна і багатогранна, настільки великі, новаторські та оригінальні результати його діяльності при досягненні акме).
3. Вивчення процесу оволодіння людиною професією і досягнення в ній акме. Слід дослідити працю професіоналів екстра класу в різних областях діяльності та виділити загальні принципи, які їх об'єднують, науково розкрити сутність і зміст професіоналізму. Шлях до вершини професіоналізму є довгим і важким. Тому, продумана організація діяльності по відношенню до дитини в дошкільному віці, а пізніше грамотне введення підлітка в світ професій, глибоке теоретичне і практичне навчання значно полегшать включення особистості в діяльність, яка приведе його з часом на вершину професійного акме.
4. Дослідження загального, особливого і часткового в досягненні малими і великими групами своїх "акме", опис і класифікація основних характеристик цих акме. Створення методичного інструментарію, який дозволяє виявити об'єктивні і суб'єктивні передумови досягнення людиною і малими та великими спільнотами людей акме, а також виявлення головних особливостей цих акме.
4. Місце акмеології в системі суспільствознавства і людинознавства.
Акмеологія як і будь-яка інша область наукового пізнання має не тільки загальнонаукові принципи, але і конкретні дисциплінарні особливості, які характеризують її як специфічну галузь. Було доведено, що в акмеології є як мінімум три науково-методологічних орієнтири, а саме:
- природничо-наукова орієнтація;
- суспільно-гуманітарна орієнтація;
- технологічна орієнтація.
Природничо-наукова орієнтація в акмеології виражається в тому, що вона використовує дисциплінарні стандарти, які склалися в класичному природознавстві (експерименти, закономірності, математична достовірність). При аналізі акмеологічних проблем (природи обдарованості, генетичних і психофізичних компонентів професійної майстерності) використовуються знання у сфері вікової фізіології, генетики, психофізіології праці.
Суспільно-гуманітарна орієнтація проявляється полягає у тому, що належачи до наук про людину, акмеологія відособлюється від суспільних наук і формується в якості самостійної дисципліни. Тобто, ще до виникнення акмеології психологи, соціологи, педагоги вивчали питання професіоналізму, творчості, навчання дорослих, проте дослідження, проведені безпосередньо акмеологію є глибокими та специфічними.
Технологічна орієнтація акмеології проявляється в безпосередній взаємодії з технічними науками (кібернетикою, інформатикою) а також використовуються в акмеології алгоритмічні стандарти.
Акмеологія як наука із комплексу людинознавства має різноманітні міжпредметні зв'язки з іншими науками. Родовою наукою для акмеології є психологія психологічні знання постійно використовуються в акмеологічних дослідженнях. Зокрема, використовуються матеріали таких напрямків психології, як: психологія особистості, диференційована і генетична психологія, психологія розвитку, психологія праці і професій, соціальна і вікова психологія, психологія творчості.
Акмеологія має тісні зв'язки і з філософією та з педагогікою. Вона також пов'язана із такими науками як: історія і культурологія, соціологія і економіка, екологія і політологія.
5. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності.
При акмеологічному підході домінує проблематика розвитку творчих здібностей професіоналів з урахуванням різних аспектів підготовки кадрів.
Віковий аспект спрямований на діагностику задатків і здібностей засобами педології, андрогогіки (навчання студентів і професіоналів) і геронтології (ветеранів праці).
Освітній аспект спрямований на діагностику та розвиток знань і вмінь студентів в системі загальної, професійної і неперервної освіти.
Професійний аспект пов'язаний із визначенням можливостей і результатів здійснення трудової діяльності через з'ясування профпридатності, психологічної готовності до даного виду діяльності і ступеня соціальної відповідальності за процес і результати.
Креативний аспект визначає зусилля, які затрачені і успішність їх реалізації шляхом вияснення рівня професійності, рефлексивно-інноваційного потенціалу його удосконалення до степеня майстерності.
Рефлексивний аспект пов'язаний із самоусвідомленням особистості, розумінням партнерів по комунікації в процесі трудової діяльності
6. Сучасний стан акмеології.
Акмеологію як науку на сьогоднішньому етапі розвитку відрізняє фундаментальність, інтегрований характер і гуманістична спрямованість.
Сутність фундаменталізму акмеології полягає у тому, що акмеологія відразу визначила свій об'єкт, предмет і окреслила всю проблематику, якою вона буде займатися, при цьому не займала нічийної наукової ніші. Акмеологія швидко пройшла всі необхідні етапи для свого становлення, вже склався свій науковий апарат та визначилися основні категорії (акмеологічний підхід, акмеологічні закономірності, акмеологічні умови і фактори, акмеограма, акмеологічний потенціал).
У акмеології успішно розроблений власний методологічний інструментарій. Поряд іззагальнонауковими методами - аналізом, синтезом, в акмеології використовуються методи психології та педагогіки - опитування, спостереження, анкетування, тестування, моделювання, розроблено також і власні акмеологічні методи: акмеографічний опис, побудова акмеограми. Акмеологія підійшла до розробки акмеологічних законів - це теж свідчення фундаментальності науки. Коротко розглянемо основні акмеологічні закони, які поки мають лише описову форму.
Закон особистісно-професійного розвитку і примноження особистісного потенціалу - встановлює зв'язок між процесом становлення професійної майстерності і формуванням особистості. Констатується, що рухомою силою особистісно-професійного розвитку виступають протиріччя перспективою і наявним рівнем; розкривається зміст особистісно-професійного розвитку в контексті зміни співвідношення індивідуалізації і соціалізації.
Закон самовираження особистості в професії - описуються процеси і механізми професійного самовизначення, самоствердження, самореалізації, в процесі самовираження особистості в професії.
Інтегрований характер акмеології визначається широкими її між предметними зв'язками. Такі тісні зв'язки існують з педагогікою, філософією, культурологією, фізіологією.
Гуманістична спрямованість акмеології є не тільки важливою характеристикою її фундаментальності, але і її ознакою. В дослідженнях, проведених в різні роки Н.Кузьміною було показано, що професіоналами високого класу стають приблизно 5% від тих, хто зайнятий в тій чи іншій галузі діяльності. В інших успіхи є значно меншими, нижча самореалізація, самооцінка. Власне акмеологія призвана корінним чином змінити таку негативну ситуацію. Акмеологічні знання допомагають людям в особистісній і професійній самореалізації в професійних і життєвих досягненнях.
Можна із впевненістю сказати, що немає такої сфери професійної діяльності, де би гостро не стояла проблема професіоналізму, отже є практична доцільність такої галузі знань як акмеологія.
Література:
1. Волков Ю. Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю.Г. Волкова. - Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
2. Головатый Н.Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. - К., 1999.
3. Головенько В.А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. - К., 1997.
4. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. - М. Издательский центр "Академия", 2002.
5. Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. - М.: Академический Проект, 2001.
6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів: Кальварія, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...