WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Акмеологічні методи - Реферат

Акмеологічні методи - Реферат

змісту;
- по-четверте, тестові методики комплексні, міждисциплінарні по своїй суті.
Найважливішими характеристиками тесту є його надійність і валідність. Надійність тесту можна знайти шляхом співставлення результатів першого і наступних тестувань (через строго визначений відрізок часу) і вирахування коефіцієнту кореляції між результатами першого і повторного тестування. Або, тестування з допомогою декількох варіантів одного і того ж тесту. Надійність тестів, виражаючи ступінь неточності, можливої помилки, заставляє шукати шляхи зменшення цієї помилки надійність кращих тестів, представлена через коефіцієнт кореляції становить 0,8 - 0,9. Валідність тесту - критерій якості тесту, який використовується при з'ясуванні степені достовірності змін тієї властивості, якості, явища, які хочуть виміряти з допомогою даного тесту.
Акмеологія, використовуючи тестування, акцентує увагу не просто на значенні тієї чи іншої шкали тесту, а на співвідношення цих результатів з акмеограмою. Такий підхід доцільно пояснити на прикладі використання інтелектуальних тестів. Для інтелектуальних тестів знаходять коефіцієнт інтелектуальності - ІQ - показник розумового розвитку, який отримується на основі використання різних інтелектуальних методик. Ця ідея вперше була реалізована французьким психологом А.Біне в 1903 р., а сам термін ввів австрійський психолог В.Штерн у 1911 р. Показник ІQ використовується в арміях багатьох країн, в педагогічному тестуванню. Його доцільно використовувати при тестуванні осіб одного віку. При підрахунках використовують формулу:
ІQ = 100 *
де, СЗ середнє значення даної вибірки;
ФЗ - фактичне значення для даної особистості (тобто скільки інтелектуальних завдань виконала правильно дана людина).
Якщо ІQ = 100, то це означає, що у вас для даної вибірки є норма. На практичні роботі ми проведемо таке тестування і дізнаємося на скільки ваш рівень інтелекту є вищим чи нижчим від середньостатистичного.
Популярність біографічного методу обумовлена таким конкретними причинами:
- по-перше: біографія включає в себе соціально-демографічні характеристики особистості, які характеризують її глибинну сутність;
- по-друге: в біографії, кристалізуються, осідають основні результати діяльності особистості, а ці результати і є одним із визначальних критерієм оцінки особистості;
- по-третє: по біографії можна судити про факторах, умовах в яких формувалася особистість, виявити наскільки досягнуто рівень розвитку особистості.
Біографічний метод має як кількісні так і якісні психологічні варіанти, тому його часто називають психобіографічний аналіз. Для розуміння конкретної людини акмеологи використовують аналіз автобіографій, біографічне інтерв'ю.
Аналіз біографії. Сьогодні при конкурсному відборі в солідні фірми в обов'язковому порядку пишуться автобіографії, тому, що вона є дуже важливим джерелом інформації про особу. Наприклад, надмірне висвітлювання своїх переваг, свого "Я" нерідко служить ознакою самозакоханості людини, його завищеної самооцінки. Підмічено, що якщо автобіографія має багато другорядних нюансів, її автор має акцентовані риси характеру, надмірна деталізація повинна насторожити. На практичному занятті я наведу конкретний приклад такого явища в автобіографії (ст. 203 - 204). Аналіз біографії дозволяє побачити та діагностувати деякі індивідуальні риси характеру, які не завжди можна визначити за допомогою інших методик, зокрема тестування.
Біографічне інтерв'ю - трудомісткий метод дослідження, який полягає в докладному спілкуванні з обстежуваним про його життєвий шлях, найбільш важливі події духовного життя. В процесі інтерв'ю підтверджуються дані, які отримані іншими методами, способами, прийомами. Тривалість такого інтерв'ю може зайняти до п'яти годин часу, через те його доцільно проводити з невеликими перервами і навіть протягом декількох днів.
У процесі інтерв'ю можна створити невимушену обстановку. Кінцева мета - зрозуміти особливості формування індивідуально-психологічних рис особистості. Життєвий шлях людини є відображенням тих процесів, які відбуваються в суспільстві, але разом з тим це і результат особистісного вибору, особистих бажань, ціннісних орієнтацій. Шляхом бесіди можна продіагностувати степінь активності особистості на тому чи іншому етапові розвитку. Інтерв'ю дозволяє більш повно зрозуміти світогляд особистості. Багато інформації можна почерпнути аналіз життєвого вибору професії, того чи іншого доленосного рішення.
Важливим і конструктивним методом вирішення акмеологічних завдань є акмеологічна експертиза. Це комплексна оцінка суб'єктів праці, яка спрямована на виявлення рівня їх професіоналізму і резервів його підвищення, а також резервів. Метод експертних оцінок є основним приприйнятті складних рішень в проблемних ситуаціях. Експертиза - це дослідження спеціалістами (експертами) певних питань, вирішення яких потребує спеціальних знань. Існує багато видів експертиз: військова, криміналістична, судово-психіатрична, акмеологічна. Отже, акмеологічна експертиза - комплексна оцінка підприємства, його працівників з метою оцінки рівня їх професійної майстерності і пошуку резервів для вдосконалення професійної діяльності, досягненні акме як окремими співробітниками, так і всього підприємства в цілому.
У процесі акмеологічної експертизи використовуються методи групових і індивідуальних експертних оцінок; методи експертної оцінки особистості, групи людей; морфологічний експертний метод, метод рейтингу, парного порівняння, рольового списку. Сама особа експерта, її риси характеру впливають на хід експертизи. На експертів, які є представниками художнього емоційного типу великий вплив має емоційна та психологічна атмосфера при проведенні експертизи. Виділяють три групи експертів:
- з ведучою орієнтацією на пошук істини;
- з ведучою орієнтацією на досягнення єдності в поглядах, консенсусу з іншими;
- проміжна група, яка прагне притримуватися і одної і другої стратегії, в залежності від ситуації.
Сьогодні розроблено певні вимоги до експертів, які проводять акмеологічну експертизу. Це такі:
- професіонали високого рівня;
- повинні володіти знаннями про особливості специфіку функціонування акме;
- повинні володіти особистісними якостями, які дозволяють об'єктивно оцінювати особистісно-професійних потенціал працівників, організації.
Встановлено, що оптимальним є 5 експертів на 25 працівників. Існує декілька методик безпосередньої роботи експертів. Наприклад, робота, побудована на спілкуванні експертів між собою. При такому підході не відбувається ізоляція одного експерта від своїх колег при оцінці. Доцільно періодично змінювати склад експертної комісії, по мірі того, як починає проявлятися ефект надмірного спрацьовування, коли кожен автоматично погоджується із думкою свого колеги. Відзначимо, що акмеологічна експертиза завершує систему діагностичних методів в акмеології.
Література:
1. Волков Ю. Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю.Г. Волкова. - Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
2. Головатый Н.Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. - К., 1999.
3. Головенько В.А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. - К., 1997.
4. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. - М. Издательский центр "Академия", 2002.
5. Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. - М.: Академический Проект, 2001.
6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів: Кальварія, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...