WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціально-діагностичні методи в соціальній роботі - Реферат

Соціально-діагностичні методи в соціальній роботі - Реферат

Подібна форма вироблення загальної думки або оцінки здійснюється по схемі, коли кожний учасник "круглого столу" бере на себе певну роль:
- "генератор ідей" - активно висуває всілякі припущення про діагностоване явище;
- "селектори" - оцінюють і відбирають найзначущі ідеї, що висуваються "генераторами ідей";
- "стимулятори" - стимулюють "генераторів ідей" до вироблення різних оцінок, формулюючи все нові і нові припущення;
- "регулятори" - стежать за тим, щоб полеміка не набувала хаотичного характеру, залишалася в рамках об'єктивного обговорення; не переходила в русло взаємної оцінки компетентності один одного;
- "президент "круглого столу" - утримує увагу експертів на центральній темі дискусії.
Обговорення проблеми може відбуватися в декілька турів, поки не вдасться виробити деяку більш-менш узгоджену оцінку. Узагальнена оцінка може складатися на основі аналізу і узагальнення письмових думок експертів з тієї або іншої проблеми.
Варіантом методу експертних оцінок виступає метод експертного прогнозу. Полягає у виробленні злагоджених думок шляхом багатократного повторення опиту одних і тих же експертів. Алгоритм використовування даного методу:
- перший опит експертів;
- узагальнення результатів;
- повідомлення підсумків;
- повторний опит експертів. На цьому етапі можливі варіанти: експерти або підтверджують свою точку зору, виказану на першому етапі, або змінюють свою оцінку відповідно до думки більшості.
Дана схема повторюється 3 - 4 рази, поки не виробляється узгоджена оцінка. При цьому не ігнорується думка тих, хто після неодноразових опитів залишився на своїй позиції.
Параметричний метод полягає в зіставленні двох ключових параметрів: колишнього стану соціальної одиниці ("на вході") і нинішнього стану соціальної одиниці ("на виході"). Різниця між цими двома параметрами є "соціальним ефектом" (реабілітаційний, коректувальний і т.п.) та результатом, що свідчить про ефективність використовування засобів, методик і т.п.
Метод оцінки ефективності (МОЕ) має різновиди:
а) прямий оцінний метод, коли періодично проводяться усні та письмові (наприклад, за допомогою анкет) опити клієнтів;
б) параметричний метод, за допомогою якого проводиться зіставлення (порівняння) того, що встановлене клієнту за нормами, нормативами або стандартами, і того, що фактично виконується в процесі соціально-педагогічної діяльності;
в) поєднання першого і другого варіантів.
МОЕ вельми прагматичний, оскільки дозволяє систематизувати чинники ефективності і чинники неефективності, подавати їх в наочному і осяжному вигляді, наприклад у вигляді відповідних таблиць, а також розробляти і виконувати програми (плани) з вдосконалення діяльності. При використовуванні даного методу можливий розподіл чинників ефективності на три групи:
1) чинники, реалізація яких не залежить від аналізованої системи, структурної одиниці (верхні, зовнішні або "чужі");
2) чинники, реалізація яких залежить від даної системи, структурної одиниці (внутрішні);
3) що знаходяться на межі зовнішніх і внутрішніх чинників.
Аналіз документів - один з найбільш часто використовуваних методів у соціально-педагогічній роботі. Документи підрозділяються:
- за ступенем персоніфікації - на особисті і безособові;
- залежно від статусу документального дослідження - на офіційні і неофіційні;
- за джерелом інформації - на первинні (включаючи дані, одержані на основі прямого нагляду або опиту) і вторинні (узагальнюючі або що описують первинні документи).
За надійністю інформації офіційні документи більш надійні, ніж неофіційні, а особисті більш надійні, ніж безособові. При використовуванні вторинних джерел важливо встановити їх первинне джерело, оскільки надійність одних документів залежить від надійності інших. Перевірка надійності документа припускає розрізнення і оцінної інформації щодо події, аналіз цільових намірів і мотивів укладача документа, з'ясування загальної обстановки, в якій складений документ.
Даний метод економічний, дозволяє оперативно одержати фактографічні дані про об'єкт, які в більшості випадків носять об'єктивний характер. До числа основних обмежень методу можна віднести наступні:
- облікова і звітна інформація не завжди буває достовірною і потребує контролю за допомогою спостережень і опитів;
- окремі блоки інформації дуже швидко застарівають;
- цілі створення документів частіше за все не співпадають з тими завданнями, які вирішує дослідник, інформація, що міститься в документах, не є переробленою, переосмисленою;
- переважна більшість даних у відомчих документах не містить інформації про свідомість, мотиви, ціннісні установки, спрямованість людини.
Тестування - дослідницький метод, в основі якого лежать певні стандартизовані завдання. Можуть використовуватися різноманітні тести: розвитку, загальної результативності, психометричні, графічні, асоціативні тести та ін. Більшість тестів включає інструкцію для клієнта з виконання завдань, власне самі завдання, ключ до розшифровки одержаних результатів, інструкцію по інтерпретації результатів, методику навчання того, хто "читатиме" тест, інструкцію по повторному висновку.
Біографічний метод - один з методів, що часто використовуються в соціальній педагогіці. Перевага віддається "соціальним біографіям", які дозволяють на основі аналізу особистих документів досліджувати суб'єктивні сторони суспільного життя. Фіксуються особисті відносини людини до тих соціальних процесів, соціально-психологічних ситуацій, в які він був включений опосередковано або безпосередньо.
Існують різні джерела біографічних даних:
- спрямовані інтерв'ю;
- свідоцтва родичів;
- різного роду листування;
- фотографії;
- автобіографічні фрагменти;
- повідомлення про своє життя в цілому, про окремі етапи або життя яких-небудь родичів.
Всі ці джерела дають можливість з різним ступенем глибини і узагальненості виявити специфіку життєвого досвіду людини в процесі сумісної життєдіяльності з іншими людьми, при включенні його в які-небудь соціальні групи.
При використовуванні методу "соціальних біографій" слід враховувати два моменти:
- "ефект дистанції" (після певного часу людина може інакше оцінювати ті або інші події свого і чужого життя);
- необхідність аналізу одержуваної від індивіда інформації, оскільки витягнуте з неїзначення, як правило, не співпадає з тим, який в неї спочатку вклав суб'єкт.
Варіант цього методу - сімейна біографія. Вивчення історії конкретної сім'ї дозволяє виявити внутрішні чинники, що впливають на становлення і соціальне функціонування людини, виділити механізми трансляції процесу соціалізації (стилю, рівнів, моделей поведінки, ціннісних орієнтації, життєвих позицій і т.п.).
Дієвими є й інші методи соціально-педагогічної діагностики: ситуаційний аналіз, методи обробки даних, контент-аналіз та ін.
Література:
1. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.- М.: Издательский центр "Академия", 2002.- 272с.
2. Методика соціальної діагностики взаємостосунків в суспільстві / Теорія і методика соціальної роботи. - М., 1994.
3. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч.посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200с.
4. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської.- К., 2000.- 372с.
5. Професійна діяльність соціального працівника: зміст і організація. - М., 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...