WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціально-діагностичні методи в соціальній роботі - Реферат

Соціально-діагностичні методи в соціальній роботі - Реферат


Реферат на тему:
Соціально-діагностичні методи в соціальній роботі
ПЛАН
1. Вимоги, що ставляться до застосування методів діагностики.
2. Характеристика методів діагностики.
1. Вимоги, що ставляться до застосування методів діагностики.
Серед загальних вимог, яким повинні відповідати методи соціальної діагностики, слід назвати валідність, надійність, однозначність, точність. Є ряд і додаткових, спеціальних вимог.
По-перше, перевагу має найбільш простий метод і найменш трудомісткий з тих, що дозволяють отримати бажаний результат. Просте опитування іноді може виявитися більш ефективним, ніж складні тести.
По-друге, метод має бути доступним не тільки для соціального працівника, але і для клієнта при мінімумі фізичних і психологічних умов, необхідних для його проведення.
По-третє, технологія застосовування методів повинна бути чіткою і зрозумілою. Вона повинна настроювати клієнта на його довірливе відношення до соціального працівника, на співпрацю, що виключає виникнення побічних мотивів, здатних негативно вплинути на результати.
По-четверте, умови проведення діагностики не повинні відволікати клієнта від співучасті в діагностиці.
2. Характеристика методів діагностики.
Ці та інші вимоги реалізуються в діагностиці за допомогою використання спеціальних прийомів або методів. Вони можуть бути різними і застосовуватися залежно від конкретних цілей і завдань дослідження. Серед них:
- методи статистичного, структурного аналізу;
- методи вимірювань;
- моделювання (конструювання);
- прогнозування.
У своїй сукупності всі вказані методи складають певну систему.
Спостереження - метод пізнання і дослідження, який використовується при вивченні зовнішніх проявів поведінки людини без втручання в протікання його діяльності. Соціально-педагогічний нагляд вимагає певної підготовки: щоб успішно вивчати поведінку, потрібно виробити вміння точно спостерігати за всіма зовнішніми проявами (дії, рухи, мова, міміка), а головне, навчитися правильно тлумачити їх соціальне значення. Вивчення поведінки дитини в мікросоціумі не зводиться до випадкових наглядів над окремими діями, висловами. Тільки систематична, ретельно продумана фіксація вчинків і висловів може розкрити дійсні особливості особи і закономірності її становлення.
Спостереження звичайно проводиться в природних умовах, без втручання в хід діяльності та спілкування. Коли потрібно, вчинки і слова спостережуваного записуються, ретельно аналізуються. Перед спестереженням необхідно скласти план, що передбачає те, на що треба звернути особливу увагу.
Бесіда - у соціально-педагогічній роботі метод отримання і коректування інформації на основі вербальної (словесної) комунікації, що є важливим способом проникнення у внутрішній світ особи і розуміння її затруднень. Успіх бесіди залежить від заздалегідь встановленого контакту; від ступеня її підготовленості; від уміння соціального педагога вибудовувати бесіду. Початку бесіди передує короткий вступ, де висловлюються тема, цілі і задачі опиту. Потім пропонуються питання найпростіші, нейтральні за значенням. Складніші питання, що вимагають аналізу, роздумів, активізації пам'яті, розміщуються в середині бесіди. При цьому перехід до нового напряму бесіди повинен супроводжуватися поясненнями, перемиканнями уваги.
Анкетування - метод множинного збору статистичного матеріалу шляхом опиту клієнтів. Анкета може бути розрахована на отримання матеріалу, що стосується або безпосередньо випробовуваної, або іншої особи. Анкетний матеріал розкриває переважно кінцевий результат, а не динаміку процесу. Вживання анкетного методу обмежено у вивченні емоційної і вольової сфери людини, оскільки словесні вислови про емоції і бажання - не емоційні переживання і вольові дії. Для успішності анкетування велике значення мають нормальне самопочуття клієнта, певний інтерес і відсутність упередженості до випробування, довір'я до дослідника.
При складанні анкети важливо враховувати її зміст і форму. За змістом анкета повинна охоплювати тільки певну проблему. Кожне питання обов'язково супроводжується додатковим питанням, що стосується мотивів вислову. Додаткові питання краще всього формулювати словами "чому саме так?". Це дозволяє при обробці одержаних даних зробити не тільки кількісний, але і якісний аналіз.
При складанні анкет використовуються питання:
- про факти свідомості (виявлення думок, побажань, очікувань, планів на майбутнє і т.п.). Будь-яка виказана при цьому думка є оцінюючою думкою і носить суб'єктивний характер;
- про факти поведінки (вчинки, дії, результати діяльності);
- соціально-демографічного характеру (питання, що виявляють стать, вік, національність, освіту, професійне, сімейне положення);
- на виявлення рівня інформованості і знання (питання екзаменаційного типу, що містять завдання, експериментальні або ігрові ситуації, рішення яких вимагає від клієнта певних знань, навиків, а також знайомства з конкретними фактами, подіями, іменами).
За формою питання можуть бути:
- закритими (з приведенням повного набору варіантів відповідей);
- відкритими (не містять підказок і не "нав'язують" варіант відповіді, тому за допомогою відкритих питань можна зібрати більш багату за змістом інформацію);
- прямими;
- непрямими.
Інтерв'ю передбачає наперед підготовлені питання, адресовані кожному конкретному клієнту. Інтерв'ю організовується і спрямовується так, щоб максимально пристосувати питання до можливостей відповідаючого. Вимоги до організації інтерв'ю:
- проведення інтерв'ю в звичних для особи умовах або в умовах, пов'язаних з предметом опиту (домашня або робоча обстановка);
- визначення достатньої кількості часу;
- усунення або зменшення впливу третіх осіб;
- формулювання питань, розраховане не на читання, а на ситуацію бесіди (розмовний стиль).
Види інтерв'ю:
- вільне інтерв'ю (проводиться без наперед підготовленого опитувальника або розробленого плану, визначається тільки тема; напрям бесіди, її логічна структура, послідовність питань, формулювання яких залежать від індивідуальних особливостей того, хто проводить інтерв'ю; одержана інформація не потребує статистичної обробки; інформація цінна і цікава своєю унікальністю);
- фокусуюче інтерв'ю (його метою є збір думок, оцінок з приводу конкретної ситуації; учасників інтерв'ю наперед знайомлять з предметом бесіди, питання також готують наперед; кожне питання обов'язкове, хоча їх послідовність може мінятися);
- формалізоване інтерв'ю (строго регламентоване детально розробленими запитальником та інструкцією);
- стандартизоване інтерв'ю (переважають закриті питання);
- інтерв'ю з відкритими питаннями (за часом більш витратна форма дослідження).
Метод експертної оцінки заснований на анкетуванні або інтерв'юванні, за допомогою яких виявляється інформація, що відображає знання, думки, ціннісні орієнтації і установки клієнтів, їхвідношення до подій, явищ дійсності. На практиці використовується в ситуаціях, коли та або інша проблема потребує оцінки компетентних осіб - експертів, що мають глибокі знання про предмет або об'єкт дослідження.
Досвід осіб іменується експертним, а результати опитів - експертними оцінками. Процедура опиту експертів може бути очною або заочною. Одна з найпростіших форм експертного діагнозу - обмін думками всіх експертів за "круглим столом", де відбувається виявлення домінуючої позиції з дискутуючого питання. Оптимальне число експертів за "круглим столом" - не більше 12 чоловік.

 
 

Цікаве

Загрузка...