WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Система професійної орієнтації молоді - Реферат

Система професійної орієнтації молоді - Реферат

рівень професійно важливих якостей, властивостей і сприятливі перспективи їх розвитку. Професійний відбір, як правило, здійснюється поза школою у спеціальних лабораторіях і переважно по професіях, які пов'язані з умовами праці максимальної складності.
Варто розрізняти профвідбір і профпідбір. При проведенні профвідбору підбирають найбільш відповідну даній професії особистість, тобто йдуть від професії до особистості, а при профпідборі підбирають відповідну даній особистості професію, тобто йдуть від особистості до професії. Профвідбір і профпідбір треба проводити з допомогою психологів, фізіологів, медиків.
Г) Професійна діагностика. Її метою є вивчення особистості молодої людини з метою профорієнтації. В процесі профдіагностики вивчають характерні особливості особистості: ціннісні орієнтації, інтереси, потреби, нахили, здібності, професійні наміри, професійну спрямованість, риси характеру, темперамент, стан здоров'я. У школі існують лише окремі елементи попередньої діагностики з метою профконсультації, і у цьому випадку профдіагностика є складовою профконсультації. При проведенні професійної діагностики необхідно дотримуватись наступних принципів:
1) комплексність діагностики;
2) особистісний підхід, що передбачає всебічне вивчення особистості як цілісної системи, яка має певну структуру;
3) динамічність, що полягає у вивченні здібностей особистості;
4) активність, яка передбачає формуючий вплив на особистість.
Д) Професійна адаптація - комплексна система заходів, покликана сприяти процесу пристосування особи до психологічних і організаційно-технічних особливостей професійної діяльності на виробництві, нового соціального оточення, умов праці, успішному професійному становленню працівника. Успішність професійної адаптації - один із головних критеріїв правильного вибору професії, оцінка ефективності усієї профорієнтаційної роботи. Успішна професійна адаптація характеризується збереженням та подальшим розвитком нахилів до конкретної професійної діяльності, співпадінням суспільної та особистісної мотивації праці. Професійна адаптація здійснюється в єдності із соціально-психологічною. Соціально-психологічна адаптація полягає у пристосуванні молодої людини до правил поведінки, які існують в конкретній соціально-професійній групі. Сюди входить знайомство із цілями і задачами колективу, його традиціями, відносинами між керівництвом і підлеглими, з критеріями оцінки діяльності працівника та ін. В процесі пристосування до колективу можна виділити три стадії:
- ознайомлення з новою ситуацією;
- стадія пристосування - молода людина переорієнтується, визнає головні елементи нової системи цінностей (наприклад, правила нового розпорядку), але зберігає як рівноцінні багато своїх попередніх установок;
- стадія асиміляції - повне пристосування до колективу, засвоєння його установок.
Е) Професійна активізація (розвиток інтересів і здібностей особистості в різних видах професійної діяльності) складається з таких важливих елементів, як виховання і формування професійних інтересів, виховання поваги до даної професії, любові до праці, психологічної готовності до роботи. Проте для ефективності даної діяльності особливу увагу слід звертати на індивідуальну роботу з молодою людиною: необхідно кожному знайти певне заняття, яке максимально відповідає його особистісним якостям і можливостям.
Є) Професійне виховання молоді є одним із головних компонентів системи профорієнтації. Під професійним вихованням розуміється виховання у молоді професійно важливих якостей особистості. При цьому професійні інтереси повинні переростати у відповідні спрямування, нахили, ідеали та покликання. Професійне виховання повинне стати невід'ємною частиною навчального процесу і починатись вже у молодших класах.
2. Недоліки існуючої системи професійної інформації та організації профорієнтаційної роботи.
Аналізуючи комплексні дослідження сучасного стану профорієнтаційної роботи у школі, можна з впевненістю сказати, що він є незадовільним. Це проявляється в низькому рівні теоретичних знань вчителів з основ профорієнтаційної роботи в школі; стихійності, неконтрольованості та формалізмі у здійсненні профорієнтаційної робо1ти, скептичному ставленні до її ефективності; суттєвих розбіжностях у підходах щодо принципу поетапності в здійсненні профорієнтаційної роботи в школі; невідповідності між вербальними твердженнями і практикою роботи; незадовільному стані профорієнтаційної роботи шкільних психологів, лікарів, бібліотекарів; відсутності кабінетів, кутків профінформації; ненаданні професійних консультацій школярам; стихійності та поодинокості профорієнтаційних заходів у школі; невиконанні вимог "Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається".
Результатом низького рівня інформованості молодих людей про світ професій є непідготовленість до самостійного отримання необхідної профінформації. Школярі незнайомі з професіограмами, системою класифікації типів професій, із умовами правильного вибору майбутньої професії, не усвідомлюють його важливості, що виявляється в другорядності факторів, що впливають на вибір, легковажному ставленні та поверховості мотивів вибору. Випускники затрудняються визначити власні домінуючі здібності, інтереси, вони не готові до здійснення науково-обгрунтованого професійного вибору.
Можна виділитинаступні основні недоліки організації профорієнтаційної роботи:
1) відсутність спеціалістів-профорієнтологів у штатах загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів;
2) недостатня профорієнтаційна підготовка педагогічних працівників;
3) низький рівень відповідного матеріально-технічного та інформаційно-методичного забезпечення;
4) відсутність чіткої взаємодії різних учасників профорієнтаційного процесу (органів працевлаштування, народної освіти, охорони здоров'я та ін.);
5) профорієнтація, по суті, так і не стала складовою частиною навчально-виховного процесу в школі;
6) профорієнтаційні заходи, як правило, розраховані на середнього учня, відсутній індивідуальний, диференційований підхід до особистості;
7) використовуються, головним чином, словесні, декларативні методи, без надання можливості кожному спробувати себе в різних видах діяльності;
8) низький рівень інформації про потреби суспільства в кадрах.
Недоліки існуючої системи професійної інформації:
Аналіз досвіду роботи навчальних закладів дозволяє зробити висновок, що в процесі переходу від навчальної до трудової діяльності молоді не вистачає інформації про:
o сучасний характер взаємовідносин між працівниками та підприємцями різних форм власності;
o нормативно-правові основи трудової діяльності в умовах перехідного періоду та становлення ринкової економіки;
o зміст і характер трудового середовища в різних-професійно-кваліфікаційних групах;
o відносини, цінності та загальні соціологічні фактори, що визначають характер трудових відносин в умовах конкретного регіону;
o порівняльні дані про доходи та рівень вартості життя представників різних професійно-кваліфікаційних груп у різних економіко-географічних регіонах;
o рівень необхідної професійної підготовки для працевлаштування та наступної трудової кар'єри по окремих професіях;
o особистісні якості, рівень їх розвитку, необхідний для оволодіння конкретною професією;
o особливості організації навчально-виховного процесу в професійних навчальних закладах різних типів;
o можливості одержання фінансової підтримки для здобуття професійної підготовки.
Таким чином, основними характерними труднощами профорієнтаційної роботи в школі є відсутність єдиної наукової системи профорієнтаційної роботи у школі, сучасної науково-методичної літератури із даної проблеми; застарілі підходи в організації роботи; слабка матеріально-технічна база шкіл; втрата інтересу та довіри до профорієнтаційних заходів з боку батьків та учнів; низький рівень знань з основ профорієнтаційної роботи у школі психологів і педагогів, відсутність педвузів, які б готували спеціалістів-профорієнтологів для школи.
Література:
1. Барановский А.Б., Потапенко Г.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Основы профессиональной ориентации:Учебно-методическое пособие.-К., 1991.
2. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников.-М.:Просвещение, 1988.
3. Захаров Н.Н. Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация школьников.-М.;Просвещение, 1989.
4. Kалугин Н.И., Сазонов А.Д., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация учащихся.-М.;Просвещение, 1983.
5. Професійна орієнтація молоді / Випуск 1.-Тернопіль, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...