WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві - Реферат

Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві - Реферат

міра духовного багатства особистості" [5]. Будь-які події та явища, що відбуваються в природі, суспільстві, житті, сприймаються не лише за допомогою науково обґрунтованих теорій, а й пропускаються через призму власного ставлення до них. Людина порівнює свою поведінку з ідеалом, який для неї є прикладом длянаслідування. Цінності - це найважливіший регулятор поведінки, що найкраще проявляється у ситуації вибору.
З точки зору соціології цінності формують всі інститути в суспільстві. З точки зору психології цінності людина створює сама та при цьому вони мають ієрархічну структуру. Кожна людина має свою систему цінностей: економічні, політичні, культурні, естетичні та інші. А ось система цінностей - це та ланка, що поєднує суспільство з особистістю, включаючи її в систему суспільних відносин; визначає, в ім'я чого відбувається та чи та діяльність і якими засобами вона реалізується.
Виходячи із специфіки вікового цензу респондентів, що входять в таку соціальну групу, як молодь, А. В. Толстих відзначає, що в сучасну епоху, коли збільшилася тривалість життя і розширилися терміни професійної підготовки, підвищилася їх значимість, "молодість стала найбільш цінним віком, що впливає своїми смаками, цінностями, звичками і т. д. на смаки, цінності, звички всього суспільства" [6]. Слід відзначити, що в цілому цінності, які наслідують молоді люди, традиційні і навіть дещо патріархальні. Тобто на перше місце серед усіх цінностей студенти ставлять свою сім'ю. На запитання "Наскільки важлива для Вас сім'я?", - 88% опитаних респондентів відповіли "дуже важлива" і 8% - "скоріше, важлива" (див. рис. 1).
Оскільки сім'я є першоосновою суспільства, соціумом, де найбільшою мірою виявляються індивідуальні особливості кожного із батьків, їхніх дітей, інших членів родини, реалізуються природні потреби, формуються мотиви поведінки як критерії розвитку особистості, відбуваються самопізнання, самоактуалізація та соціалізація її членів, то можна сказати, що її особливістю є матеріальна і моральна відповідальність членів сім'ї одного перед одним і перед суспільством у цілому.
Дещо меншого, але все-таки великого значення студенти-політехніки віддають друзям. Встановлення і розвиток дружних зв'язків є важливою частиною життя молоді. Дружба в цей період виходить на новий якісний рівень. І. С. Кон відзначає, що: "Велику частину своїх друзів люди здобувають саме в процесі спільної діяльності, у своїх виробничих чи навчальних колективах ..." [7]. Зокрема, наявність друзів у своєму житті вважають "дуже важливою" 74% опитаних і "скоріше, важливою" - 22% (див. рис. 2).
Після того, як автори розглянули основні пріоритетні цінності, перейдемо до розгляду такого поняття, як ціннісна орієнтація.
Життєві цілі, потреби, інтереси, установки, ціннісні орієнтації у своїй єдності утворюють цілісну структуру особистісних якостей, серед яких, на думку А. Г. Здравомислова, ціннісні орієнтації особистості є своєрідною "віссю", і залежно від них знаходяться всі інші компоненти цієї структури. Ціннісні орієнтації - одне з найважливіших утворень у структурі свідомості і самосвідомості людини, тому що саме вони відображають її характеристики як особистості.
Якщо звернутись до короткого енциклопедичного словника з соціології, то в ньому ціннісні орієнтації визначаються, як "особистісні орієнтації стосовно цінностей тих чи тих соціальних спільнот чи груп: загальнолюдських, національних, класових, професійних та ін.; тривкі диспозиції, що регулюють загальну спрямованість діяльності людини стосовно таких цінностей та інших об'єктів високої соціальної значущості; складові вищих рівнів у диспозиційній структурі спрямованості особистості" [8].
Домінантною соціокультурної орієнтації сучасного студентства є орієнтація на отримання якісної і престижної освіти як засобу для подальшого успіху в економічній, політичній і громадській діяльності, фактору підвищення власної конкурентоспроможності в системі ринкових і демократичних відносин, кар'єрного росту, підвищення добробуту, утвердження свого статусу в колективі (і в суспільстві) та соціального престижу. Опитані студенти високо оцінюють значимість отримання ними вищої освіти і престижної роботи. Про це свідчать наступні результати. Важливість отримання вищої освіти була оцінена на одному й тому самому рівні з важливістю отримання престижної роботи, а саме 96% (сума відповідей "дуже важливо" і "скоріше, важливо") респондентів зазначили значимість вказаних життєвих пріоритетів (див. рис. 3). Крім цього, показники "важливість отримання вищої освіти" та "важливість отримання престижної роботи" мають високий рівень скорельованості між собою. Це свідчить про те, що досягнення кар'єрних успіхів студенти вбачають саме в набуванні якісної вищої освіти.
Якщо розглядати таку форму суспільної свідомості, як релігійна, то слід відзначити, що незважаючи на виконання нею багатьох соціальних функцій, вона не домінує у формуванні духовного світу сучасного студентства. Хоча потрібно звернути увагу на те, що на сьогодні в українському суспільстві існує певна невизначеність щодо розуміння релігійності. Складається парадоксальна ситуація, коли людина, визначаючи себе віруючою, не завжди сповідує ту чи ту релігію, і навпаки, вважаючи себе причетною до якоїсь із релігій, не завжди є віруючою. Попри це, відповідаючи на запитання щодо того, наскільки важлива релігія для молоді, думки студентів НТУУ "КПІ" розділилися майже порівну. А саме, 39% опитаних вважають релігійні цінності важливими (сума відповідей "дуже важливо" і "скоріше, важливо") і 35% політехівців зазначають релігію як не важливий чинник духовного формування в їхньому житті (сума відповідей "взагалі не важливо" і "скоріше, не важливо") (див. рис. 4).
Дуже важливим у житті студентської молоді є відпочинок та дозвілля. Для 87% опитаних ця проблема є досить важливою. Але в трансформаційному соціумі розуміння вільного часу та відпочинку і способів його проведення набуло перетворених форм. Зазвичай, студенти, за словами російської дослідниці Л. С. Щенникової, асоціюють зі словами "відпочинок" такі поняття, як "сон", "розваги", "пиво". На жаль, тільки на четвертому місці опинилося "читання" (4%) як спосіб проведення вільного часу [9].
З цього можна зробити висновок, що студенти технічного ВНЗ отримують інформацію переважно з телебачення, радіо, особистісного спілкування. Такого роду інформація не може бути оцінена позитивно. За умов сучасного українського суспільства потужним засобом формування ціннісних орієнтирів молоді стають засоби масової інформації, які значно розширюють межі інформаційного простору, властивого попередньому поколінню. Цей простір стає соціалізуючим

 
 

Цікаве

Загрузка...