WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальна політика як регулятор взаємовідносин соціальних структур і соціальних інститутів - Реферат

Соціальна політика як регулятор взаємовідносин соціальних структур і соціальних інститутів - Реферат

поведінки. Ефективність багатьох соціальних програм безпосередньо пов'язана зі ступенем обізнаності людей із нею та розуміння її цілей і методів проведення. Не менш важливі консультаційні послуги фізичним клієнтам щодо сімейних стосунків, підтримання здорового способу життя, придбання речей для членів сім'ї.
Координація соціальних програм і діяльності соціальних служб в Україні провадиться лише на рівні державних програм і служб. На сьогодні відсутній єдиний центр інформування про напрями соціальної політики в суспільстві, про служби і програми. Це неодноразово підкреслювали фахівці різних галузей [7, с. 148; 27, с. 149; 28, с. 33]. На нашу думку, створення єдиного центру дало б можливість збирати статистичну та соціологічну інфомацію і надавати її для вільного користування всім структурам, що займаються розробленням та реалізацією соціальної політики [28, c. 33].
Завдяки удосконаленню шляхів взаємодії суб'єктів і складових соціальної сфери соціальна політика виконує дуже важливі функції щодо суспільства і соціальних спільнот. До основних з них можна віднести такі:
· соціофундаметнальну, тобто виробництво та удосконалення суспільства як цілісної соціальної системи, підтримання його стабільності та упорядкованості;
· соціоінтегративну, завдяки якій людина незалежно від її соціального, етнічного, релігійного походження, статі, стану здоров'я, по-перше, не відчуває себе "іншою", чужою, по-друге, отримує можливість реалізувати свій соціальний потенціал;
· соціально-адаптивну, при виконанні якої суб'єкти соціальної політики та соціальних програм допомагають тим соціальним групам, які в силу ряду причин не спроможні брати участь у суспільному виробництві, засвоювати альтернативні види соціально-корисної діяльності;
· соціопродуктивну, зміст якої в основному зводиться до підтримання у людини потреби і здатності до активного життя;
· соціодинамічну, яка спрямована на постійний розвиток якостей людини або соціальних спільнот та способів їхнього життя;
· постійне удосоналення соціальної інфраструктури, завдяки якій і можливо реалізувати цілі соціальної політики.
Таким чином, для характеристики соціальної політики як регулятора соціальної сфери суспільства неохідно розкрити її складові: суб'єкт, об'єкт, напрями їх взаємозв'зків, основні функції.
До суб'єктів соціальної політики перехідного суспільства відносяться державні установи, політичні партії, профспілки, громадські об'єднання. Відрізняють основні й похідні суб'єкти в залежності від рівня відповідальності за розробку та впровадження цілей соціальної політики. Слід відзначити слабку сформованість недержавних інституцій як суб'єктів соціальної політики.
Об'єктом соціальної політики є соціальна сфера суспільства, яка включає соціальну структуру, соціальні відносини, соціальні умови праці і життя, соціальні норми та соціальні служби.
Зміст соціальної політики як регулятора розкривається через канали взаємозв'язку і функції її суб'єктів стосовно соціальної сфери суспільства.
Література:
1. Ганслі Т.М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К.:Основи,1996. - 238 с.
2. Спікер П. Соціальна політика. Теми та підходи. - К.: Фенікс,2000. - 400 с.; Spicker Р. Principles of social welfare: an introduction to thinking about welfare state. - London, 1993. - P.21.
3. Titmus R. Social Policy: an introduction. - London: George Allen&Unwind,1974.
4. Williams F. Social policy: a critical introduction. - London,1994.
5. Козлов А.Е. Социальная политика: конституционно-правовые основы. - М.: Политиздат, 1980.
6. Попова І.М. Соціальна політика і парадокси буденної свідомості // Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: Збірник наукових статей. - К.: НВФ "Студцентр"/ НІКА-Центр, 1998. - С.135-144.
7. Якуба О.О. Зміни в соціально-класовій структурі українського суспільства та соціальна політика // Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: Збірник наукових статей. - К.: НВФ "Студцентр"/ НІКА-Центр, 1998. - С.145 -148.
8. Єременко В.Г. Основи соціальної економіки. Популярний курс. - К.: МАУП, 1997. - 168 с.
9. Саєнко Ю.І. Соціальна політика в період трансформації суспільства; Куценко О.Д. Социальная политика в регулировании процессов стратификации // Изменение социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации. - Харьков: Основа, 1997. - С.174-191; Куценко О.Д. Соціальна політика в механізмі досягнення суспільної згоди // Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: Збірникнаукових статей. - К.: НВФ "Студцентр"/ НІКА-Центр, 1998. - С.112-117; Куценко О.Д. К вопросу о философии социальной политики // Наука і соціальні проблеми суспільства. Вісник Харківського державного університету 414'98. - Харків,1998. - С. 37-39.
10. Соціальна політика держави та стратегія адаптації населення в умовах соціально-економічної кризи: Наук.-практ. конф. Київ, квітня 1998 р. - К.,1998.
11. Наука і соціальні проблеми суспільства: Між нар. наук.-практ. конф. Харків, 18-19 червня 1998 р. - Харків, 1998.
12. Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки: Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 19-20 вересня 2000 р. - К., 2000.
13. Социальный заказ в Украине: обоснование и внедрение. - Одесса: КОВЧЕГ, 2001. - 113 с.
14. Социальная политика / Сост. и ред. А. Райкевич; Пер. с польск. Предисл. и общ. ред. д-ра філос. наук, проф.Ю.Е.Волкова. - М.: Прогресс, 1977. - 400 с.
15. Волков Ю.Е. Достижения и задачи социальной политики // Социальная политика / Сост. и ред. А. Райкевич; Пер. с польск. Предисл. и общ. ред. д-ра філос. наук, проф. Ю. Е. Волкова. - М.: Прогресс, 1977. - С. 366Є399.
16. Яновский Р. Глобальные изменения и социальная безопасность. - М.: Academia, 1999. - 358 с.
17. Куценко О.Д. К вопросу о философии социальной политики // Наука і соціальні проблеми суспільства. Вісник Харківського державного університету 414'98. - Харків,1998. С. 37-39.
18. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф.
Избр.соч. в 9 т. - Т.2. - 574 с.
19. Конт О. Дух позитивной философии (слово о положительном мышлении). - СПб., 1910.
20. Спенсер Г. Изучение социологии. Глави 6, 16 // Спенсер Г. Основания социологии. В 2 т. - СПб., 1998.
21. Гідденс Е. Соціологія. - Киів: Основи, 1999. - 726 с.
22. Парсонс Т. Общий обзор // Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. - М.: Прогресс, 1972. - 392 с.
23. Социология. Основы общей теории. - М.: Аспект Пресс, 1996 - 461с.
24. Указ Президента України від 25 квітня 2001р., №2752001 "Про розвиток соціологічної науки в Україні". - К., 2001. - 3 с.
25. Гурне Б. Державне управління. - К.: Основи, 1993. - 165 с.
26. Файфер Н.І. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку Соціальна робота в Україні. Теорія та практика (посібник для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді). У двох частинах. К.: УДЦССМ, 2001. - 296 с.
27. Бакіров В.С. Соціальний моніторинг як елемент регіональної соціальної політики Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. Збірник наукових статей. - К.: НВФ "Студцентр"/ НІКА-Центр, 1998. - С.149-153.
28. Яременко О.О. Моніторинг соціальної політики в Україні // Соціальні пріоритету ринку праці в умовах структурної модернізації економіки: Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 19-20 вересня 2000 р. - К., 2000. - С. 29-36.
29. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...