WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Політична відповідальність влади в демократичній державі: необхідність, сутність, механізм забезпечення - Реферат

Політична відповідальність влади в демократичній державі: необхідність, сутність, механізм забезпечення - Реферат


Реферат на тему:
Політична відповідальність влади в демократичній державі: необхідність, сутність, механізм забезпечення
Для українського соціуму наочним є помітний брак відповідальності державних органів та посадових осіб за цілеспрямоване, належне і своєчасне здійснення ними владних повноважень. Подібне становище негативно позначається не тільки на дієздатності держави, але й на її сприйнятті широкою громадськістю, зумовлює необхідність поглибленого дослідження феномена відповідальності.
Загалом відповідальність визначається як "відносини, що забезпечують інтереси і свободу взаємопов'язаних сторін і гарантовані суспільством та державою" [1, с. 302]. Неналежна (і в цьому розумінні - безвідповідальна) поведінка неминуче викликає руйнацію суспільних зв'язків. Тому саме завдяки відповідальності досягається необхідна стабільність останніх, набуття ними тривалого і специфічновладного характеру [6, с. 60].
Відповідальність у суспільстві (соціальна відповідальність) виявляє себе розмаїттям тісно поєднаних між собою форм. Це зумовлено передусім множинністю ролей учасників суспільних процесів, що унеможливлює уніфікацію їх відповідальності. Функціонування суспільства як певної цілісності зумовлює і системність відповідальності. Внаслідок реалізації державної влади здебільшого у правовій формі в системі відповідальності за її здійснення значне місце належить юридичній відповідальності. Та, попри всю значущість цієї форми, нею не можна підмінити інші форми. Адже далеко не всі відносини в суспільстві опосередковуються правом. Більше того, практика правозастосування довела, що юридичні норми, істотно впливаючи на полiтичне життя суспільства, неспроможні замiнити полiтику. Під впливом низки чинників можливі (і часто-густо виникають) ситуації, коли люди та їх об'єднання у своїй діяльності не керуються юридичними нормами. На нашу думку, в умовах демократично організованого суспільства чільну роль у системі відповідальності за здійснення державної влади посідає політична відповідальність.
У спеціальній літературі немає однозначного розуміння сутності, особливостей і забезпечення політичної відповідальності як форми соціальної відповідальності. Наприклад, є визначення політичної відповідальності як відносин "між суспільством в цілому чи його політичним утворенням та членом цього суспільства, які тягнуть несприятливі наслідки для особи, щодо якої вони застосовуються" [9, с. 65]. Однак дане визначення охоплює і відповідальність партійну, яку, на наш погляд, слід розглядати як відокремлену форму соціальної відповідальності. Окрім того, політична відповідальність у нашому розумінні є не стільки індивідуальною, скільки колективною; не стільки ретроспективною (такою, що передбачає настання негативних наслідків у разі вчинення певних дій, прийняття рішень або бездіяльності), скільки позитивною, спрямованою на формування свідомого ставлення до використання влади як вияв публічної довіри.
Досить часто як політична визначається конституційна відповідальність уряду перед парламентом [8, с. 65; 15, сс. 24, 55, 86]. Вагомою підставою для такого підходу є специфічність предмета відповідальності. Парламентська відповідальність уряду не пов'язана з правопорушенням, а практична реалізація відповідних конституційних норм значною мірою визначається політичним становищем, впливовістю окремих політичних сил у той чи інший момент. Однак парламентська відповідальність уряду не тотожна політичній відповідальності, остання притаманна і державам з президентськими системами управління [5, с. 17; 15, с. 24], більше того - країнам з недемократичним політичним режимом.
Видається недоцільним внесення у визначення політичної відповідальності таких елементів, які обмежують його універсальність. Зокрема, є прагнення розглядати політичну відповідальність як форму відповідальності "органів державної влади і посадових осіб перед народом, населенням відповідної території "за невідповідність їх діяльності мандату довіри", що виявляється в їх нездатності напрацьовувати і здійснювати максимально корисні для блага людей рішення" [13, с. 64]. Однак зауважмо, що оцінка цієї нездатності є надто суб'єктивізованою, тож на практиці позитивні рішення щодо носіїв влади на виборах та референдумах можуть узгоджуватися з їх нездатністю працювати на благо суспільства. Політичне самовизначення особистості часто-густо базується на виборі між "поганим" варіантом і "дуже поганим", тож про максимальну корисність говорити не доводиться.
Тому політичну відповідальність, на наш погляд, слід розглядати як відповідальність за належне (в розумінні суспільства або його більшості) здійснення державної влади. Суб'єктом політичної відповідальності при цьому постають ті носії влади, які реально визначають зміст державно-управлінської діяльності. У тих чи інших проявах політична відповідальність є атрибутом усіх державно організованих суспільств. Навіть у східних деспотіях існувала політична відповідальність як відповідальність перед династією, панівними верствами, правлячим угрупованням, прийдешніми поколіннями тощо. У цьому відношенні К. Поппер слушно зауважував: "Жодна політична влада ніколи не була неконтрольованою, і, поки люди будуть залишатися людяними... не може бути абсолютної і необмеженої політичної влади" [11, с.141].
Істотною є відмінність політичної відповідальності від юридичної. Перша більшою мірою суб'єктивізована і відносна, оскільки немає абсолютних і формалізованих критеріїв оцінки стану державного управління на тому чи іншому етапі розвитку суспільства і в тих чи інших умовах. У цьому відношенні викликає сумнів виокремлення як "загальнозначимих" критеріїв "відповідності політики, яка проводиться, інтересам народу, об'єктивній необхідності його прогресивного розвитку" [14, с. 13]. Надто помітною є залежність політичної відповідальності від спроможності широкого загалу зважено оцінювати діяльність владних структур; адекватності політико-правової культури населення політичному режиму; розвиненості політичних інститутів тощо.
Політична відповідальність, як правило, безпосередньо не пов'язана з певними рішеннями, діями або бездіяльністю уряду, хоч і не виключає можливості настання наслідків для окремих посадовців або їх сукупності за політичну поведінку в тій чи іншій конкретній ситуації. Однак і в подібних випадках йдеться не стільки про провину, скільки про те, що позиція уряду або окремих урядовців відображала надто вузькі суспільні інтереси. Тому забезпечення політичної відповідальності відбувається на засадах змагальності інтересів і забезпечення в діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...