WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Особливості виховання та соціалізації дитини в сучасній українській сім’ї - Реферат

Особливості виховання та соціалізації дитини в сучасній українській сім’ї - Реферат

було названо 36 різноманітних методів), було зроблено висновок, що в сучасній сім'ї превалюють так звані методи авторитарного спрямування, які передбачають підкорення дитини волі батьків. Водночас батьки висловлюють невдоволеність реакціями дітей на такі дії, визнають їх низьку результативність. Серед методів, до яких найчастіше звертаються батьки, можна назвати такі, як наказ, бесіду, повчання, моралізування, вимоги; недооцінюється роль особистого прикладу, спільної діяльності, привчання, використання виховних ситуацій. У результаті цього 16,7% учнів старших класів свої взаємини з батьками охарактеризували, як "дружні", "добрі"; 21,7% юнаків та дівчат вважають їх "довірливими"; "конфліктною" назвали ситуацію в сім'ї 25% старшокласників. Відсутність будь-якого взаєморозуміння була зафіксована в 11,4% відповідей.
Цікаві результати дало вивчення стану усвідомлення батьками неправомірності тих чи інших дій, що мають місце в практиці сімейного виховання. Близько 62 % батьків основними своїми помилками вважають відсутність єдиних поглядів на виховання дитини в сім'ї; нерозумну любов, яка спричиняє надмірну увагу, турботу, намагання обмежити трудові обов'язки, пріоритет чисто матеріальних питань, недостатність вимогливості або, навпаки, її надлишок.
Сучасне українське суспільство фахівці характеризують як суспільство перехідного періоду з властивими йому духовними орієнтирами, нормами й цінностями. Нинішній стан ціннісного світу в Україні надто неоднозначний і суперечливий. Він характеризується кризою старої ідеології, відмовою від колишніх цінностей; на зміну гомогенній культурі, яка домінувала на теренах колишнього СРСР, сьогодні приходить значна кількість співмірних культурно-ціннісних світів, ціннісних систем.
Сім'я віддзеркалює всі процеси, що відбуваються в суспільстві, осмислює їхню суть і певним чином спирається на одержаний "результат" у вихованні дітей і молоді. Тому паралельно з дослідженнями, спрямованими на виявлення виховного потенціалу батьків, проводилася робота, що мала на меті визначити, як сім'я впливає на формування поглядів, установок, ціннісних орієнтацій дітей.
Одним із важливих чинників, який сьогодні існує в межах України і впливає на соціальний розвиток молодого покоління, є проблема вибору власної і громадянської позицій. Цей вибір потрібно зробити між двома моделями життя: пасивного, екстернального (коли за людину поза межами її свідомості хтось робить вибір і приймає рішення) й активного, інтернального (коли людина сама свідомо вирішує, як їй жити і діяти). Отже, соціальний розвиток сучасної молоді передбачає засвоєння нею певної системи знань, норм і цінностей, котрі б дозволили їй функціонувати як активним членам суспільства. Так, щодо належності до української нації відповіді старшокласників розподілилися таким чином: "Я люблю Україну і не хотів би жити в жодній з інших країн" - 29,0%; "Мені байдуже, в якій країні жити, були б тільки гроші" - 27,4%. Досить чисельною виявилася група дітей, чиї бажання можна окреслити такою формулою: "Україна зараз переживає економічну кризу, жити тут важко і не віриться, що буде краще. Якби міг, то переїхав би жити за кордон" - 32,4%. 2,3% опитуваних взагалі відмовилися відповідати на це запитання. 9,9% старшокласників висловили думку, що за радянських часів жилося краще і вони хотіли б все повернути назад.
Порівняння кількісних показників наведених відповідей дітей з відповідями їхніх батьків засвідчило, що саме сім'я справляє значний вплив на наявні у них судження. Підтвердженням цього може бути, наприклад, наявність у порівняно значної кількості юнаків і дівчат установки на повернення до радянських часів. Але ж діти, яким сьогодні по 16-17 років, були ще досить малі або ще й не народилися, щоб мати чітке уявлення про життя в країні
до 90-х років. Тому цілком слушно вважати, що подібні погляди формуються у них під впливом сповідуваних батьками ідей.
Сім'я справляє значний вплив і на формування інших установок молоді. Проведені дослідження засвідчили, що переважна більшість старшокласників надає перевагу російськомовному телебаченню (61,2%). Україномовні програми дивляться 35,4% юнаків і дівчат. Для 2,4% це питання не має суттєвого значення. Одержані дані майже повністю співпадають з результатами опитування їхніх батьків (різниця становить від 0,3 до 1,1 %). Схожими виявилися і відповіді щодо читання преси: 60,9% надають перевагу російськомовній періодиці, 43,1% - україномовній, у 4,0% випадків мова викладу не має значення. Щодо змісту видань і телепередач, то майже 23,2% дітей старшого шкільного віку люблять читати розважальні й спортивні журнали та газети; аналогічними є їхні уподобання в плані телевізійних передач. Також були відзначені комедії, мелодрами, стрічки детективного жанру. Порівняно з попередніми роками спостерігається зменшення захоплення бойовиками і фільмами жахів, хоча 2,1 % юнаків надають пріоритет саме їм. Водночас близько двох третин юнаків і дівчат на перше місце поставили науково-популярні й документальні фільми, пізнавальні та політико-інформаційні програми.
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що сучасна сім'я має значний вплив на розвиток усіх складових особистості дитини: духовно-моральну і психосоціальну сфери, інтелект, творче мислення тощо. При цьому такий вплив може мати як випадковий, неусвідомлений характер, бути хаотичним, безсистемним, так і спеціально організованим. У результаті проведених досліджень доходимо висновку, що одне з пріоритетних місць серед зазначених впливів мають установки, погляди, ціннісні орієнтації батьків, застосовувані ними методи виховання. І в цьому разі мова йде не тільки про кількість і якість інформації, яку дитина отримує в колі сім'ї, а й про особистісну її основу, яка характеризується суб'єктивним ставленням до неї і до самої дитини з боку дорослих.
Саме від сімейного оточення (мова батьків; проблеми, що обговорюються - побутові, політичні, світоглядні; характеристики, які даються іншим людям; сімейні взаємини; способи розв'язання конфліктів, моральний внутрішньосімейний мікроклімат тощо) залежить процес соціального розвитку дитини. Наведені вище дані свідчать про необхідність надання батькам психолого-педагогічної допомоги, яка спрямовувалася б на формування у них більш адекватних поглядів на сутність процесу виховання та його зміст, сприяла б вибору доцільних, демократичних методів.
Це актуалізує завдання із формування концептуально нової національної сімейної політики, яка передбачала б впровадження цілісної системи заходів, спрямованих на підвищення виховного потенціалу батьківської родини. Їх реалізація має відбуватися не через одиничні акції, а включати скоординовані дії різних державних і громадських структур, робота яких тією чи іншою мірою пов'язана з розвитком інституту сім'ї, вихованням дитини як суб'єкта власногожиття, спроможного на усвідомлений вибір, на розумний підбір ідей.
Література:
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СІМЇ (Т. В. Кравченко) // Український соціум. - 2004. - № 2 (4). - C.98-102
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...