WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Зайнятість та якість життя населення - Реферат

Зайнятість та якість життя населення - Реферат

сферах економіки України, необхідно відмітити, що вона не відповідає викладеним вище позиціям її продуктивної форми. Головними причинами цього вважаємо: завищену порівняно з необхідною чисельність працівників, зайнятих в економіці; недовикористання праці зайнятих громадян (приховане безробіття); неповна зайнятість та переміщення робочих місць у неформальний сектор; невідповідність якості робочої сили вимогам до неї з боку виробництва; певну стихійність та загальну неефективність міжсекторального і міжтериторіального розподілу трудових ресурсів. Внаслідок цього знижується якість життя населення.
Потужним фактором, що негативно впливає на якість життя значної частини населення на сучасному етапі соціально-економічного розвитку, є поширення родинного безробіття на українському ринку праці. Нерідко зареєстрованими у службі зайнятості є 4-5 членів однієї родини (наприклад, тільки у Городнянському районі Чернігівської області нараховується 49 таких сімей). За даними Державного центру зайнятості, в 1999 р. кількість сімей, де безробітними є декілька членів, зросла майже на третину і на початок 2000 р. в цілому по Україні становила 41 тис. Крім того, в державі є 5 тис. безробітних одиноких матерів. Їх чисельність за останній рік зросла на 20,2%.
У багатьох сімей закінчився термін виплати допомоги по безробіттю. Понад 80% безробітних одержували допомогу нижче мінімальної заробітної плати, з них більше половини отримували допомогу у розмірі лише 25 грн. Середня тривалість безробіття таких осіб перевищує 11 місяців, а в третині регіонів (Київська, Харківська, Черкаська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області) вона становить більше одного року.
Наявність родинного безробіття характерна як для сільських районів, так і для міст, де призупиняють свою діяльність великі промислові підприємства. Вкрай напружена ситуація склалася в тих містах і районах, де одне підприємство забезпечувало зайнятість його жителів і на якому люди працювали династіями.
Зростання безробіття, в тому числі прихованого, прямо пов'язане з розширенням обсягів тіньової економіки. Така економіка включає в себе не тільки високодоходну незаконну діяльність, але й діяльність, спрямовану на елементарне виживання, що приносить незначні доходи. До негативних наслідків "тіньової" діяльності можна віднести несплату податків до бюджету та внесків до Пенсійного і страхових фондів, що знижує обсяги трансфертів і негативно позначається на рівні життя їх отримувачів.
Недовикористання трудового потенціалу призводить до зменшення потенційного ВВП, зниження трудових доходів і погіршення якості життя, що є певною мірою стримуючим фактором економічного зростання, оскільки зумовлює скорочення платоспроможного попиту населення, згортання економічної активності в галузях кінцевого попиту та інших пов'язаних з ними виробництвах, зменшення зайнятості. Наслідком цих процесів є зростання масштабів бідності серед економічно активного населення, гальмування процесу створення середнього класу.
Поряд з низьким рівнем доходів та інфляцією зубожіння широких верств населення України посилюється значним майновим розшаруванням. Тільки протягом першого півріччя 2000 р. децильний коефіцієнт концентрації грошових доходів, тобто відношення доходів 10% найбагатших до доходів 10% найменш забезпеченого населення, зріс на 0,8 відсоткового пункта. В цілому по Україні доходи 10% найбагатших у 14 разів перевищують доходи 10% найбідніших верств населення. У США таке перевищення становить 5,5 раза.
На збільшення розриву в грошових доходах населення у 2000 р. вплинуло нерівномірне зростання цін, за якого товари та послуги, що споживаються бідними верствами населення, дорожчають більш швидкими темпами, ніж інші товари та послуги. Останнє підтверджується такими даними: за 2000 р. ціни на продукти харчування зросли на 28,4%, тоді як ціни на непродовольчі товари - на 8,9%. Частка ж витрат населення на харчування у загальному їх обсязі зросла з 61,0% у 1999 р. до 61,8% на кінець II кварталу 2000 р.
Таке розшарування свідчить про збільшення розриву у рівнях заробітків та недоліки в розподілі новоствореної вартості між власниками капіталу і найманими працівниками на користь перших, а також про розширення масштабів тіньової діяльності. Свідченням цього є те, що при зростанні ВВП у 2000 р. на 6% середня заробітна плата в галузях економіки зменшилась на 0,9%.
Ця невідповідність ще більше поглиблює розшарування населення за доходами, свідчить про зниження ролі заробітної плати як міри вартості робочої сили та нагальну необхідність реформування системи оплати праці. Оскільки реальна заробітна плата зменшується до рівня, що не забезпечує працівникові обсягів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці, забезпечення випереджаючого зростання заробітної плати на даному етапі є нагальною необхідною умовою оздоровлення економіки, розширення внутрішнього споживчого ринку і підвищення рівня життя населення. Водночас збільшення фондів оплати праці, підвищення їх частки у ВВП сприяло б зміцненню фінансового стану Пенсійного фонду, а також місцевих бюджетів, де податок на доходи фізичних осіб є основним.
Підтвердженням висновку щодо збільшення тіньових заробітків є дані таблиці 1. Розрахунки зроблено за даними Держкомстату України [2; 3; 4; 5].
Таблиця 1
Сукупні ресурси та витрати домашніх господарств у 1999 - 2000 рр. (в середньому за місяць на одне домашнє господарство), грн.
1999 р. 2000 р.
Всі домашні госпо-дарства З них у децільних групах за рівнем середньодушових сукупних витрат Всі домашні госпо-дарства З них у децільних групах за рівнем середньодушових сукупних витрат
Перша ( з найнижчими витратами) Десята ( з найвищими витратами) Перша ( з найнижчими витратами) Десята ( з найвищими витратами)
Сукупні ресурси 331,95 236,61 465,08 422,88 239,93 640,42
У % до середнього рівня 100,00 71,30 140,10 100,00 56,70 151,40
Сукупні витрати 426,53 239,06 735,49 541,27 300,00 966,43
У % до середнього рівня 100,00 56,00 172,40 100,00 55,40 178,50
Співвідн-ошення сукупних витрат та ресурсів, % 128,50 101,00 158,10 128,00 125,00 150,90
Як видно з таблиці, співвідношення між сукупними витратами і сукупними доходами всіх домогосподарств протягом 1999 і 2000 рр. залишаються стабільними. Однак динаміка сукупних ресурсів і сукупних витрат домогосподарств першої і десятої децильних груп свідчить про подальше поглиблення диференціації доходів і погіршення життя найбіднішої частини населення. Рівень сукупних ресурсів першої децильної групипорівняно з середнім по всіх домогосподарствах зменшився з 71,3% в 1999 р. до 56,7% у 2000 р., в той час як аналогічний показник домогосподарств десятої децильної групи зріс на 11,4 процентних пункти.
В результаті рівень сукупних витрат у домогосподарствах першої децильної групи відносно середнього по всіх домогосподарствах практично не змінився; в домогосподарствах десятої децильної групи він був у 1,78 раза вищим за середній показник.
Незважаючи на перевищення сукупних

 
 

Цікаве

Загрузка...