WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Зайнятість та якість життя населення - Реферат

Зайнятість та якість життя населення - Реферат


Реферат на тему:
Зайнятість та якість життя населення
Розв'язання проблем зайнятості в інтересах людини є обов'язковою умовою побудови соціально орієнтованої ринкової економіки. Саме зайнятість виступає інтегральним показником результативності реформ, оскільки акумулює в собі економічні, соціальні, демографічні процеси. З економічного боку зайнятість пов'язується з можливістю людини своєю працею забезпечувати собі і своїй сім'ї гідне існування, сприяючи в той же час зростанню ефективності суспільного виробництва. Соціально-демографічна функція зайнятості полягає у формуванні і розвитку особистості людини відповідно до етапів її життєвого циклу та кар'єрного і статусного зростання.
Визначальна роль зайнятості полягає у формуванні доходів і якості життя населення. Доход - це та сума грошей, яку людина заробляє або отримує протягом певного часу. Реальний доход визначається кількістю товарів і послуг, які можна придбати на грошові доходи. Ступінь забезпечення потреб людини порівняно з відповідними нормами та її особистими домаганнями характеризує якість життя. В широкому розумінні якість життя характеризується забезпеченістю матеріальними благами, безпекою, в тому числі екологічною, доступністю медичного обслуговування, можливостями отримання освіти і розвитку здібностей, задоволенням духовних і культурних потреб, соціальними відносинами у суспільстві тощо.
У той же час оцінка якості життя залежить від суб'єктивного сприймання людьми умов існування і може розглядатися як важливий фактор зайнятості. Тому, на нашу думку, найбільш суттєвою характеристикою зайнятості є відносини між людьми щодо отримання ними заробітку (трудового доходу) або прибутку, які задовільняють особисті інтереси і стимулюють трудову або підприємницьку діяльність. Це означає, що доходи є результатом використання факторів виробництва (праці, капіталу, землі, підприємницьких здібностей). Джерела, принципи формування і розподілу доходів, таким чином, зумовлюються граничною продуктивністю факторів виробництва.
Частка трудових доходів, від яких залежить якість життя населення, у сукупному доході визначається відношенням добутку заробітної плати на чисельність зайнятих до величини сукупного доходу. На величину трудових доходів впливають такі фактори, як обсяги пропозиції робочої сили, зростання основного капіталу та зміни технології, які, в свою чергу, визначають попит на робочу силу.
Рівноважний рівень заробітної плати, який встановлюється на ринку праці, визначає величину трудового доходу, який корелює із зайнятістю. Зауважимо, що в країнах з розвинутою ринковою економікою спостерігається тенденція до зростання частки трудових доходів у сукупному доході (до 80%) і покращення якості життя, тобто забезпечення його на рівні прогресивних стандартів.
Цілком зрозуміло, що трудові доходи і якість життя населення безпосередньо залежать від продуктивності праці, повної, продуктивної та ефективної зайнятості економічно активного населення. Між зайнятістю і якістю життя існують багатосторонні зв'язки і взаємозалежності. Загальновідомо, що висока заробітна плата супроводжується стабілізацією ефективного сукупного попиту на робочу силу, посиленням мотивації та підвищенням продуктивності праці, зростанням платоспроможного попиту населення, інвестуванням економіки, а значить, зростанням зайнятості. Низька заробітна плата, навпаки, стимулює підвищений неефективний сукупний попит на робочу силу, який не відповідає реальним економічним потребам, і призводить до нагромадження прихованого безробіття. Аналогічну функцію економічного підґрунтя існування прихованого безробіття відіграють невиплати та заборгованість із заробітної плати. Наявність прихованого безробіття, тобто чисельності зайвих працівників, що отримують повну заробітну плату, призводить до зростання собівартості і ціни продукції і, таким чином, до розкручування спіралі інфляції та зниження реальних доходів, якості життя населення. Низька заробітна плата разом з її невиплатами стимулює вторинну зайнятість та зайнятість у неформальному, тіньовому секторі економіки з метою підтримання доходів на прийнятному для кожної людини рівні.
У зв'язку з цим створення умов для забезпечення повної, продуктивної зайнятості як основного фактора підвищення якості життя населення є основним невідкладним завданням соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі. В той же час від забезпечення повної, продуктивної зайнятості економічно активного населення залежать стан економіки і фінансові можливості виконання державною суспільних функцій, підтримання доходів і добробуту економічно неактивного населення, розвиток людського потенціалу.
Продуктивна зайнятість, орієнтована на досягнення максимального економічного і соціального ефектів, передбачає не тільки забезпечення гідних умов існування людини, зростання добробуту, але і недопущення нераціонального використання трудового та інтелектуального потенціалу країни.
Основний зміст продуктивної зайнятості розкривається сукупністю таких характеристик:
- забезпечення потреби економічно активного населення у суспільно корисній діяльності;
- найвищий, за даних умов розвитку продуктивних сил, рівень продуктивності та ефективності суспільної праці;
- раціональний регіонально-галузевий розподіл ресурсів праці, що забезпечує найбільш ефективний розвиток усіх ланок економіки і найвищу віддачу кожного працівника;
- оптимальний розподіл суспільної праці відповідно до існуючих суспільних та індивідуальних потреб, а також рівня розвитку продуктивних сил;
- економічна доцільність кожної структурної одиниці народного господарства і кожного робочого місця;
- отримання працівником економічно обґрунтованих доходів;
- задоволення матеріальних, соціальних і духовних потреб населення;
- створення таких умов зайнятості, за яких можливим є не тільки відтворення робочої сили працівника, але й гармонійний розвиток його як особистості;
- адекватність професійно-кваліфікаційної структури робочої сили системі робочих місць, тобто кількісна та якісна відповідність пропозиції робочої сили попитові на неї.
Разом з тим, на нашу думку, продуктивна зайнятість характеризує не тільки ефективність використання праці у суспільстві, але й на рівні окремого працівника, тобто враховує суб'єктивний особистісний момент. На особистісному рівні важливими виступають не тільки показники продуктивності праці, але й величина отримуваного доходу, поріг відчутності якого, у свою чергу, залежить від багатьох чинників, зумовлюючи відповідну мотивацію до сфери зайнятості та тривалості робочого часу [1].
Ми вважаємо, що продуктивна зайнятість є характеристикою рівня організації зайнятості, доцільності та розумності її параметрів, а також ефективності її внутрішньої структури. Вона матеріалізується в ефективності економіки, забезпечує її інтенсивний розвиток. Продуктивна зайнятість сприяє досягненню максимального рівня ділової та трудової активності і, як результат,динамічному процесу економічного розвитку. Загалом, продуктивна зайнятість визначає такий її рівень і структуру, які одночасно відповідають потребам виробництва у

 
 

Цікаве

Загрузка...