WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Відчуження праці в системі чинників розвитку трудового менталітету - Реферат

Відчуження праці в системі чинників розвитку трудового менталітету - Реферат

відчуження та її впливу на трудову ментальність може мати свій особливий зміст та неоднакові шляхи вирішення. З огляду на викладене, механізм оновлення трудового менталітету має гнучко пов'язувати в єдину мотиваційну систему інтереси працівника з інтересами підприємства, інтересами держави, щоб обмежити та запобігти процесам відчуження від праці, реально задіяти трудовий потенціал суспільства та сприяти його розвитку.
Окреслена проблема, як показав аналіз, привертає увагу економістів своєю актуальністю та численними "білими плямами". Проте залишаються нез'ясованими види, форми, кількісна та якісна оцінка відчуження. На наш погляд, найбільш адекватно її спроможна відображати оцінка стану трудової мотивації, яка може виступати індикатором поширення відчуження від праці серед окремих груп та верств зайнятого населення. Зауважимо, що у вітчизняній літературі вже існують певні підходи до оцінки стану трудової мотивації за допомогою мотиваційного моніторингу, які поширюють уявлення економістів про особливості трудового менталітету працівників та напрями її трансформації в сучасних умовах.
Економічною наукою досі обмежено розглядалася проблема реального ставлення працівника до своєї праці саме через призму трудової свідомості людини, оскільки такі питання вважалися предметом вивчення інших наук. Однак практично невідомими залишаються відмінності різних рівнів відчуження від трудової діяльності (а вони, безперечно, існують!), їх відображення на трудовому менталітеті. Пояснити це можна недостатнім вивченням дії комплексу різноманітних чинників - зовнішніх та внутрішніх, які обумовлюють особливості менталітету, інтелектуального потенціалу працівника. Проте погляди вчених стосовно цього неоднакові.
У широкому розумінні внутрішні чинники включають, зокрема, психологічний статус особистості, сукупність притаманних потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, емоційний стан, дію біоритмів, ступінь енергетичного забезпечення життя тощо. До зовнішніх чинників, як неординарно наголошують А. Шевченко, В. Полехін, крім відомих соціально-економічних, слід відносити і природні фактори, вплив різноманітних полів, космосу, галактичних та планетарних процесів, явищ, що відбуваються на сонці, на земній поверхні18 .
До речі, висловлений вище напрям думок українських учених об'єктивно повертає нас до спадщини геніального нашого співвітчизника В. Вернадського, який розглядав людство і природу в єдиному смислі, у вигляді натурсоціосистеми19 . В цьому ж контексті має сенс згадати також концепцію К. Левіна та інших психологів, згідно з якою поведінка людини є функцією цілісного "життєвого простору"20 , тобто людина в кожний окремий момент знаходиться у певній "тотальній мотиваційній атмосфері", яка опосередковано або прямо впливає на мотиваційне поле людини, визначаючи актуалізацію її потреб, трудову свідомість та дії в певній ситуації.
Таким чином, можна зробити загальний висновок, що недостатньо та помилково розглядати феномен трудового менталітету людини лише в межах соціальної форми, обмежуючись, як раніше, домінантою взаємодії продуктивних сил та виробничих відносин. Крім того, питання трансформації трудового менталітету в Україні сьогодні не можна не пов'язувати з проблемою подолання відчуження праці, яка залишається недостатньо вивченою і очікує спеціальних досліджень з боку економічної науки, системного, комплексного аналізу в руслі нової парадигми наукового мислення, у центрі якої - людина та її життя.
Література:
1 Психология: Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд., исп. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - С. 260.
2 Большой толковый социологический словарь (Collins). Т.1 / Пер. с анг. - М.: Вече, АСТ, 1999. - С. 539.
3 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. 2-е изд. - М.: Сов. энцикл., 1983. - С. 948.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.3. - С. 32.
5 Нарский И.С. Отчуждение и труд: По страницам произведений К. Маркса. - М.: Мысль, 1983. - С. 112.
6 Богиня Д. Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці // Україна: аспекти праці. - 1999. - №6. - С. 3-8.
7 Богиня Д. Актуальні проблеми регулювання доходів і організації оплати праці на етапі трансформації економіки України // Україна: аспекти праці. - 2000 - №6. - С. 3-11.
8 Богиня Д. Трудовий менталітет в системі стратегічного розвитку України// Стратегія економічного розвитку України. - 2001. - №7. - С. 42-53.
9 Богиня Д. Стимули і антистимули розвитку трудового менталітету в сучасних умовах// Україна:аспекти праці. - 2001. - №3. - С. 3-10.
10 Юрчишин В. Методологічні аспекти реформування відносин власності // Економіка України. - 1993. - №2. - С. 24.
11 Дмитренко Г.А. Механизм мотивации высокопроизводительного труда в рамках системного управления трудовым коллективом. - К.: "Знание" УССР. - 1991. - С.50.
12 Кривенко К., Чернишук В. Відчуження праці і його форми в перехідній економіці України // Наук. вісн. ВДУ. -1998. - №12. - С. 29.
13 Беляева И.Ф., Булычкина Г.К., Молоканова И.А. Кризис труда и его последствия // Изменения в мотивации труда в новых условиях. - М.: НИИ труда, 1992. - С. 9.
14 Торкановский Е. Приватизация и внутрифирменное управление // Вопросы экономики. - М. - 1994, № 6. - С. 59.
15 Пахомова Е.И. Материальная заинтересованность работников и проблема отчуждения труда: Автореф. дис. … канд. экон. наук. - М., 1993. - С. 9.
16 Див.: Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати. - К.: ІЕ НАН України, 2001. - С. 185-214.
17 За даними всеукраїнського репрезентативного опитування, проведеного фірмою "Соціс" спільно з Інститутом соціології НАН України і Фондом "Демократичні ініціативи" у межах проекту "Українське суспільство 1994-2001 рр.". Опитано 1800 респондентів віком від 18 років і старше у 2001 р. //День. - 2001. - 13 листоп.
18 Необхідно відмітити, що в процесі такого відчуження в системі економічних відносин у країнах колишнього СРСР важливу роль відігравав суто психологічний момент: державна власність (особливо союзна), що включала виробничі фонди багатьох тисяч підприємств і вироблювану на них продукцію, настільки широке, багатопланове поняття, що вона сприймалась окремими працівниками і колективами як "нічиє" майно, і це слугувало психологічним виправданням безгосподарності, дрібних і великих розкрадань
19 Вєтрова Н. Особливості впливу соціальних факторів на мотивацію праці у нових умовах //Економіка України. - 1994. - № 11. - С. 93.
20 Шевченко А., Полехин В. Влияние внутреннихи внешних факторов на развитие интеллектуальных способностей человека // Искусственный интеллект.: Матер. VIII междунар. конф. - Донецк: Ин-т проблем искусственного интелекта НАН Украины, 1999. - С. 119-128.
21 Стойко С.М. Нова галузь науки - охорона біосфери та її завдання на Україні //Вісник АН УРСР. - 1973. - № 7. - С. 83.
22 Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. - М: Изд-во МГУ, 1990. - С. 248.
23. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...