WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Формування портфеля цінних паперів та управління ними - Реферат

Формування портфеля цінних паперів та управління ними - Реферат

якщо невідома необхідна ставка доходу.
Приклад. Середня ринкова дохідність компанії- 12 %; безпечна ставка - 9 %; щорічний приріст дивідендів - 6 %; очікуваний дивіденд майбутнього року - 3 грн, коефіцієнт бета акції ? = 1,5. Розрахуємо теперішню ціну акції.
1. За допомогою ???? знаходимо необхідну ставку доходу: Кг = 0,09 + (0,12 - 0,09) · 1,5 = 0,135 (чи 13,5 %).
2. Теперішня ціна акції
Управління портфелем цінних паперів - це планування, аналіз і регулювання складу портфеля, його формування і підтримання для досягнення поставлених цілей. Для кваліфікованого управління портфелем необхідно керуватися певною портфельною стратегією, яка визначається:
o типом та цілями портфеля;
o станом ринку, його насиченістю, динамікою відсоткової ставки та курсовою вартістю цінних паперів, можливістю реалізації стратегічних завдань через портфелі цінних паперів;
o чинним законодавством з урахуванням обмежень та пільг;
o загальноекономічним станом (наприклад, рівнем інфляції);
o необхідністю підтримання рівня ліквідності та мінімізації ризиків;
o типом стратегії (коротко-, середньо- і довгостроковість).
Одним з основних заходів зменшення ризиків при формуванні портфеля та його управлінні є диверсифікація. Диверсифікація - це відповідний розподіл цінних паперів портфелязадля досягнення максимального доходу при мінімальному ризику. Зниження портфельного ризику досягається розподілом капіталу між пакетами цінних паперів різної якості та різних термінів погашення.
До суб'єктів РЦП, які формують та регулюють портфель цінних паперів, належать інститути спільного інвестування. Інститут спільного інвестування (ІСІ) - це корпоративний інвестиційний фонд (випускає акції) або пайовий (випускає інвестиційні сертифікати), діяльність якого пов'язана з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладання цих коштів у цінні папери інших емітентів, корпоративні права і нерухомість. Інститути спільного інвестування фактично об'єднують ознаки основних суб'єктів РЦП - емітента, інвестора і фінансового посередника. Одне з основних завдань ІСІ полягає в акумуляції капіталу, формуванні портфеля цінних паперів та ефективному управлінні ним, включаючи зменшення ризиків через диверсифікацію.
Класифікація ІСІ. Залежно від порядку здійснення діяльності розрізняють такі ІСІ:
o відкритого типу -коли ІСІ (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати в будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами);
o інтервального типу - коли ІСІ (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп емітованих цим ІСІ цінних паперів протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік;
o закритого типу - якщо ІСІ не бере зобов'язання щодо викупу емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) цінних паперів до моменту його реорганізації або ліквідації (можуть бути лише строковими).
За терміном існування розрізняють ІСІ:
o строкові - створюються на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після завершення якого ліквідуються або реорганізуються (для розв'язання певних завдань, наприклад, у процесі приватизації державного майна);
o безстрокові - створюються на невизначений термін. Розрізняють також ІСІ диверсифіковані та недиверсифіковані. Диверсифікованими вважаються ІСІ з такими ознаками: частка
цінних паперів одного емітента в активах не перевищує 10 % загального обсягу їх емісії; не менше 80 % загальної вартості активів становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі; сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ (понад 5 % загального обсягу емісій), на момент придбання не повинна перевищувати 40 % вартості чистих активів ІСІ. Інститут спільного інвестування відкритого та інтервального типів можуть бути тільки диверсифікованими.
Інститути спільного інвестування, які не мають всіх ознак диверси-фікованого ІСІ, є недиверсифікованими. Якщо недиверсифікований ІСІ закритого типу здійснює виключно приватне розміщення цінних
паперів власного випуску та активи якого більш як на 50 % складаються з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, він вважається венчурним фондом. Учасниками венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи.
Стан галузі Очікуваний дохід, грн Імовірність
Підйом 630 0,15
Нормальний 500 0,70
Спад 450 0,15
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов. - ?.: ИНФРА-М, 1996.
2. Губсъкий Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наук, думка, 1998.
3. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник. -К.: Алер-та, 2003.
4. Загорсъкий В. С. Ринок цінних паперів. - Львів, 1995.
5. Иванов В. М. Финансовый рынок. -К.: МАУП, 1999.
6. Інвестування: Навч.-метод, посіб. / А. А. Пересада та ін. - К.: Вид-во КНЕУ,2001.
7. Калина А. В., Корнеев В. В. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 1999.
8. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. - К.: ВІРА-Р, 1998.
9. МендрупО. Т.,ШевчукІ. А. Ринок цінних паперів: Навч. посіб.-К.:Вид-воКНЕУ, 1998.
10. Мерпгенс А. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. - К.: Изд-во КИА, 1997.
11. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999.
12. Мозговой О. Н. Зарубежный фондовый рынок. - К.: Феникс, 1998.
13. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. -К.: Феникс, 1997.
14. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.,1993.
15. Пересада А. А. Інвестиційні процеси в Україні. - К.: Лібра, 1998.
16. Пилипенко І. І., Жук О. П. Цінні папери в Україні. - К., 2001.
17. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестування. - К.: МАУП, 2000.
18. Фондовий ринок України: Навч. посіб. / За ред. акад. В. В. Оскольського. - К.: Скарбниця, 1994.
19. Шарп У., Александер Г., БейлиДж. Инвестиции. -?.: ИНФРА-М, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...