WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Вексельний обіг в Україні - Реферат

Вексельний обіг в Україні - Реферат


Курсова робота
на тему:
"Вексельний обіг
в Україні"
ЗМІСТ
1. ВСТУП
2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
3. МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В РЕГУЛЮВАННІ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ
4. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ І ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Шлях до розвиненої і стабільно зростаючої економічної системи в Україні про-лягає через комплекс радикальних реформ, покликаних якомога швидше подолати брак достатніх знань, досвіду і повноцінної законодавчої бази з проблем комерційного кре-диту, активним ринковим інструментом якого є вексель. Надійно виконуючи функції кредиту, засобу обігу і засобу платежу, вексель швидко допоможе не лише подолати організаційні труднощі, зростаючу неплатоспроможність переважної більшості підпри-ємств державного сектора і розрив міжгосподарських зв?язків, а й налагодити якісно нове матеріально-технічне постачання і, нарешті, зупинити сповзання суб'єктів госпо-дарського життя до безвідповідальності та зниження платіжної дисципліни.
На відміну від країн з ринковою економікою, в яких віками з урахуванням наці-ональних особливостей законодавчо вдосконалювалися положення про вексель і век-сельну дієздатність, встановлювався строгий порядок виготовлення і використання ве-ксельних бланків, вироблявся найоптимальнішій порядок пред'явлення векселів до сплати і здійснення протестів, в Україні після заборони вексельного обігу і ліквідації комерційного кредиту на початку 30-х рр. було втрачено добре вироблені навики. Водночас численні спроби підвищити ефективність командно-адміністративних мето-дів керівництва торговельними операціями, виконанням робіт і наданням послуг у кредит не тільки зазнавали краху, а й погіршували стан економіки в цілому.
Зупинити багаторічну плутанину й хаос і забезпечити доброякісність та надій-ність розрахунків здатне впровадження вексельної форми комерційного кредиту.
Відновлення вексельного обігу в Україні і піднесення його до рівня високороз-винених країн з ринкової економікою, де він сягає понад 70% комерційного обороту, здатне різко обмежити потребу підприємства в готівкових коштах і водночас приско-рити вихід економіки з кризи та обмежити джерела інфляційного процесу.
Але для цього потрібні комплексні і скоординовані дії державних органів, коме-рційних структур та освітніх закладів, що мають розгорнути економічний всеобуч. Глибоко вивчити основи вексельного обігу і вексельного права зобов'язані всі учасни-ки господарського життя: банківські службовці, підприємці, студенти та учні усіх на-вчальних закладів.
1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ
Перші векселі виникли ще у XII ст. В епоху середньовіччя в Європі в обігу пе-ребувало безліч монет різноманітного карбування, справжність яких важко було визна-чити. Щоб обмежити можливі втрати від фальшивих монет, італійські купці вже у XIV ст. придумали простий спосіб: зберігати реальні гроші (золоті і срібні монети) у міняль-них лавках, куди вони здавалися за вартістю чистого срібла, що вимірювалося у мар-ках, а взамін власники отримували векселі. У Англії в XVII ст. такі векселі стали впе-рше обмінюватися на банкноти, що використовувалися у торговельних взаєморозраху-нках. Звідси бере початок система безготівкових розрахунків. Зокрема в Німеччині без-готівковий обіг з'явився у м. Гамбурзі ще у 1691 р. коли було створено "Гамбургер-банк". Надалі поширення векселів як засобу платежу і своєрідної форми кредитних грошей привело до формування цілої системи вексельного законодавства, що цілкови-то склалося у більшості європейських країн уже в XVII ст.
Перший вексель прийшов у Росію значно пізніше, ніж він затвердився у Європі у якості платіжного засобу та прибуткового паперу. Офіційно вексельний обіг у Росії був впроваджен Вексельним статутом 1729 р. У його основу був покладен Лейпцизь-кий статут. Надалі вексельне законодавство у Росії неодноразово переглядалося і вдос-коналювалося, з урахуванням традиції і потреб розвитку комерції.
У XIX ст. вексель став головним зв'язуючим елементом поміж виробником то-варів промисловцем та їх продавцем торговцем, утворившись у "паперову тінь" товарообміну.
Сама схема вексельного обігу у дореволюційній Росії не дуже відрізнялася від векселів, що використовуються у сучасній практиці варіантів обігу. Різниця була лише у тому, що у той час звичайний вексель не використовувався у якості фінансового ін-струменту, а був тільки засобом платежу.
Як свідчить економічна історія, вексельні відносини зародилися і розвивалися вірогідно у цей же період і в Україні, де комерційні відносини та взаємовідносини з країнами Європи були на вищому рівні, ніж у тогочасній Росії.
Вексельну операцію тих часів можливо описати так. Купуючи у промислового підприємства вироблену ним продукцію, покупець розплачувався за отриманий товар векселем. Банк приймав вексель, видаючи готівку з рахунком дисконта.
Широке використання системи і впровадження форм та права вексельних від-носин, як і самих інститутів, що їх підтримували, відбулося в Україні пізніше. Систем-не здійснення різноманітних комерційних операцій розпочалося вже у другій половині XIX ст., коли по всій території України масово стали виникати і активно діяти товари-ства взаємного кредиту та постала система банків.
Найстарішим серед них були Херсонський земельний банк, що остаточно офор-мився у 1864 р. та Харківський акціонерний земельний банк, що започаткував свою ді-яльність у 1871 р.
З розвитком ринкових відносин у Росії у дореволюційний період вексельний обіг став провідною формою функціонування комерційного кредиту. Так наприклад, уже в 1901 р. вексельний обіг становив 54% товарообігу. У 1908 р. він охопив 58%, а у 1913 р. досяг 71% товарообігу загальною вартістю 13,25 млрд. тогочасних рублів.
Історично склалося так, що, охоплюючи все нові сфери господарського життя, вексель самовдосконалювався. З простого боргового аркуша з часом він перетворився в універсальний платіжний розрахунковий і кредитний документ. Нині вексель прида-тний для: а) оплати товарів та послуг; б) надання короткострокових кредитів, повер-нення раніше отриманих позичок; в) оформлення боргових відносин між банками. Він набув також усіх властивостей цінного паперу і став об'єктом купівлі-продажу та ко-роткострокового інвестування капіталу з метою отримання доходу.
До 1917 р. в Україні, як і в інших країнах з тогочасною ринковою економікою, векселі мали досить широке застосування.
Але більшовицькі спроби реалізувати утопічні ідеї про ліквідацію товарно-грошових відносин призвели до тимчасової ліквідації векселів. Векселі разом з іншими видами цінних паперів було проголошено атрибутами та носіями капіталізму й експлу-атації, тому революційною владою

 
 

Цікаве

Загрузка...