WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів - Курсова робота

Ринок цінних паперів - Курсова робота

вигляді цінних паперів. Питання обертання в Україні цінних паперів іноземних компаній не вирішене насамперед на законодавчому рівні. Отут повинні бути прийняті державні нормативно-правові акти для рішення цих принципових питань котирування й обертання в нашій країні: хто дає на цей дозвіл, по яких критеріях і ін. Одночасно необхідновизначитися і зі строго технічними питаннями: перевезення (або переклад) цінних паперів через кордон, механізм виплати дивідендів, валюта за якию продаються цінні папери, у який виплачуються дивіденди та ін.
Позитивну роль у розвиток ринку грають:
" факт появи на ньому акцій приватизованих промислових підприємств, завдяки чому збільшується обсяг "предмета діяльності", тобто цінних паперів;
" значна зміна спекулятивної спрямованості фондового ринку, що має до цього, за рахунок активізації діяльності як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів;
" перспективи створення інституту незалежних реєстраторів, що значно полегшить процес переоформлення іменних цінних паперів, збільшить швидкість їхнього обороту та у значній мірі зрівняє права акціонерів;
" наявність кваліфікованих фахівців - учасників ринку цінних паперів;
" вдосконалення законодавства, що регулює діяльність фондового ринку України.
Але поки вони не будуть врегульовані хиби ринку цінних паперів законом з одного боку, і не налагоджені до автоматизму за допомогою ринку і конкуренції (що ми бачимо в розвинутих країнах), з іншого боку, то залишається лише сподіватися на поліпшення ситуації в даному питанні. А це можливо лише при одночасному налагодженні економіки України у всіх її сферах без винятку. І лише після цього ринок цінних паперів зможе адекватно й органічно влитися в налагоджену економіку. В першу чергу ринкові перетворення повинні відбутися в інвестиційній сфері, яка грає ключову роль в економіці. Комплекс галузей і виробництв, які утворюють інвестиційну сферу повинен забезпечити стабілізацію економіки. Суттєво на процес відтворення повинен вплинути інвестиційний ринок, який в Україні тільки-тільки починає формуватися та розвиватися. Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клімату. В умовах ринкового розподілу національного багатства необхідно змінити діяльність інвесторів. Нові організаційно-правові відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності вимагають глибоких теоретичних та практичних знань для ефективного здійснення інвестицій у всьому різномаїтті їх форм: фінансових, реальних, інтелектуальних інновацій. З розвитком ринкових відносин в Україні найголовніша державна задача інвестиційної політики є закріплення зв'язків кредитної системи з кінцевими результатами розширеного промислового виробництва. В цих умовах істотно поширюються роль та функції суб'єктів кредитної системи в підвищенні ефективності інвестицій, скороченні термінів їх окупності, зростання прибутків на об'єктах, які були введені в дію, оборотності інвестиційного капіталу та реінвестуванні.
Модель органiзацii ринку цiнних паперiв передбачає необхiднiсть:
" широкого використання стандартних кодiв для торгiв i доставки цiнних паперiв;
" розповсюдження iнформацiї щодо компанiй, акцiї яких котируються на фондовiй бiржi, та вимога до цих компанiй надавати таку iнформацiю;
" встановлення й опублiкування курсiв на цiннi папери з дотриманням принципу рiвностi iнвесторiв;
" запобiгання виникненню неорганiзованних паралельних ринкiв на шкоду лiквiдностi централiзованого ринку, який є единим ринком, що створює можливостi для попиту i пропозицiї;
" надiйностi бiржового ринку: забезпечення вiдсутностi затримок i безпеки поставок цiнних паперiв та грошової оплати за них через систему, яка дiє в стандартний перiод угоди.
Ринок цiнних паперiв має базуватися на довiрi й взаємоповазi усiх його учасникiв, використовувати єдинi правила професiйної та етичноi поведiнки на ньому, користуватись єдиною термiнологiєю.
Для подальшого ефективного розвитку фондового ринку в Україні необхідно здійснити ряд першочергових заходів:
" забезпечити зосередження торгівлі цінними паперами тільки на організаційно оформленому біржовому та позабіржовому ринках
" розширити сферу діяльності інвестиційних інвесторів в Україні шляхом удосконалення нормативної бази діяльності інститутів спільного інвестування
" створити систему спеціалізованих організацій інфраструктури фондового ринку, зокрема національного депозитарію, зберічачів цінних паперів та розрахунково-клірингових установ
" забезпечити сприятливі умови для обігу цінних паперів іноземних емітентів на теріторії України і цінних паперів резидентів за її межами
" поліпшити механізм залучення вільних коштів суб'єктів господарювання через систему внутрішніх місцевих позик
" удосконалити законодавчу й нормативну бази оподаткування операцій із цінними паперами на первинному та вторинному ринках.
Додатки.
Додаток № 1 [c.4]
Динаміка розподілу емісій цінних паперів у 1997-99 рр.
Вид цінних паперів 1997, млн. грн. % 1998, млн.грн. % 1999, млн. грн. %
Акції 57 19,91 776,4 45,26 3439,92 74,47
Векселі 43 15,02 53,5 3,12 228,20 4,94
Ощадні сертифікати 162 56,58 622,7 36,30 395,04 8,55
Інші 24,3 8,49 262,8 15,32 555,75 12,03
Додаток № 2 [c.9]
Обсяг емісій акцій та облігацій, зареєстрованих ДКЦПФР у 1999р.(млн.грн.)
Учасники ринку Облігації 01.01.2000 Акції на 01.01.2000 Акції на 01.01.1999
Комерційні банки (ЗАТ) - 332,036 5,526
Комерційні банки (ВАТ) 0,500
349,736 50,457
Страхові компанії - 17,615 1,536
Інвестиційні компанії,фонди -
21,042 1,163
Підприємства(ВАТ) 0,0347 9322,596 1816,398
Концерни 10,000 - -
ТОВ 3,900 - -
Державні підприємства 102,000 - -
Підприємства(ЗАТ) - 1878,450 75,768
Разом 116,435 11921,528 1950,737
Додаток № 3 [c.23]
Виконання рекомендацій "Групи 30" центральними депозитаріями світу.
Рекомендація Так, % Ні, % Планується, %
Торгова звірка для прямих учасників 79 19 2
Торгова звірка для непрямих учасників 37 54 9
ЦДЦП 100 0 0
Система заліку 61 31 8
Поставка проти платежу 75 17 8
Грошові фонди, доступні того ж дня 78 20 2
Кінцеві розрахунки Т+3 64 28 8
Позички ЦП 47 36 17
Кодифікація за стандартами МОС 70 20 10
Додаток №4 [c.23]
Виконання рекомендацій "Групи 30" в Україні.
Рекомендація Поточний стан Завдання
Порівняння торгової інформації, наданої прямими учасниками в строк Т+1 Здійснюється в строк Т+1 із державними ЦП та в пілотних угодах із корпоративними ЦП Поширення цих умов на всі угоди із ЦП, які повинні здійснюватися лише через ЦДЦП
Отримання підтверджень непрямими учасниками в строк Т+1 Не реалізовано Створення єдиної системи електронного переказу інформації в межіх національної депозитарної системи
Наявність ЦДЦП, що

 
 

Цікаве

Загрузка...