WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Вексельний обіг в Україні і перспективи його розвитку(Дипломна) - Реферат

Вексельний обіг в Україні і перспективи його розвитку(Дипломна) - Реферат

за вiдправку та отримання векселiв i одержанняплатежу, коли платіж за векселем необхiдно одержати в iншому мiсцi;
б)винагороду за виконання доручення.
Перевага інкасової операції полягає в тому , що при врахуванні векселів банк бере на себе ризик, кредитуючи клієнта й мобілізуючи власний капітал, між тим як при інкасо він приймає на себе зобов'язання отримання платежу згідно з інструкціями клієнта. Банк не бере на себе інших зобов'язань ні за наслідки , які можуть виникнути внаслідок помилок в тексті документів , ні за несвоєчасне пред'явлення документів особі , що вказана поручителем , ні за невиконання інструкцій клієнта. Однак в інтересах розвитку даного виду операцій , банк приймає всі заходи , щоб йому не були поставлені в провину будь-які недоліки.
Інкасова операція досягає великих розмірів в тих банках, які мають багаточисельні відділення. Бо вони можуть надати своїм клієнтам більш пільгові умови чим ті, що вимушені звертатися до кореспондентів для виконання доручень.
Банки розвивають інкасову операцію ще й тому , що вона не тільки дає їм досить великий прибуток у вигляді комісії, але й дає доступ до підчас величезних капіталів, значення яких для банків є рівнозначним значенню векселів на поточних рахунках(це пояснюється тим , що з моменту отримання авізо й кредитування рахунка клієнта проходить певний проміжок часу , що надає банкам можливість безпроцентно тимчасово користуватися коштами клієнтів ).
Інкасо векселів буває:
- чисте - при інкасуванні простих векселів ,що не супроводжується комерційними документами;
- документарне - при інкасуванні простих та переказних векселів, супроводжується комерційними документами.
Чисте інкасо проводиться з метою отримання акцепту чи платежу, документарне - надання комерційних документів платнику (акцентанту) проти платежу чи акценту, в залежності від випадку.
Домiцiляцiя векселiв
Домiцiляцiя - прийняття банком вiд iменi поручителя векселя до сплати та його оплати за рахунок поручителя, який може бути векселедавцем чи акцентантом. Метою проведення подібної операцiї є отримання банком доходу у вигляді комісії за надання клієнту додаткових послуг.
Дана операцiя дещо протилежна що до операції iнкасування векселiв, бо банк в даному випадку є не одержувачем платежу, а стає платником.
Вступаючи як домiцiлiант , банк не ризикує, бо вiн оплачує вексель лише у випадку наявностi певної суму коштiв, вiдповiдно внесених платником, або за умови їх наявностi на поточному рахунку. При цьому платник має уповноважити банк на списання з його рахунку суми, необхiдної для оплати векселя.
У випадку нестачi коштiв на рахунку платника банк відмовляє у платежi i вексель опротестовується у визначальному порядку проти векселедавця.
Мал. 2.3 Доміціляція векселів
4/1. Выдача векселя с отметкой о месте платеже
1/2. Предоставление документов для рассмотрения вопросов о домициляции
3. Выдача расписки в получении векселя
4.Юридическая и экономическая экспертиза докоментов
5. Возврат документов, если принято решение об отказе в домициляции
2/6. Заключение договора на домициляцию векселя
7. Оформление индоссамента векселя
8. Подписание акта приема-передачи векселя
9. Оплата стоимости векселя
10. Оформление поручительства по векселю
3/11. Оплата комиссионного вознаграждения
5/12. Регистрация векселя в Книге учета домицилированных векселей
13. Передача векселя в кассу на хранение
6/14. Предъявления векселя к платежу
7/15. Подписание Акта предъявления векселя к платежу
16. Оплата векселедателем вексельных сумм ( и процентов, если они предусмотренны)
17. Неуплата или частичная неуплата векселедателем (платильщиком) вексельных сумм ( и процентов, если они предусмотренны)
8/18. Оплата вексельных сумм ( и процентов, если они предусмотренны) в порядке поручительства
19. Перечисление платежа по векселю
20. Возврат векселя с отметкой о погашении
21. Осуществление протеста в неплатеже по векселю
22. Предъявление требования в порядке регресса в неплатеже по векселю.
23. Погашение суммы, связанной с обязательствами по просроченному векселю
24. Выдача кредита
25. Невозврат кредита и (или) процентов по нему
26. Обращение взыскания на заложенные векселя (через судебные органы).
Авалювання векселiв (Мал.2.4).
Мал.2.4. Авалювання векселів.
" 8/1.Выдача векселя с отметкой о поручительстве (или с гарантией об оплате)
" 1/2. Предоставление документов для выдачи вексельного поручительства (аваля)
" 2/3. Выдача расписки в получении векселя
" 3/4.Юридическая и экономическая экспертиза документов
" 4/5.Возврат векселя в случае принятия решения об отказе в поручительстве
" 5/6.Заключение договора о предоставлении аваля
7.Оформление индоссамента на векселей
8. Подписание Акта приема-передачи векселя
9.Оплата стоимости векселя
" 7/10.Оформления поручительства по векселю
" 6/11. Оплата комиссионного вознаграждения
" 9/12. Аналитический учет выданного поручительства по векселю
13.Передача векселя в кассу на хранение
" 10/14.Предъявление векселя к платежу
" 11/15.Подписание Акта предъявления векселя к платежу
16. Оплата векселедателем(плательщиком) вексельных сумм (и процентов,если они предусмотрены)
" 12/17. Неплатеж по векселю
" 14/18. Оплата вексельного обязательства в порядке поручительства
19. Перечислкние платежа по векселю
20.Возврат векселя с отметкой о погашении
" 13/21 Осуществление протеста в неплатеже по векселю
" 15/22. Предъявление требования в порядке регресса о платеже по векселю
" 16/ 23. Погашение суммы,связанной собязательствами по просроченному векселю
24. Выдача кредита
25. Невозврат кредита и (или) процентов по нему
26. Обращения взыскания на заложенные векселя (через судебные органы)
Гарантiйна операцiя, що здiйснюється у банках з векселями, полягає в прийнятті банком на себе вiдповiдальностi по зобов'язанням будь-якої зобов'язаної за векселем особи - акцептанта, векселедавця, iндосанта шляхом авалювання векселя. Якщо клієнт, отримувач даной послуги банку, не зможе виконувати свої зобов'язання по вiдношенням до свого контрагента, а саме у визначений термiн погасити вексель, банк бере на себе оплату даних зобов'язань, тобто банк страхує ризик непогашення кредиту у формi гарантії платежу, при чому гарантiя є безвiдзивною i не залежить вiд виконання сторонами угоди ( клієнтом та його контрагентом) своїх зобов'язань. Cаме за страхування даного ризику банк отримує певну винагороду . Приймаючи на себе таку вiдповiдальнiсть, банк, як правило, вимагає вiд клієнта надання забезпечення у виглядi застави цiнних паперiв, нерухомостi тощо.
Таким чином, у разi не оплати платником пред'явленого йому векселя, векселедержатель звертається з пропозицiєю про оплату до банку - авалiста. Пiсля оплати авальованого векселя банк - авалiст набуває право

 
 

Цікаве

Загрузка...