WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Особливості здійснення операцій з інструментами ринку цінних паперів - Реферат

Особливості здійснення операцій з інструментами ринку цінних паперів - Реферат

відділення К-3 котируються цінні папери тих емітнтів, які не відповідають ані критеріям відділення К-1, ані критеріям відділення К-2, але бажають, щоб їхні акції знаходилисся в обігу на Українській фондовій біржі. Котирування у відділенні К-3 введене на УФБ для того, щоб вивчити стан обігу конкретних цінних паперів, перспективу розвитку певних емітентів, а також можливість в майбутньому допуску вказаних цінних паперів до офіційної торгівлі.
Якщо при допуску акцій до котирування у відділеннях К-1 та
К-2 фондова біржа перевіряє інформацію, яка міститься в документах емітента, що подають разом з заявою про допуск до котирування, то при допуску у відділенні К-3 аналіз зазначеної інформації не здійснюється. Таким чином, УФБ бере на себе відповідальність щодо акцій та емітентів, які допущені до офіційної торгівлі, і не відповідає за інформацію емітентів, акції яких знаходяться в позаофіційному обігу на біржі. Остання публікується в офіційному виданні фондової біржі під відповідальність емітентів.
У залежності від того, у якому відділенні емітент прагне котирувати свої цінні папери, він подає разом з заявою про допуск до котирування різні документи. Для офіційного котирування, нарпиклад, він повинен подавати нотаріально засвідчену копію статуту, копію про державну реєстрацію емітента як юридичної особи, копію свідотства про державну реєстрацію випуску цінних паперів, зареєстровану інформацію про випуск цінних паперів, бухгалтерські баланси та звіти за останні три роки або за кожний закінчений рік, якщо емітент існує менше трьох років, бухгалтерський баланс і звіт за станом на закінчення останнього кварталу перед допуском, список осіб, які мають на загальних зборах акціонерів у сукупності не менше 5 % голосів, відомості про кількість акцій, належним членам керівних органів емітента. Фондова біржа може вимагати від емітента подання інших документів з метою оцінки стану його справ та визначення доцільності допуску його акцій до офіційного котирування.
Для позаофіційного котирування емітент повинен подати разом із заявою лише копію свідотства про державну реєстрацію його як юридичної особи, копію свідотства про державну реєстрацію випуску цінних паперів, копію бухгалтерського звіту на останню звітну дату.
Рішення про допуск цінних паперів до офіційного чи позаофіційного котирування або про відмову в ньому приймається протягом 30 днів з дня подання відповідної заяви емітентом з доданням усіх необхідних документів. Відсутність його в зазначений строк означає відмову в допуску.
Відомості про допуск конкретних акцій до офіційного або позаофіційного котирування на УФБ публікуються в офіційному видання біржі. У повідомленні вказуються відділення та умови котирування, а також зазначається дата перших торгів по цих цінних паперах.
З емітентом, цінні папери якого допущені до котирування на УФБ, укладається договір про підтримку лістингу (котирування).
Після укладання такого договору цінні папери конкретного емітента заносяться до біржового реєстру, і з цього часу вони публікуються в біржовому бюлетні, який складається перед торгами. Занесення цінних паперів до бюлетня означає початок їх фактичного котирування.
Лістинг на фондовій біржі являє собою внесення цінних паперів емітента до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі. Термін має походження від англомовного слова "ліст", яке перекладається як "перелік". Таким чином, лістинг по суті є включенням та знаходженням цінних паперів у біржовому переліку цінних паперів, з яких на фондовій біржі можуть укладатися угоди купівлі-продажу.
З огляду на це, зміст понятть "котирування" та "лістинг" не завжди співпадають. Певні цінні папери можуть знаходитися в лістингу, але протягом однієї або декількох торгових сесій торги по них можуть не здійснюватися. Котирування має місце тоді, коли має місце торгівля цінними паперами. Тобто цінні папери можуть знаходитися в лістингу, але певний час не виставлятися на торги і значить не котируватися.
Рішення про вилучення цінних паперів з офіційного та позаофіційного котирування на УФБ приймається тим самим керівним органом, який приймав рішення про допуск, за поданням емітента або Правління біржі.
Розділ 4. Учасники біржових торгів.
Відповідно до Правил Української фондової біржі та Положення про брокерські місця Української фондової біржі, учасниками торгівлі акціями на УФБ є:
* брокери, що діють на підставі доручень від брокерських контор, відкритих при біржі;
* спеціалісти, які є представниками апарату біржі і ведуть торги та реєструють угоди;
* помічники спеціалістів;
* торгівці цінними паперами, які не є членами УФБ і які оплатили разовий чи стороковий абонемент з правом укладання угоди.
Брокерські контори при УФБ являють собою товариства з обмеженою відповідальністю або закриті акціонерні товариства, створені з метою здійснення операцій з цінними паперами, включаючи акції, на Українській фондовій біржі. Учасниками акціонерного товариства "Українська фондова біржа", тобто члени КФБ, можуть відкривати брокерські контори при УФБ, зареєструвавши їх у Правлінні біржі. Для реєстрації вони подають такі документи: заявупро реєстрацію брокерської контори; ксерокопію ліцензії на здійснення посередницької діяльності з акціями; ксерокопію документу, що підтверджує участь в УФБ; нотаріально засвідчену копію статуту; список засновників; список філій та представництв; реєстраційну картку брокерської контори в 2 примірниках; список брокерів-працівників брокерської контори в 2 примірниках; заяву про видачу дозволу кожному брокеру працювати на УФБ; анкету кожного брокера; дві фотокартки на кожного брокера; витяги із їх трудових книжок; копії їхніх дипломів про вищу освіту, а також копію диплома про закінчення школи брокерів при УФБ на кожного працівника контори.
Реєстрація та відкриття здійснюються біржою протягом 30 днів з моменту подання необхідних документів. Заявнику видається реєстраційне свідотство.
Спеціалісти біржі є висококваліфікованими працівниками УФБ, яким належить виключне право проведення торгів та реєстрації угод. Кількість спеціалістів визначається Правлінням біржі і залежить від загального обсягу угод з акціями та іншими цінними паперами. Кандидати на посаду спеціаліста проходять тестовий відбір. При задовільних результатах Правління затверджеє особу на посаду спеціаліста УФБ. Згідно з Положенням про спеціалістів біржі, підписом спеціаліста скріплюються всі документи, що підтверджують угоду купівлі-продажу акцій: тобто заявка, операційний листок та записка спеціаліста. Остання має юридичну силу і є доказом про факт укладання угоди при виникненні суперечок. Усі записки спеціаліста реєструються ним у книзі спеціаліста. Якщо записка складена з порушенням, вона вважається недійсною і не визнається судом як документ.
Кожний спеціаліст щорічно одержує прошнуровану та опечатану книгу для ведення записів та обліку зареєстрованих ним угод купівлі-продажу. Точний і детальний опис угоди заноситься в зазначену книгу в день її укладання. По закінченню біржового року спеціаліст здає книгу у відділ біржових спеціалістів УФБ. Там вона опечатується і здається в архів УФБ.
Спеціалісту забороняється укладати угоди від імені осіб, які не мають права брати участь у торгах на УФБ, а також укладати угоди купівлі-продажу акцій від свого імені.
Помічники спеціаліста теж є спеціалістами, але коли один спеціаліст проводить аукціон з акціями конкретного емітента, інші спеціалісти виступають в ролі його помічників. Як правило, спеціаліст, який проводить аукціон "з голосу", має двох помічників.
В аукціонних торгах "з голосу" можуть брати участь торгівці цінними паперами, які придбали разовий або строковий абонемент з правом укладання угод купівлі-продажу акцій. При проведенні аукціону зазначені торгівці повинні дотримуватися тих самих правил та порядку, що й брокерські контори

 
 

Цікаве

Загрузка...