WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства (бланк) - Реферат

Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства (бланк) - Реферат

ДОГОВІР
про обслуговування комерційним банком
довірчого товариства
м. ____________ "___"_________199__ р.
Довірче товариство "_____________________________________" (далі - Товариство),
в особі________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі статуту Товариства, з однієї сторони, та комерційний банк "________" (далі - Банк), в особі __________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі статуту Банку, з іншої сторони,
уклали цей Договір про наступне.
1. УМОВА ДОГОВОРУ
1.1. Товариство доручає, а Банк зобов'язується проводити такі банківські операції:
______________________________________________________________________________.
1.2. Товариство, відповідно до умов договору, передає, а Банк приймає до схову такі види майна: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(грошові кошти, цінні папери, документи,
______________________________________________________________________________.
які посвідчують право власності довірителів)
Передача майна до схову в Банк відбувається на основі підписаних сторонами актів прийому-передачі, які повинні містити: опис майна, переданого до схову, його вартість (згідно з домовленістю сторін, оцінкою аудиторської фірми, діючими нормативними актами), дату та місце передачі, інші умови. З часу підписання акт прийому-передачі є невід'ємною часткою цього Договору (Додаток №1).
1.3. У разі необхідності на окремі види банківських операцій сторони можуть укладати додатковий договір.
2. ПРАВА ТОВАРИСТВА
2.1. Встановлювати умови схову майна в Банку. Ці умови мають такий зміст: _______
______________________________________________________________________________.
2.2. Одержувати від Банку інформацію щодо своїх наказів.
2.3. Інші права Товариства:__________________________________________________.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
3.1. Надавати Банку письмові накази відносно умов Договору. Накази оформляти відповідно до вимог діючого законодавства України.
3.2. У тримісячний термін після реєстрації Товариства повністю сплатити внески засновників у статутний фонд.
3.3. Передати Банку копію дозволу (ліцензії) Фонду державного майна України на право здійснення представницької діяльності з приватизаційними паперами.
3.4. Надати Банку належним чином засвідчені копії установчих документів Товариства (статуту, установчого договору, реєстраційного свідоцтва), а також повідомляти Банк про всі зміни та доповнення, які вносяться в установчі документи Товариства і до складу довірених осіб, у 5-денний строк з моменту внесення їх у державний реєстр, якщо ці зміни потребують перереєстрації Товариства, а в інших випадках - з моменту їх прийняття.
3.5. Відшкодовувати видатки Банку, пов'язані з виконанням його функцій у залежності від ______________________________________________________________________
(кількості або суми здійснених операцій,
______________________________________________________________________________
строку схову майна, інших показників)
у розмірі__________________________________________ (грн., відсотків). Перерахування
(літерами)
коштів Банку здійснюється до "_______" числа кожного місяця шляхом оплати платіжних доку-ментів, які подаються Банком.
3.6. Надати Банку, згідно з діючим законодавством України, картки зразків підписів довірених або вповноважених осіб, які мають право давати розпорядження від імені Товариства на здійснення операцій з його майном та майном довірителів.
3.7. Інші обов'язки Товариства_______________________________________________.
4. ПРАВА БАНКУ
4.1. Припинити ведення рахунків Товариства, якщо в тримісячний строк після його реєстрації засновники повністю не внесли кошти в статутний фонд Товариства.
4.2. Не виконувати доручені операції, якщо документи, одержані від Товариства, не відповідають вимогам чинного законодавства України.
4.3. Вносити пропозиції Товариства з питань його діяльності та брати участь у їх розгляді.
4.4. За письмовим розпорядженням Товариства здійснювати операції з викоростанням вільних_______________________________________________________________________.
(грошових коштів та цінних паперів)
Товариства та його довірителів на період дії цього Договору на таких умовах: _______ ______________________________________________________________________________.
4.5. Вимагати компенсації витрат, пов'язаних з виконанням Договору.
4.6. Інші права Банку: ______________________________________________________.
5. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ
5.1. Відкривати для здійснення банківських операцій такі банківські рахунки: _____ ______________________________________________________________________________.
(назви рахунків)
5.2. Здійснювати банківські операції відповідно до діючого законодавства України, на підставі письмових розпоряджень Товариства, погоджених з усіма довіреними особами, якщо інше не перебачене установчим договором Товариства.
5.3. Забезпечувати схов та своєчасне повернення майна Товариства та його довірителів у термін ______ днів з моменту звернення Товариства.
5.4. Не проводити ніяких операцій з майном Товариства та його довірителів, які суперечать діючому законодавству або не регламентовані цим Договором та розпорядженнями Товариства.
5.5. Зберігати конфіденційну інформацію, а також таку, яка є комерційною таємницею Товариства. Відповідальність посадових осіб у разі розголошення цих даних визначається згідно з чинним законодавством України.
5.6. Надавати Товариству до "______" числа кожного місяця платіжні документи для відшкодування витрат за здійснені банківські операції.
5.7. Інші обов'язки Банку: __________________________________________________.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій стороні в їх виконанні.
6.2. Сторона, яка порушила обов'язки, згідно з цим Договором, повинна усунути по-рушення.
6.3. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань. Збитки, нанесені Товариству або Банку в цьому випадку, відшкодовуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.4. Банк не несе відповідальності перед Товариством, якщо збитки є наслідком дій, здійснених у відповідності з письмовими розпорядженнями Товариства.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Суперечки, які виникають у ході виконання сторонами цього Договору, але не врегульовані його умовами, підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законо-давством.
7.2. У всьому іншому, що не передбачене Договором, стороникеруються чинним законодавством України.
7.3. Додаткові умови: ______________________________________________________.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір стає чинним з моменту його підписання і діє до "___" ________ 199___ р.
8.2. Договір може бути скасовано за домовленістю сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством.
8.3. У разі скасування даного Договору в установленому порядку Банк у тижневий термін передає Товариству або Банку-правонаступнику майно, яке знаходиться на відповідальному схові, а також перераховує залишки коштів, які належать Товариству та його довірителям, на рахунки, заздалегідь повідомлені Товариством.
8.4. У разі припинення дії Договору Банк має право на відшкодування своїх витрат за цим Договором перш ніж він поверне Товариству його майно, згідно з домовленістю між сторонами. Відшкодування не може бути проведено за рахунок майна довірителів.
8.5. Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю сторін у письмовій формі.
8.6. Термін дії Договору може бути продовжено на наступний рік на підставі письмової згоди сторін.
Повні юридичні адреси сторін

 
 

Цікаве

Загрузка...