WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - Контрольна робота

Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами - Контрольна робота

цінні папери з високою нормою прибутку характеризуються відповідно високим ступенем ризику. Розсудливий інвестор шукає такі можливості розміщення капіталу, за яких зі збільшенням норми прибутку одночасно зменшувався б ступінь ризику. Такі можливості дає йому формування портфеля цінних паперів. Сукупність придбаних цінних паперів складає їх портфель.
Тому розглянемо портфель до, якого залучено багато різних акції.
Введемо такі позначення:
п - кількість різних акцій, що залучаються до портфелю;
mі- сподівана норма прибутку і-ї акції;
і - ризик і-ї акції;
рij- коефіцієнт кореляцї і-ї та j-ї акції;
хі - частка і-ї акції, залученої до портфелю.
Очевидно, що
хі = 1
Аналогічно, як у випадку двох акцій, так і в загальному випадку, потрібно
вміти обчислювати сподівану норму прибутку і ризик портфеля.
Це здійснюють за допомогою таких формул:
m= хі mі
V = хі 2 6 2 + хі хj і j ріj)
=(V) 0.5
де m- сподівана норма прибутку портфеля акцій;
V- варіація портфеля акцій;
- середньоквадратичне відхилення (ризик) портфеля акцій.
З формул випливає, що варіацію, тобто ризик портфеля, можна трактувати як суму двох складових. Перша складова віддзеркалює індивідуальний ризик кожної акції. Оскільки це середньозважена варіацій окремих акцій; друга складова характеризується взаємозв'язками між парами акцій. Тобто показує вплив коефіцієнтів кореляції пар акцій на ризик портфеля: від'ємні величини коефіцієнтів кореляції призводять до зменшення варіації портфеля в цілому.
Тепер розглянемо це на нашому прикладі ВАТ ''Крона". Данні про склад портфеля інвестицій в даному випадку можна представити в вигляді слідуючої таблиці.
Таблиця 3.5
Дані про склад портфелю цінних паперів ВАТ "Крона"
Емітент ЦП
Норма прибутку ЦП
Середньоква драт. відхилення
Частка акцій в портфелі ЦП
ВАТ "Промпирлад"
"Промприлад"
15.37
3.71
0.17
Прикарпатобленергоо
6.29
14.96
0.39
6.09
1.61
0.28
Івано-Франківський молокозавод
АТ "???"
5.5
1.14
0.16
р12=0.64 р13=1 р14=0.14 р23=0.45 р24=-0.62 р34=0.53
Методику розрахунку показників таблиці було наведено вище, на прикладі ВАТ "Промприлад". Тому на базі цих даних можливо проаналізувати структуру портфелю цінних паперів ВАТ "Крона".
Спочатку розрахуємо сподівану норму прибутку портфелю акцій.
m= 0.17 15.37+0.39 6.29+0.28 6.09+0.16 5.5= 7.65 %
Очевидно, що показник сподіваної норми прибутку портфелю не досить високий, що не дуже добре для власника портфелю цінних паперів.
Тепер розрахуємо варіацію портфелю цінних паперів.
V=0.17Л2 3.71А2+ОЛ7 3.71 (0.39 14.96 0.64+0.28 1.61 1+0.16 1.14 0.14)+0,39Л2 14.96Л2+0.39 14.96 (0.28 1.61 0.45+0.16 1.14 (0.62))+0.28А2 1.61 0.16 1.14 0.53+0.16Л2 1.14Л2=7.89
Останнім кроком, виходячи з варіації портфелю цінних паперів, розрахуємо його середньоквадратичне відхилення, а тобто величину ризику портфелю акцій.
= (37.89)А0.5=6.16%
Судячи з величини цього показника, можна стверджувати, що портфель
обтяжений досить великим ризиком, якщо порівнювати його з прибутковістю портфелю.
Все це говорить про те, що керівництву ВАТ "Крона" слід переглянути структуру сформованого портфелю цінних паперів з метою його оптимізації.
Тепер, беручи до уваги всі можливі значення часток окремих акцій в портфелі, та відкладаючи відповідні точки на графіку, отримаємо певну фігуру.
Допустима множина портфелів. Малюнок 3.1
Внутрішня область, точки котрої характеризують ступінь ризику та норму прибутку портфеля за усіх можливих часток окремих акцій в портфелі, називається допустимою множиною портфелів. Тобто ефективним портфелем з допустимої множини буде такий, для котрого не існує іншого:
° з тим самим значенням величини норми прибутку і меншим ступенем ризику;
° з тим самим значенням величини ризику і більшим значенням норми прибутку.
Якщо ж підбивати загальні підсумки, то слід відмітити, що в сучасних умовах на Україні питання аналізу прибутковості та ризику фінансових вкладень в цінні папери набуває ще більш нагального значення з-за того, що ми маємо враховувати ще такий неприємний фактор, як інфляція. А це значить, що вкладання грошей в який-небудь з видів цінних паперів повинне підтверджуватись певними розрахунками, інакше вірогідність втрати інвестицій буде дуже й дуже високою.
Тому кожному суб'єкту, який оперує на ринку цінних паперів потрібно вміти оперувати основними показниками та методиками аналізу операцій з цінними паперами.
5. Перспективи розвитку аналізу операцій з цінними паперами в західному регіоні україни.
На Україні в цілому і в західному регіоні зокрема ринок цінних паперів лише складається, а тому питання його аналізу теж потребує розвитку. І в цьому питанні може стати принагідним зарубіжний досвід аналізу операцій з цінними паперами.
А тут, окрім перелічених вище методик та показників можна було б ще виділити декілька коефіцієнтів щодо аналізу ефективності діяльності фірми, які могли б знайти застосування і в українській економіці.
По-перше, це коефіцієнт покриття, який виражає співвідношення поточних активів - оборотних засобів до короткострокової заборгованості. Він широко використовується як загальний індикатор платоспроможності компанії та можливості погасити першочергові платежі. Так для компанії Eastern Kodak це співвідношення в 2001 та 2002 роках склало:
2001 2002
Коефіцієнт покриття 1,64 1,48
По-друге, коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу. Ця величина показує, який прибуток приносить кожний вкладений інвестором долар. З точки зору утримувача акцій найбільш важливим показником рентабельності єрівень віддачі акціонерного капіталу. Для Eastern Kodak ці коефіцієнти за 2002 й 2001 роки склали:
2001 2002
Коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу
По-третє, співвідношення позиченого капіталу до власного, яке показує співвідношення позичених ресурсів й акціонерного капіталу. Таким чином, чим вище цей показник, тим більше заборгованість компанії і тим більш нестійкий її стан.
Окрім названих також велику увагу приділяють коефіцієнту чутливості бета (р). Це один з основних показників, що використовується під час аналізу фінансових ризиків. Показник Р характеризує змінюваність доходів за певною акцією відносно доходів по "середньому", повністю диверсифікованому портфелеві котрим в ідеальному випадку є весь ринок цінних паперів.
Значення цього показника регулярно публікуються у західній фінансовій періодиці, він широко використовується для аналізу якості інвестиційних проектів, зокрема для оцінки того наскільки сподіваний дохід компенсує ризикованість вкладів у певний вид цінних паперів.
Розрахунком показників ризику займаються консалтингові інвестиційні компанії. Так показник р для акцій компанії Eastern Kodak становить 0,9, тобто ризикованість вкладень у ці акції нижча, ніж ризикованість фондового ринку в цілому.
Серед методик аналізу слід ще було б виділити, так звану техніку дисконтування Більшість людей розуміє, що певна кількість грошей має сьогодні більшу вартість, ніж ті самі гроші , наприклад, через три роки. Як кажуть, що "гроші гублять вартість", тобто вартість грошей втрачається з часом навіть за нульової інфляції. Інвестування ж капіталу, зокрема в цінні папери, є прийняттям рішення щодо майбутнього. Тобто йдеться про необхідність визначення

 
 

Цікаве

Загрузка...