WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Оцінка грошових потоків щодо проекту - Реферат

Оцінка грошових потоків щодо проекту - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Оцінка грошових потоків щодо проекту.
Часто під час оцінювання інвестиційних пропозицій менеджери використовують інформацію з різноманітних джерел, не всі з яких є узгодженими між собою. Виникає потреба ретельної перевірки інформації щодо інвестиційної пропозиції перед поданням її на подальший детальний розгляд.
У табл. 5.3 наведено основні види грошових потоків, які необхідно включати в процес оцінки інвестиційних пропозицій.
Таблиця 5.3
ТИПИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Етап Процес Об'єкти
На початку Інвестування капіталу.
Інші витрати.
Оборотний капітал Виробничі будівлі, обладнання.
Люди, маркетингові дослідження.
Акції, кредит
У процесі
реалізації Зростання продажу.
Зниження собівартості.
Податкові знижки
Наприкінці Оборотний капітал.
Ліквідаційна вартість Акції, дебіторська заборгованість та інші витрати.
Виробничі будівлі, обладнання
Насамперед необхідно встановити базові правила відносно того, які грошові потоки стосуються проекту, а які ні. Вони розподіляються на чотири категорії, як показано на рис. 5.2.
Відмінність між балансовим
прибутком і грошовим потоком
Існує необхідність розрізняти грошовий потік від балансового прибутку. Грошовий потік - це прибуток від інвестиційного проекту після оподаткування, але перед нарахуванням амортизації, виплатою процентів та дивідендів. Якщо розглядати його та прибуток протягом усього життєвого циклу проекту, то вони будуть ідентичними, але їх розподіл у часі буде різним. З огляду на вартість грошей у часі, розподіл у ньому платежів відіграє над-
звичайно важливу роль. Чисті грошові потоки показують різницю між надходженням грошових потоків за проектом і їхнім відпливом. Грошові потоки показують, чи варто реалізовувати інвестиційну пропозицію, на відміну від оцінок, які ґрунтуються на принципах бухгалтерського обліку і які визначають, наприклад, як швидко потрібно амортизувати капітальну інвестицію. Немає сенсу звертати увагу на амортизацію, оскільки її вже було враховано як відплив капіталу в першому році (роках) інвестиційного проекту. Так само недоцільно враховувати процентні платежі, оскільки їх уже враховано в ставці, яка використовується для дисконтування грошових потоків.
Рис. 5.2. Критерії грошових потоків
Існує ще два міркування, які дають змогу пояснити відмінність між грошовим потоком від інвестиційного проекту та балансовим прибутком. По-перше, кошти, що знаходяться на рахунку прибутків і збитків на першому році й підлягають оподаткуванню, вираховуються з прибутку цього самого року, але на практиці більшість податків сплачується наступного року. По-друге, рахунок прибутків і збитків не бере до уваги витрати оборотного капіталу. Відмінності узагальнено в табл. 5.4.
Таблиця 5.4
ВІДМІННОСТІ МІЖ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
І БАЛАНСОВИМ ПРИБУТКОМ
Стаття Грошові потоки Балансовий прибуток
Дохід Коли надходять кошти Коли відбувається продаж
Експлуатаційні
витрати Коли перераховуються кошти Коли здійснюються витрати
Амортизація Не включається Ураховується на рахунку прибутків і збитків
Податкові знижки Податкові знижки враховано як грошові потоки Включено в розрахунок податків
Податки Коли податки сплачуються (часовий лаг - один рік) Визначаються за розрахунку податків
Проте дуже рідко можна легко визначити грошові потоки за інвестиційним проектом. Є два способи визначення грошових потоків для подальшого їх використання в інвестиційному аналізі:
- з неопрацьованих первинних даних;
- з уніфікованих форм фінансової звітності, таких як звіт за прибутками та збитками й баланс.
Визначення грошових потоків
з неопрацьованих первинних даних
У цьому випадку необхідно додати передбачені грошові потоки та не чіпати інформації з прогнозованого на майбутнє звіту про прибутки й збитки. За розгляду прогнозів із продажу та експлуатаційних витрат необхідно враховувати такі зауваження:
- ураховуються лише ті грошові потоки, які виходять за межі власної підприємницької діяльності, а не ті, що мають форму витрат;
- грошові потоки від продажу враховуються лише тоді, коли клієнти дійсно заплатять, а не тоді, коди бухгалтер зафіксує факт продажу;
- ураховуються додаткові податки, обумовлені додатковими грошовими потоками інвестиційного проекту. Не варто включати грошові потоки для оподаткування в тому році, у якому їх було нараховано. Краще передбачати відплив коштів на наступний рік, коли ці податки дійсно буде сплачено.
Сконцентрувавшись на коштах, необхідно звернути особливу увагу на оборотний капітал, який потрібен для реалізації будь-якого нового проекту, щоб, наприклад, заплатити за матеріально-виробничі запаси або дати змогу клієнтам оплатити товар або послуги в кредит, і насправді охоплює всі витрати, необхідні для реалізації інвестиційного проекту до тих пір, поки не буде отримано гроші від клієнтів. Чим довший виробничий цикл і більше часу необхідно клієнтам для здійснення платежів, тим більший обсяг оборотного капіталу потрібен.
Визначення грошових потоків
на основі прогнозних фінансових
звітів
У більшості випадків потреба в оборотному капіталі може бути розрахована на основі інформації, наведеної в балансі. Визначається вартість запасів і дебіторська заборгованість (коли товари було реалізовано, але грошей не отримали, оскільки клієнти взяли їх у кредит), потім віднімається кредиторська заборгованість (тобто коли матеріали отримуються від постачальників у кредит і за них ще не розрахувалися). Імовірно, що за зростання обсягів реалізації протягом життєвого циклу інвестиційного проекту будуть збільшуватися додаткові щорічні витрати на оборотний капітал. Причина полягає в тому, що значення співвідношення між сумами, які треба заплатити і які мають надійти, залишається відносно постійним. За браку інформації щодо цих компонентів під час розрахунку оборотного капіталу візьмемо як наближене значення різницю між розміром поточних активів і поточних пасивів. У наведеному нижче прикладі продемонстровано методику розрахунку грошових потоків на основі прогнозних даних звіту про прибутки й збитки та балансу.
Рік 0 1 2 3
З балансу
Інвестиції -60 000
Запаси 0 40 000 50 000 55 000
Дебіторська заборгованість 0 20 000 24 000 28 000
Кредиторська заборгованість 0 30 000 36 000 42 000
Зі звіту про прибутки й збитки
Доходи 0 200 000 240 000 280 000
Прибуток від виробничої
діяльності 0 3000 48 000 60 000
Амортизація (рівномірна) 0 -20 000 -20 000 -20 000
Процентні платежі 0 -5000 -4000 -3000
Податки (30 %) 0 -1650 -7920 -12 210
Чистий прибуток 3350 16 080 24 790
Дивіденди 0 0 -1000 -1500
Нерозподілений прибуток 3350 18 430 41 720
Додатково:
Амортизація, процентні платежі та дивіденди 0 25 000 25 000 24 500
Відстрочені податкові платежі* 0 1650 6270 4920 -12210
Додаткові інвестиції -60 000
Додаткові зміни в оборотному капіталі ** -30 000 -8000 -3000 41 000
Грошові потоки -60 000 -3350 23 270 26 420 28 790
* Показує різницю між сумою податків, яку необхідно заплатити за рік і тією сумою податків, яка дійсно сплачується наступного року. Отже, у другому році сплачується податок на прибуток першого року (1650 грн.), а не податок на прибуток другого року (7920 грн), а різниця враховується додатково (7920 - 1650 = 62 700).
** Додає до початкового оборотного капіталу витрати в першому році (запаси плюс дебіторська заборгованість мінус кредиторська заборгованість), а потім усі інші зміни в оборотному капіталі. Додається зменшення оборотного капіталу до грошового потоку в третьому році реалізації інвестиційного проекту, і ці кошти вивільняються після завершення інвестиційного проекту.
Змінні грошові потоки
Незворотні витрати

 
 

Цікаве

Загрузка...