WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Визначення проектних ризиків - Реферат

Визначення проектних ризиків - Реферат

нейтрально, для неї обидва проекти будуть однаково прийнятними. Але якщо схоже, що особа не схильна до ризику, тоді варто розглянути середнє квадратичне (стандартне) відхилення двох розподілів імовірностей. Тут можна побачити, що проект А має середнє квадратичне відхилення, яке вдвічі більше за значення середнього квадратичного відхилення для проекту Б, і, отже, проект А є більш ризиковим, а значить, і менш привабливим. До такого висновку можна прийти, просто аналізуючи розподіл наслідків (результатів) та маючи на увазі, що обидва проекти мають одні й ті самі показники ймовірностей. Проте такий аналіз не дає відповіді, наскільки один проект є більш або менш ризиковим за інший.
Таблиця 7.3
Стан
економіки Імовірність Наслідок Очікуване
значення Відхи-
лення Квадратич-не відхилення Дисперсія
Проект А
Сильна 0,2 700 140 300 90 000 18 000
Нормальна 0,5 400 200 0 0 0
Слабка 0,3 200 60 -200 40 000 12 000
ХА 400 Дисперсія 2А = 30 000
Середнєквадратичне відхилення А = 173,2
Проект Б
Сильна 0,2 550 110 150 22 500 4500
Нормальна 0,5 400 200 0 0 0
Слабка 0,3 300 90 -100 10 000 3000
ХБ = 400 Дисперсія 2Б = 7500
Середнє квадратичне відхилення А = 86,6
Альтернативний розрахунок:
;
;
;
Половинна дисперсія. Деякі фахівці зауважують, що, не зважаючи на те, що відхилення вищі середнього, підприємець може сприймати як позитивні, це тільки нижня межа ризику, що розглядається в процесі прийняття рішень. Найкраще вона може бути визначена за допомогою половинної дисперсії, що розраховується за формулою:
,
де SV - половинна дисперсія;
j - усі значення X, які менші за очікуване;
K - кількість наслідків, значення яких менше за очікуване.
Використавши формулу половинної дисперсії до попереднього прикладу, можна зробити висновок, що ризик нижньої межі стосується лише слабкого стану економіки:
SVА = 0,3(200 - 400)2 = 12 000 (грн),
SVБ = 0,3(300 - 400)2 = 3000 (грн).
Отже, проект Б має значно нижчий рівень ризику. В обох випадках половинна дисперсія становить 40 % дисперсії за проектом (12 000/30 000 та 3000/7500 відповідно).
Коефіцієнт варіації. Не можна вважати повністю задовільним безпосереднє порівняння проектів, що здійснюється на основі визначення абсолютних показників ризику, так як це робилося раніше. Там, де проекти відрізняються за масштабом, можна використати достовірніший відносний показник ризику, такий як коефіцієнт варіації (CV). Він розраховується як співвідношення середнього квадратичного (стандартного) відхилення й очікуваної величини чистого грошового потоку:
.
У нашому прикладі з табл. 7.3 можна розрахувати такі значення коефіцієнта варіації:
Проект А 173,2/400 = 0,43
Проект Б 86,6/400 = 0,22
Оскільки в цьому випадку обидва проекти мають однакові значення очікуваних грошових потоків, то й результати не відрізнятимуться від отриманих за двома попередніми методиками аналізу: у всіх трьох випадках проект Б має значно нижчий рівень ризику, але одну й ту саму очікувану вартість. Проте в наступному прикладі два проекти, що розглядаються, відрізняються один від одного за масштабом.
Стандартне
відхилення Очікувана
вартість Коефіцієнт
варіації
Проект В 1000 10 000 = 0,1
Проект Г 2000 40 000 = 0,05
Хоча абсолютна величина дисперсії (стандартного відхилення) за проектом Г є більшою, підприємець може розцінити його як більш ризиковий, ніж проект В, з огляду на значну різницю в очікуваних вартостях цих двох інвестиційних проектів. Коефіцієнт варіації показує, що проект Г насправді пропонує нижчий показник ризику на 1 гривню очікуваної вартості.
Правило середньої варіації. Знаючи очікуваний дохід, а також величину дисперсії (варіації або стандартного відхилення), можна сформулювати прикладне правило середньої варіації, за яким проекту Х віддається перевага перед проектом Y, якщо є правдивим хоча б одне з таких тверджень:
1) очікуваний дохід від проекту Х перевищує дохід від проекту Y, а значення варіації є однаковим, або ж для проекту Х воно менше, ніж для проекту Y;
2) очікуваний дохід від проекту Х перевищує або має ту саму величину, що й від проекту Y, а варіація за проектом Х є менша, ніж за проектом Y.
Рис. 7.4. Вибір проектів за правилом середньої варіації
Це проілюстровано на рис. 7.4. Проектам А і D завжди буде надано перевагу перед проектами С і В, беручи до уваги, що вони пропонують вищий дохід за одного й того самого рівня ризику. Крім того, проект А є більш привабливим, ніж проект В, оскільки за одного й того самого значення очікуваного доходу проект А має нижчий рівень ризику. Важливість правила середньої варіації полягає в тому, що воно прийнятне для використання всіма особами, не схильними до ризику, без урахування їхніх індивідуальних функцій корисності. Але це правило не спрацьовує, якщо проекти різняться між собою за показниками очікуваного доходу й ризику (проекти А і D на рис. 7.4).
Багатоперіодні грошові потоки. В усіх попередніх випадках розглядалися одноперіодні інвестиції. Для спрощення ігнорувався факт, що типова інвестиція є багатоперіодною. Тому наш аналіз має базуватися на показнику чистої теперішньої вартості. З огляду на те, що ризик оцінюється окремо, грошові потоки повинні бути оцінені за безризиковою процентною ставкою, що відображає лише вартість грошей у часі. Включення премії за ризик у ставку дисконтування, коли показник ризику розраховано окремо, призводить до подвійного його врахування й, отже, штучно зменшує чисту теперішню вартість. Очікувана чиста теперішня вартість інвестиційного проекту знаходиться додаванням вартостей очікуваних грошових потоків та відніманням початкових інвестиційних витрат. Отже, для інвестиційної пропозиції тривалістю два роки
,
де - очікувана NPV;
- очікувана величина чистого грошового потоку року 1;
- очікувана величина чистого грошового потоку року 2;
І - інвестиційні витрати;
r - безризикова процентна ставка.
Незв'язані грошові потоки. Головною проблемою за розрахунку середньоквадратичного (стандартного) відхилення значення NPV для багатоперіодних проектів є те, що грошові потоки в одному періоді частково залежні від грошових потоків попередніх періодів. Припускаючи, на поточний момент, що грошові потоки нашого двохперіодного проекту є статистично незалежними, загальна варіація NPV дорівнює дисконтованій сумі річних варіацій. Це можна проілюструвати на такому

 
 

Цікаве

Загрузка...