WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Акції та їх види - Реферат

Акції та їх види - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Акції та їх види.
Відповідно до ст. 4 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", акція - цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому, права на участь в управлінні ним, а також на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду й на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.
Акції виконують три головних завдання: по-перше, вони випускаються під час організації акціонерного товариства, щоб забезпечити йому визначений "стартовий" капітал (перша емісія); по-друге, з допомогою їх випуску залучаються додаткові ресурси в ході функціонування товариства (друга й наступна емісії); по-третє, вони випускаються для обміну для злиття з іншою компанією.
Акції можуть мати номінальну, емісійну, балансову, конверсійну, ліквідаційну, ринкову вартість та курс.
Номінал акції - це величина, що вказана на бланку акції. Вона характеризує частку статутного капіталу, що припадає на одну акцію під час заснування товариства.
Емісійна вартість - вартість, за якою акція реалізується (продається) на первинному ринку. Вона може відрізнятися від номіналу.
Балансова вартість - це розмір власного капіталу, що доводиться на одну акцію. Якщо емітовані лише прості акції, то ця вартість визначається діленням власного капіталу на їх кількість. Якщо також випущено привілейовані акції, то власний капітал зменшується на їхню сукупну вартість за номіналом або за викупною ціною (для відкличних акцій).
Ринкова вартість (курсова вартість) - це ціна, за якою акції продаються та купуються на ринку; саме за цією ціною вони котируються на вторинному ринку цінних паперів.
Курс акції - відношення ринкової вартості до номіналу, що виражається в процентах.
Ліквідаційна вартість визначається в момент ліквідації акціонерного товариства. Вона показує, яка вартість його майна, яке підлягає реалізації у фактичних цінах після розрахунку з кредиторами, припадає на одну акцію.
Сума всіх номінальних вартостей акцій становить статутний фонд товариства, від якого слід відрізняти таке поняття, як "капіталізація". Капіталізація - це показник, що характеризує обсяг капіталу компанії в ринковій оцінці, втілений в акціях. Він визначається множенням поточної ринкової ціни розміщених акцій на їхню кількість.
Наступною характеристикою акцій є дохід, який вона приносить інвестору.
Від придбаних акцій можна отримати доходи за рахунок трьох джерел: від дивідендів, від підвищення ринкової вартості цінних паперів і від збільшення кількості акцій у результаті їхнього дроблення (stock split).
Дивіденд (від лат. dividendus, тобто такий, що підлягає поділу, або частина від поділу) - це частина загальної суми чистого прибутку акціонерного товариства, яка розподіляється між акціонерами у вигляді певної частки від вартості їхніх акцій, тобто пропорційно їхній кількості в кожного акціонера.
Дивіденди можуть виплачуватися у вигляді готівки, додаткових акцій або продукції компанії. Останній тип дивідендів, наприклад, у США зустрічається дуже рідко.
У багатьох випадках акціонери купують акції на визначений період, за який їхня ринкова ціна може зрости. Приріст курсової вартості акції може становити істотну частку доходів інвестора. Для того, щоб її реалізувати, акцію потрібно продати, інакше виникає загроза того, що в наступний момент курс цінного папера впаде. Приріст курсової вартості виникає внаслідок двох причин:
1. Можливий спекулятивний підйом на ринку, що не має під собою об'єктивних довгострокових підстав.
2. Реальний приріст активів підприємства.
У разі продажу акцій через певний час власник отримує дохід не тільки від дивідендів, а й від різниці вартості в моменти придбання та продажу.
Доходи від відносного збільшення кількості акцій у результаті їхнього дроблення. Дроблення акцій - це процедура, за якої акції, викуплені акціонерами, діляться на більшу кількість акцій, наприклад, у співвідношеннях 2 : 1; 3 : 1 або 4 : 1. Після такого дроблення акціонер, який з самого початку володів, наприклад, 100 акціями, має їх уже 200, 300 або 400. Однак така процедура знижує ринкову вартість акцій, що робить їх привабливішими для придбання, особливо якщо величина дивіденду на одну акцію зберігається або зменшується в меншій пропорції. А це, у свою чергу, є ознакою, що курс акцій через деякий час знову зросте і, як наслідок, збільшаться пропорційно дробленню доходи перших інвесторів.
Значна кількість дроблень здійснюється для збільшення кількості акцій в обігу. Разом з тим інколи застосовується процедура консолідації (зворотного дроблення) акцій. Консолідація зменшує кількість акцій в обігу та збільшує біржовий курс цього цінного папера обміном частини однієї знову випущеної акції на кожну раніше випущену. Так, наприклад, за зворотного дроблення акції в співвідношенні 1 : 2 одна нова акція обмінюється на дві раніше випущені. Зворотне дроблення використовується також для підвищення комерційної привабливості акцій за допомогою доведення їхнього курсу до вищого рівня.
Оцінювання інвестиційних якостей акцій здійснюється за такими параметрами:
1. Характеристика виду акцій за ступенем захищеності розміру дивідендних виплат.
2. Оцінка галузі, у якій здійснює свою операційну діяльність емітент.
3. Оцінка основних показників господарської діяльності та фінансового стану емітента.
4. Оцінка характеру обігу акції на фондовому ринку.
5. Оцінка умов емісії акцій.
1. Характеристика виду акцій за ступенем захищеності розміру дивідендних виплат передбачає поділ акцій за характером зобов'язань емітента на привілейовані та прості. Це має найбільш істотне значення для інвестора з позицій принципових відмінностей їхніх інвестиційних якостей.
За українським законодавством привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 % статутного фонду акціонерного товариства (у Росії - 25 %).
Рівень безпеки інвестування в привілейовані акції значно вищий, ніж у прості, бо вони мають переважне право на отримання передбаченого рівня дивідендів і частки майна за ліквідації акціонерного товариства. За ступенем надійності вкладень привілейовані акції займають проміжне значення між простими акціями та облігаціями компанії.
За критерієм дохідності більш привабливими для інвестора можуть бути прості акції, що швидше пристосовуються до умов інфляційної економіки та змін кон'юнктури фондового ринку. Проста акція дає змогу її власнику стати співвласником товариства, мати право голосу в прийнятті найважливіших рішень та отримувати дивіденди. Кожна акція наділяє її власника одним правом - правом голосу на загальних зборах акціонерів. Гарантій на отримання дивідендів проста акція не дає. Вони залежать від результатів господарської діяльності компанії. Щодо дивідендів, то, як правило, спрацьовує залишковий принцип.
У закордонній практиці широко розповсюдженарейтингова оцінка інвестиційних якостей акцій. Її форми наведено в табл. 9.1.
Таблиця 9.1
ФОРМИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ЯКОСТЕЙ ПРОСТИХ І ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ
Рейтингова оцінка простих акцій
("Стандарт енд Пур'з") Рейтингова оцінка привілейованих акцій ("Канадіан Бонд Рейтинг Сервіс")
Індекс оцінки Значення індексу Індекс оцінки Значення індексу
А+ найвища якість Р+ найвища якість ("супер")
А висока якість Р1 вища якість
А- якість вища середньої Р2 дуже добра якість
В+ середня якість Р3 добра якість
В якість нижча середньої Р4 середня якість
В- низька якість низька якість (акції
містять спекулятивний характер)
С- дуже низька якість Р5
Як відомо, акції поділяються також на іменні та на пред'явника. За роботи з цінними паперами такий їх поділ інвестор найменше бере до

 
 

Цікаве

Загрузка...