WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Розрахунок економічної ефективності заходів для запобігання нещасного випадку на підприємстві - Курсова робота

Розрахунок економічної ефективності заходів для запобігання нещасного випадку на підприємстві - Курсова робота

Міністерство аграрної політики України

Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ"

Дніпропетровськ 2006

Методичні вказівки до практичного заняття на тему „Розрахунок економічної ефективності заходів для запобігання нещасних випадків на виробництві". Дніпропетр. держ. агр. ун-т . Дніпропетровськ, 2006. 19 с.

В методичних вказівках викладені методики розрахунку матеріальних затрат, пов'язаних у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та розрахунок економічної ефективності заходів для запобігання нещасних випадків.

Методичні вказівки призначені для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання.

Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні кафедри БЖД, прокол № 4 від 10 листопада 2005 р.

Методичні вказівки ухвалені на засіданні методичної ради еколого-меліоративного факультету, протокол № 6 від 8 лютого 2006 р.

УКЛАДАЧ ст. викладач ДМИТРЮК С.П.

РЕЦЕНЗЕНТИ: доцент БАБИЧ О.С.,

професор БЕЛІКОВ А.С.

РОЗРАХУНОК МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТРАВМАМИ ТА ПРОФЗАХВОРЮВАННЯМИ

1. Матеріальні наслідки травматизму:

Мн = Дт . S . Ф,

де Дт - кількість людино-днів непрацездатності в потерпілих з втратою працездатності на 1 день і більше, тимчасова непрацездатність яких закінчилась у звітному році;

S - середня денна заробітна плата одного працівника;

Ф - коефіцієнт матеріальних наслідків (страхові внески, штрафи, матеріальні втрати); Ф = 2.

Крім того, в зв'язку з нещасним випадком потерпілий позбавлений можливості виробляти матеріальні цінності.

2. Умовні річні втрати додаткового продукту Ув можуть бути визначені

Ув = (Дт + Д1 + Дс) . S,

де Д1 - кількість людино-днів непрацездатності

за рік внаслідок інвалідності;

Дс - кількість людино-днів у році, які недопрацьовані через смертельні випадки.

3. Загальна сума матеріальних наслідків від нещасних випадків з урахуванням умовних витрат додаткового продукту за рік:

Мн = Дт . S . Ф + S (Дт + Д1 + Дс) = S [Дт (Ф + 1) + Д1 + Дс].

РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Економічна ефективність заходів з охорони праці:

Е = Q – Ен (К2 – К1).

де Q - річна економія внаслідок зниження виробничого травматизму і окремих статей собівартості;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності заходів охорони праці, Ен = 0,08;

К1, К2 - витрати для впровадження заходів для попередження нещасних випадків за попередній і звітний роки.

2. Річна економія, Q:

Q = Мн1 – Мн2,

де Мн1–Мн2 - матеріальні наслідки виробничого травматизму в попередньому і звітному роках.

3. Термін окупності витрат на охорону праці:

T = K2 / Q.

4. Економічна ефективність заходів:

Е еф. = Q / К2.

В табл. 1.1 наведені дані для розрахунку економічної ефективності охорони праці.

Таблиця 1.1 Приклад розрахунку економічної ефективності охорони праці

№ зп.

Назва

Позначення

Одиниці вимірювання

Показники

попередній рік

звітний рік

1

Кількість людино-днів непрацездатності від травм

люд.-дні

384

300

2

Середня денна заробітна плата одного працівника

грн.

10

10

3

Коефіцієнт матеріальних наслідків від травм

2

2

4

Кількість людино-днів, непрацездатності за інвалідністю (з моменту переходу на інвалідність до кінця року), всього

дні

282

96

5

Кількість людино-днів, недопрацьованих потерпілими, які загинули, всього

люд.-дні

250

6

Нормативний коефіцієнт ефективності витрат

0,08

0,08

7

Витрати на підприємстві для попередження нещасних випадків

тис. грн.

3,59

9,39

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ

1. Матеріальні наслідки травматизму за рік:

Мн1 = 384 . 10 . 2 = 7,68 тис. грн.

Мн2 = 300 . 10 . 2 = 6,00 тис. грн.

2. Умовні втрати додаткового продукту:

Ув1 = 10 . (384 + 282 + 250) = 9,16 тис. грн.

Ув2 = 10 . (300 + 96) = 3,96 тис. грн.

3. Матеріальні наслідки нещасних випадків за рік з урахуванням умовних втрат:

Мн1 = 10 . (384 . (2 + 1) + 282 + 250) = 16,84 тис. грн.

Мн2 = 10 . (300 . (2 + 1) +96) = 9,96 тис. грн.

4. Річна економія:

Q = 16, 84 - 9, 96 = 6, 88 тис. грн.

5. Економічна ефективність:

Е = 6,88 - 0,08 . (9,39 - 3,59) = 6,88 - 0,46 = 6,42 тис. грн.

6. Термін, за який скуповуються втрати:

Т = 9,39 / 6,88 = 1,4 роки.

7. Коефіцієнт економічної ефективності:

Е = 6,88 / 9,39 = 0,73.

Економічна ефективність становить 0,73 грн. на кожну гривню витрат. Якщо врахувати витрати підприємства на відшкодування потерпілим і внески в фонд страхування від нещасних випадків, то економічна ефективність СУОП значно збільшиться. Закон передбачає неприпустимість керуватись суто економічними міркуваннями при проведенні заходів з охорони праці.

В табл. 1.2. наведений примірний план організаційно-технічних заходів з впровадження СУОП на підприємстві.

Таблиця 1.2 План організаційно-технічних заходів з впровадження СУОП

№ зп.

Назва заходів

Відповідальний

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Розроблення положення про СУОПП з урахуванням вимог державної політики, специфіки підприємства і нормативно-правових актів з охорони праці

Керівник , служба охорони праці (СОП)

2.

Затвердити положення про СУОПП, розмножити і надати його в кожний структурний підрозділ підприємства для виконання

Керівник підприємства, СОП

3.

В кожному структурному підрозділі і по підприємству з урахуванням державної політики з охорони розробити цільові програми з попередження з попередження випадків травматизму,

профзахворювань, аварій, пожеж і поліпшення умов праці (мікроклімат, шум, вібрація і т.п.) на підставі результатів адміністративно-громадського контролю, паспортизації санітарно-технічного стану і наявності засобів охорони праці цехів, атестації робочих місць за умовами праці, приписів, пропозицій працівників і уповноважених з охорони праці

СОП, керівник підприємства, керівник підрозділу

4.

Розділ „Охорона праці" колдоговору і комплексні заходи складати на підставі державної політики, цільових програм і „Спільних рекомендацій" з чіткою цільовою спрямованістю на запобігання випадків травматизму і профзахворювань, аварій і пожеж як основних показників успішної діяльності

-„-

5.

При реконструкції і впровадженні нової техніки і технології проводити прогнозування можливості виникнення небезпечних і шкідливих виробничих чинників під час монтажу, пусконалагоджувальних робіт і в процесі експлуатації з розробленням профілактичних заходів

СОП

Керівник підприємства і підрозділів

6.

Включити в посадові ін-трукції для кожного конкретного керівника пункт про обов'язки у повсякденній роботі керуватися „Положенням про управління охороною праці"

- „ -

7

На підприємстві і в кожному підрозділі створити відповідну мотивацію діяльності праців-ників у галузі охорони праці шляхом застосування органі-заційно-розпоряджувальних, соціально-психологічних і економічних методів управ-ління, У відповідності зі ст.49 Закону України „Про охорону праці" застосувати дисциплін-нарну, адміністративну і матеріальну відповідальність до порушення працівниками законодавчих та ін. норма-тивних актів про ОП

СОП, Керівники підрозділів і підприємства

8

Керівникам підрозділів нарахувати премії та доплати тільки при умові виконання ними планів і вимог охорони праці, недопущення травматизму

СОП, Керівник підприємства

9

Для контролю, оцінки і стимулювання роботи з охорони праці в кожному підрозділі підприємства щомісячно розраховувати коефіцієнт охорони праці підрозділу, в залежності від значення якого проводиться стимулювання керівників і працівників підрозділів або їх депреміювання

СОП, Керівник підприємства, керівники підрозділів

10

З метою докорінного поліпшення стану охорони праці слід впроваджувати гуманні, людські відносини в трудових колективах. Керівники підприємства і підрозділів повинні виявляти справжній, зацікавлений, доброзичливий інтерес до життя, праці і благополуччя кожного підлеглого працівника, турбуватися за їх безпеку на виробництві, враховуючи, що люди є найвищою цінністю підприємства

11

З метою підвищення відповідальності трудових колективів за додержання вимог охорони праці, підвищення ефективності виробництва, піднесення їх трудової ініціативи, переводити структурні підрозділи на самостійний фінансовий баланс, на справжній госпрозрахунок. Це підвищить відповідальність кожного працівника за ефективність і безпеку власної праці

-„-


 
 

Цікаве

Загрузка...