WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Охорона праці на Ратнівському молокозаводі - Курсова робота

Охорона праці на Ратнівському молокозаводі - Курсова робота

Так в I розділі я більш детально зупинилася на понятті охорони праці, описуючи загальні засади такого явища як "охорона праці на підприємстві, в організації, установі". Також було зачеплено питання охорони праці жінок, неповнолітніх та осіб зі зниженою працездатністю, оскільки дані категорії людей потребують особливої уваги через свої фізичні якості.

В розділі II я вважала за необхідне розглянути стан охорони праці на прикладі даного підприємства.

Нормативні документи, що складають нормативно-правову базу з охорони праці, це є:

  1. Конституція України;

  2. Закон України "Про охорону праці";

  3. Міжгалузеві і галузеві нормативні акти;

  4. Міжнародні стандарти системи стандартів безпеки праці;

  5. Державні стандарти України;

6. Правила, норми, положення, інструкції керівництва або вказівки, вимоги, рекомендації, технічні умови безпеки.

В III, заключному, розділі курсової роботи проаналізовано норми, правила з техніки безпеки і виробничої санітарії, які встановлюються і гарантуються державою для забезпечення охорони праці. В цьому розділі я детально зупинилася на тих заходах безпеки на підприємстві, які необхідні для захисту життя і здоров'я працівників.

Дана дипломна робота є результатом глибокого аналізу, дослідницької роботи різних джерел по даній темі. Пріоритетним джерелом написання цієї роботи виступив Закон України "Про охорону праці", оскільки він комплексно регулює питання охорони праці. Даний закон став фундаментом моєї науково-дослідницької роботи. Базисом дипломної роботи також виступили праці, суб'єктивна оцінка і аналіз науковців, авторів підручників. Конституція України, як основне джерело законодавства України, також виступає основним орієнтиром моєї курсової роботи.

Основними методами, якими я користувалася в процесі написання роботи, були метод порівняння, аналізу та опису.

Список використаної літератури

1. Барабаш В.И. Психология безопасности труда. – СПб.: СПГАУ, 1996. – 298 с.

2. Большаков А. С, Михайлов В.И. Современный менеджмент: Теория и практика. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с.

3. Василъчук М.В. та ін. Основи охорони праці. – К.: Просвіта, 1997. – 208 с.

4. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу / МОЗ України. – К., 1998. – 34 с.

5. Гогіташвілі Г.Г. Охорона праці на підприємствах промисловості будівельних матеріалів: Навч. посіб. – К.: ІСДО, 1993. – 252 с.

6. Гогиташвили Г.Г. Порядок разработки и внедрения системы управления безопасностью труда на предприятии: Методич. реком. – Л.: Облсовпроф, 1978. – 28 с.

7. Гогиташвили Г.Г. Система управления охраной труда: Рекомендации по разработке и внедрению. – Л.: Облсовпроф, 1982. – 132 с.

8. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці на підприємстві. – Л.: Львів, політехн. ін-т, 1991. – 38 с.

9. Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці. – Л.: Афіша, 2002. – 320 с.

10. Дячок М.Г. Основи права. – Л.: МВОУ, 1997. – 152 с.

11. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. – К.: Основа, 1998. – 240 с.

12. Жидецький В.П., Джигирей В. С, Мельников О.В. Основи охорони праці: Підручник. – 5-те вид., перероб і доп. – Л.: Афіша, 2001. – 350 с.

13. Загальна документація, що регулює організаційні функції з охорони праці при створенні підприємства та в процесі його діяльності // Охорона праці. – 2006. – №1. – С. 4–18.

14. Законодавство України про охорону праці: У 4-х т. – К.: Основа, 1990.

15. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учеб. для вузов. – М: Культура и спорт, 1998. – 350 с

16. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За ред. В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

17. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин: Валгус. – 1981. – 132 с.

18. Лесенко Г.Г. Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва // Охорона праці. – 2004. – №5. – С 12–36.

19. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл.: І. П. Козінцев, Л.А. Савенка. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 336 с.

20. Мельник С А. Управління регіональною економікою. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с

21. Методические рекомендации по организации разработки и внедрения СУОТ на предприятии. – Казань: ВНИИОТ ВЦСПС, 1988. – 36 с.

22. Методические рекомендации по разработке и внедрению стандартов предприятий и системы управлению безопасностью труда / Г.Г. Гогиташвили, Г.В. Лесенко, В.Н. Петров и др. – Л.: Облсовпроф, 1976. – 56 с.

23. Міжнародне законодавство про охорону праці: У 3-х т. – К.: Основа, 1997.

24. Науково-практичний коментар до Закону України "Про охорону праці". – К.: Основи, 1997. – 528 с.

25. Основи охорони праці: Підручник / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І. Ф. Степанець та ін. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

26. Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: УАБІ, 1995. – 195 с.

27. Пыжик Г.М., Савицкий В.Е., Гогиташвили Г.Г. Управление безопасностью труда на основе стандартизации: Опыт Львовских предприятий. – К.: Техника, 1981. – 88 с.

28. Пыжик Г.М., Савицкий В.Е., Гогиташвили Г.Г. Управление безопасностью труда на предприятии: Опыт Львовской области. – М.: Профиздат, 1982. – 112 с.

29. Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві. Затв. наказом МНС України №398 від 27.06.2006 р.

30. Рекомендации "Управление охраной труда. Основные положения" / Г.Г. Гогиташвили, А.П. Купчин и др. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 15 с.

31. Совершенствование условий труда на промышленных предприятиях / М.И. Долишний, А.М. Вейнберг, Г.Г. Гогиташвили и др. – К.: Наук, думка, 1979. – 236 с.

32. Справочная книга по охране труда в машиностроении / Под ред. О.Н. Русака. – М.: Машиностроение, 1989. – 541 с.

33. Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К.Н. Ткачук, Ф.И. Иванчук, Р.С. Сбарно, Л.Г. Степа нов. – К.: Техника, 1991. – 285 с.

34. Хміль Ф.I. Менеджмент: Підруч. – К.: Вища шк., 1995. – 351 с.

1 Трудове право: Прокопенко В.І.-К.: Вен Турі,96р.,223с.

1 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.94р.№19//Законодавча база "LIGA Закон"

1 Основи охорони праці: навч. посібник/ За ред. Я.І.Бедрія .- 3-тє вид., перероб. і доп.- Львів "Магнолія плюс", видавець СПДФ ОВ м. Піча,. 04.-240с.

1 Кодекс законів про працю України, ст.178: Чинне законодавство зі змінами та доповненням на 01.08. 2004р.:К.:Вид. Паливода А.В., 2004.-112с.

1 Трудове право: Болотіна Н.Б.,Чанишева.-К.,01р.-563с.

1 Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону праці".-К.,1997.-С.32

1 Практикум: Болотіна Н.Б.,02р.-287с

1 Трудове право: Прокопенко В.І.-К.: Вен Турі,96р.,223с.

1 Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24 02.94 р.//Законодавча база "LIGA Закон"

1 Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємстві, в установі і організації: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від10.08.93з.№623// Законодавча база "LIGA Закон".


 
 

Цікаве

Загрузка...