WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Еколого-гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів - Курсова робота

Еколого-гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів - Курсова робота

* взято участь у вивченні умов праці при застосуванні інсектицидів і фунгіцидів в яблуневих садах, розраховано професійний ризик та узагальнено результати, оформлено статтю.

7. Наукове обґрунтування гранично допустимої концентрації новалурону у воді водойм / О.М. Коршун, В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, О.О. Масленко, М.М. Коршун, С.А. Омельчук // Гігієна населених місць. – Київ, 2007. – Вип. 49. – С. 88–97.

* взято участь у проведенні експериментальних досліджень, здійснено статистичну обробку одержаних результатів, їх узагальнення та оформлено статтю.

8. Коршун О.М. Гігієнічна оцінка ризику при застосуванні сучасних інсектицидів та фунгіцидів на яблуні в умовах приватних підсобних господарств / О.М. Коршун // Гігієна населених місць. – Київ, 2007. – Вип. 50. – С. 146–154.

Інші наукові видання

9. Пат. 60974 А Україна, МПК7 G 01 N 30/00. Спосіб визначення 1-[3-хлор-4-(1,1,2-трифтор-2-трифторметоксіетоксі) феніл]-3-(2,6-дифторбензоїл) сечовини / Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Коршун О.М., Гиренко Т.В.; заявник та патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – № 2003042943; заявл. 04.04.2003; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10.

* проведено експериментальні дослідження та взято участь в оформленні матеріалів.

10. Гиренко Т.В. Эффективность пластинок марки „Сорбфил" для анализа микроколичеств пестицидов / Т.В. Гиренко, О.М. Коршун, Д.Б. Гиренко // Журнал Хроматографічного товариства. – Київ, 2002. – Т. ІІ, № 4. – С. 31–38.

* проведено експериментальні дослідження з аналізу мікрокількостей новалурону та взято участь у підготовці роботи до друку.

11. Коршун О.М. Гігієнічна оцінка ризику використання нового інсектициду Римон / О.М. Коршун // Тези 56 наукової конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю, присвяченої 160-річчю НМУ імені О.О. Богомольця, 17-20 квітня 2001 р. – Київ, 2001. – Ч. 1. – С. 146.

12. Коршун О.М. Хроматографический анализ новых препаратов из группы фенилмочевин / О.М. Коршун, Д.Г. Пушков, Д.Б. Гиренко // Методи хімічного аналізу: Перший Міжнародний симпозіум, 1-3 жовтня 2002 р.: тези доп. – Севастополь, 2002. – С. 25–26.

* розроблено хроматографічні методи визначення новалурону та взято участь у підготовці роботи до друку.

13. Ecotoxicological risk assessment under application of chemical CPP in orchards and vineyards / V.G. Bardov, A.P. Vypovskaya, O.M. Korshun, T.V. Girenko // Ecological Chemistry: The Second International Conference, 11-12 October 2002: Abstract Book. – Chisinau: Stiinta, 2002. – P. 306–307.

* взято участь у проведенні натурних досліджень, визначенні пестицидів в об'єктах довкілля, здійснено статистичну обробку та узагальнення результатів.

14. Пушков Д.Г. Обґрунтування максимально допустимого рівня вмісту лямбда-цигалотрину (діюча речовина препарату Карате 050 ЕС, к.е.) у яблуках, яблучному соку, персиках, ріпаку / Д.Г. Пушков, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко // Українські медичні вісті. – 2003.– Т. 5, № 1. – С. 232. – (Спецвип.: VII з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства, 16-17 травня 2003 р.: тези доп.).

* обґрунтовано максимально допустимий рівень вмісту лямбда-цигалотрину в продукції садівництва та взято участь у підготовці роботи до друку.

15. Хроматографические методы определения замещенных фенилмочевин и триазолов / Д.Б. Гиренко, О.М. Коршун, С.Т. Омельчук, Т.В. Гиренко // Экоаналитика – 2003: V Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды с международным участием, 6-10 октября 2003 г.: тезисы докл. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 55.

* розроблено хроматографічні методи визначення новалурону та взято участь у підготовці роботи до друку.

16. Идентификация и определение замещенных фенилмочевин хроматографическими методами / Д.Б. Гиренко, С.Т. Омельчук, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко // Хроматография и хроматографические приборы: Всероссийский симпозиум, 15–19 марта 2004 г.: сб. тезисов. – Москва, 2004. – С. 201.

* розроблено методи ідентифікації новалурону в пробах об'єктів довкілля, взято участь у підготовці роботи до друку.

17. Хроматографічний аналіз залишкових кількостей пестицидів: сучасний стан та перспективи розвитку / Д.Б. Гиренко, А.П. Виповська, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: матеріали ХІV з'їзду гігієністів України. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2004. – Т. 1. – С. 389–392.

* взято участь у проведенні досліджень, підготовці роботи до друку.

18. Бардов В.Г. Оценка загрязнения воздуха при обработке садов пестицидами / В.Г. Бардов, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко // Воздух 2004. Научно-технические, социальные и экономические проблемы воздушной среды: IV Международная конференция, 9-11 июня 2004 г.: тезисы докл. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 83–86.

* взято участь у проведенні натурних досліджень, хроматографічному аналізі залишкових кількостей пестицидів, узагальненні результатів та підготовці роботи до друку.

19. Деградація пестицидів у об'єктах агроценозу при захисті садів / В.Г. Бардов, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко, Ю.П. Яновський // Інтегрований захист рослин на початку ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2004. – С. 583–587.

* взято участь у проведенні досліджень з препаратами Рімон 10,Флінт50, Актара 25WG, здійснено статистичну обробку та узагальнення результатів, оформлено роботу.

20. Коршун О.М. Оцінка екотоксикологічного ризику застосування фунгіцидів класу стробілуринів для захисту яблуневих садів / О.М. Коршун, С.Т. Омельчук // ХІ конгрес світової федерації Українських лікарських товариств, 28-30 серпня 2006 р.: тези доп. – Полтава-Київ-Чікаґо, 2006. – С. 629–630.

* взято участь у проведенні досліджень, здійснено статистичну обробку та узагальнення результатів, оформлено роботу.

21. Еколого-гігієнічна оцінка поведінки сучасних інсектицидів та фунгіцидів в агроценозі яблуневого саду / В.Г. Бардов, О.М. Коршун, С.Т. Омельчук, А.П. Виповська // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: науково-практична конференція, 24-25 травня 2007 р.: збірка тез доп. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С 192–193.

* взято участь у проведенні досліджень, здійснено статистичну обробку та узагальнення результатів, оформлено роботу.

22. Коршун О.М. Гігієнічне обґрунтування нормативів новалурону в об'єктах агроценозу яблуневого саду / О.М. Коршун // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2007. – № 3. – С. 79. – (Спецвип.: 61 Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених [„Актуальні проблеми сучасної медицини"], 24-26 жовтня 2007 р.).

23. Коршун О.М. Оцінка професійного ризику при застосуванні сучасних інсектицидів та фунгіцидів на яблуні / О.М. Коршун // Збереження здоров'я населення урбанізованих територій: наукові і практичні аспекти впливу чинників довкілля: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю заснування кафедри загальної гігієни Дніпропетровської державної медичної академії, 29-30 листопада 2007 р. – Дніпропетровськ: МЦ ДДМА, 2007. – С. 158–160.

АНОТАЦІЯ

Коршун О.М. Еколого-гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. – Державна установа „Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України", Київ, 2008.

Дисертація присвячена еколого-гігієнічній оцінці сучасних інсектицидів та фунгіцидів для захисту яблуневих садів та науковому обґрунтуванню регламентів їх безпечного застосування.

Обґрунтовані допустима добова доза для людини та гігієнічні нормативи новалурону у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водойм господарсько-питного та культурно-побутового призначення, харчових продуктах (яблуках, соку), ґрунті. Встановлено закономірності поведінки інсектицидів та фунгіцидів в об'єктах навколишнього середовища та розраховано екотоксикологічний ризик. Дана оцінка умовам праці та ризику шкідливого впливу досліджуваних пестицидів на здоров'я працюючих. Розроблені аналітичні методи визначення новалурону в об'єктах навколишнього середовища, продукції садівництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...