WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Електробезпека. Дія на організм, фактори ураження, перша допомога, захист, заземлення. - Реферат

Електробезпека. Дія на організм, фактори ураження, перша допомога, захист, заземлення. - Реферат

П

Рис. 3.14. Принципова схема захисного відключаючого пристрою, який реагує на напругу корпуса відносно землі: 1 – корпус; 2 – авто-матичний вимикач; КО – ви-микаюча котушка; Н – реле максимальної напруги; RЗ – опір захисного заземлення; Rд – опір допоміжного за-землення

ринципова схема такого приладу показана на рис. 3.14. Тут в якості датчика служить реле максимальної напруги, включене між захисним корпу-сом і допоміжним заземлювачем . Електроди до-поміжного заземлювача розміщуються в зоні нульо-вого потенціалу, тобто не ближче 20 м від заземлю-вача корпуса або заземлювачів нульового дроту. При замиканні фази на заземлений або занулений корпус спочатку проявиться захисна властивість заземлення (або занулення), завдяки чому напруга корпусу буде обмежена деякою величиною . Потім, як-що буде вище заздалегідь встановленої гранич-но-допустимої напруги, спрацює захисний відключа-ючий прилад, тобто реле максимальної напруги, за-микаючи контакти, подає живлення на відключаючу котушку і викличе тим самим відключення установ-ки від мережі.

2) Захисний відключаючий пристрій, реагу-ючий на оперативний постійний струм, призначе-ний для неперервного автоматичного контролю ізоляції мережі, а також для захисту людини при дотиканні нею до струмопровідної частини від ураження струмом.

В цих пристроях опір ізоляції дротів відносно землі оцінюється вели-чиною постійного струму, який проходить через ці опори і який отримується від додаткового джерела постійного струму.

Рис. 3.15. Принципова схема захисного відключаючого пристрою, що реагує на оперативний постійний струм: 1 – автома-тичний вимикач; 2 – джерело постійного струму; КО – котушка вимкнення вимика-ча; ДТ – дросель трьохфазний; Д – дро-сель однофазний; Т – реле струму; R1, R2, R3 – опори ізоляції дротів відносно землі; RЗМ – опір замикання фази на землю

При зниженні опору ізоляції дротів нижче деякої заздалегідь встанов-леної межі в результаті пошкодження або торкання людини до дроту постійний струм зросте і викличе відключення відпо-відної ділянки електричної мережі. Прин-ципова схема такого пристрою показана на рис. 3.15.

Датчиком тут служить реле струму Т з малим струмом спрацьовування (де-кілька міліампер). Трьохфазний дросель ДТ призначений для отримання нульової точки мережі. Однофазний дросель Д об-межує стікання змінного струму в землю, якому він створює великий індуктивний опір.

Постійний струм , який отримується від джерела постійного струму 2, протікає по замкненому ланцюгу: джерело струму 2 – земля – опори ізоля-ції всіх дротів відносно землі – дроти – трьохфазний дросель ДТ – однофаз-ний дросель Д – обмотка реле струму Т – джерело струму 2.

Величина цього струму залежить від напруги джерела живлення пос-тійного струму і загального опору ланцюга

, (3.30)

де – сумарний опір реле і дроселів, Ом; – сумарний опір ізоляції дротів , , і замикання фази на землю, Ом.

При нормальному режимі роботи мережі опір – великий, і тому струм незначний. У випадку пониження опору ізоляції однієї (або двох, трьох) з фаз в результаті замикання фази на землю чи на корпус, або в результаті дотикання до фази людини опір зменшиться і струм зросте і, якщо він перевищує струм спрацьовування реле, відбудеться відключення мережі від джерела живлення.

Область використання цих приладів – мережі невеликої протяжнос-ті напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю.

7

Рис. 3.16. Захист від переходу високої напруги (вище 1000 В) на низьку

. Захист від переходу напруги з ви-сокої на низьку при пошкодженнях ізоля-ції в трансформаторах.

Пошкодження ізоляції в трансформато-рі може привести до замикання між обмотка-ми різних напруг. В такому випадку в мере-жу з низькою напругою переходить більш висока напруга.

а) б)

Рис. Захист від переходу високої напруги в понижую-чих трансформаторах у мережах з напругою до 1000 В: а – з ізольованою; б – з заземленою нейтраллю


Розглянемо схему захисту за допомо-гою пробивного запобіжника в мережах трьохфазного струму з ізольованою ней-траллю (рис. 3.16).

П ри переході напруги з високого боку на низький про-бивається повітряний промі-жок між електродами запобіж-ника і відбувається замикання високої напруги на землю. При цьому (тобто при виникненні ) спрацьовує захист і пош-коджений трансформатор від-ключається.

Захист в мережах з глухозаземленою нейтраллю спрощується так як він здійснюється безпосередньо через заземлення нейтралі.

В трансформаторах з вищою напругою до 1000 В, які призначені для живлення ручного електроінструменту малою напругою захист забезпечу-ється заземленнямв мережах з ізольованою нейтраллю (рис. 3.17, а) або зануленнямв мережах з глухозаземленою нейтраллю (рис. 3.17, б) одного кінця вторинної обмотки трансформатора.

При наявності екрану між обмотками трансформатора заземлюється або занулюється екран.

 1. Компенсація ємнісної складової струму замикання на землю.

Рис. 3.18. Компенсація ємнісної складової

струму на землю

В кабельних та розгалужених мережах, які володіють значною ємніс-тю відносно землі у випадку дотикання до струмопровідних частин через людину протече струм (рис. 3.18). Цей струм являє собою суму активного струму і ємнісного струму . Струм випереджає струм на 900 і складає значну величину, бо ємність велика.

Ємнісну складову можна компенсу-вати індуктивним струмом. Для цьо-го нейтраль джерела живлення зазем-люють через дросель з індуктивністю . В цьому випадку через людину пройде також індуктивний струм .

Результуючий струм через людину , який являє собою векторну су-му трьох струмів , , , зменшиться, так як струми і компенсу-ють одне одного частково або повністю.

Значення струму в цьому випадку можна визначити за формулою:

, де , (3.31)

де для спрощення ми вважали, що , а .

З формули (3.31) видно, що залежить від співвідношення і : при має місце недокомпенсація і <;

при – перекомпенсація і >;

при має місце повна компенсація = і струм через людину в цьому випадку мінімальний =.

Із-за постійної зміни ємності фаз відносно землі внаслідок включення і відключення розгалужень умови резонансу важко виконати. Тому викорис-тання приладів статичної компенсації за допомогою дроселя з постійною індуктивністю в мережах мало ефективне. Більш ефективним являється автоматичне обладнання, в якому використовуються дроселя з регулюємою індуктивністю.

Використана література

 1. Катренко, Любов Антонівна Охорона праці: Навч. посіб. для студ. вузів на основі "Охорони праці в галузі освіти" та "Практикуму з охорони праці"/ Л.А.Катренко, Ю.В.Кіт, І.П.Пістун.- Суми: Університетська книга, 2004.- 496с.- 25.00

 2. Охорона праці.- К.: , 2005.- 47с.

 3. Охорона праці.- К: ЦУЛ, 2002.- 322с.

 4. Охорона праці в Україні.- К.: Юрінком Інтер, 1999.- 400с.

 5. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 288с.

 6. Охорона праці: витрати, податки, штрафи.- К.: Бліц-Інформ, 2005.- 226с.

 7. Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці.- К.: Освіта України, 2006.-

 8. Навчальна програма нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі "для вищих закладів освіти.- К.: , 1999.- 15с.

 9. Пістун Ігор Павлович, Кіт Юрій Володимирович, Березовецький Андрій Петрович Охорона праці.- Суми: Університетська книга, 2000.- 207с.

 10. Катренко Любов Антонівна, Пістун Ігор Павлович Охорона праці в галузі освіти.- Суми: Університетська книга, 2001.- 339с.

 11. Катренко, Любов Антонівна Охорона праці в галузі освіти: Навч. посіб. для студ. вузів/ Л.А.Катренко, І.П.Пістун.- Вид. 2-ге, доп.- Суми: Університетська книга, 2004.- 304с.- 18.00

 12. Миленький М.А., Петров В.М., Гришко І.В. Законодавство про охорону праці (основні положення): Методичний посібник для системи навчання з охорони праці..- К.: ННДІОП, 1998.- 26с.


 
 

Цікаве

Загрузка...