WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Електробезпека. Дія на організм, фактори ураження, перша допомога, захист, заземлення. - Реферат

Електробезпека. Дія на організм, фактори ураження, перша допомога, захист, заземлення. - Реферат

Основні причини:

  1. Випадкове доторкання і наближення до струмопровідних частин, які знаходяться під напругою.

  2. Поява напруги на металічних частинах, в результаті пошкодження ізоляції та інших причин.

  3. Поява напруги на вимкнених струмопровідних частинах в результаті помилкового ввімкнення установок.

  4. Виникнення крокової напруги в результаті замикання струму на землю.

Основні міри захисту:

  1. Забезпечення недоступності до струмопровідних частин, що знаходяться під напругою (ізоляція, огородження, блокування, попереджувальні надписи і т. п.).

  2. Захисне розділення мережі – розділення протяжної електричної мережі на окремі електрично поділені малі ділянки за допомо-гою роздільних трансформаторів.

  3. Застосування по можливості малих напруг (особливо для ручного електроінструменту і переносних освітлювальних ламп).

  4. Використання захисних заземлень і вирівнювання потенціалу на поверхні грунту.

5. Занулення.

Зануленням називаєтьсяприєднання до неодноразово заземленого нульового дроту живлячої мережі корпусів та інших конструктивних металевих частин електрообладнання, які в звичайних нормальних умовах не знаходяться під напругою, але внаслідок пошкодження ізоляції або інших причин можуть опинитися під напругою. Принципова схема занулення показана на рис. 3.10.

Задача занулення така сама, як і у захисного заземлення: усунення не-безпеки ураження людей струмом при пробої напруги на корпус. Вирішуєть-ся ця задача автоматичним вимкненням ушкодженої установки від мережі.

П

Рис. 3.10. Принципова схема занулення: 1 – кор-пус; 2 – прилади захисту від струмів короткого за-микання (плавкі запобіж-ники, автоматичні вими-качі й т. п.);R0 – опір за-землення нейтралі джере-ла струму; RП – опір пов-торного заземлення ну-льового дроту; ІК – струм короткого замикання

ринцип дії занулення – перетворення пробою на корпус в однофазне коротке замикання (тобто замикання між фазовим та нульовим дротом) з ме-тою створення великого струму, здатного забезпечи-ти спрацювання захисту. Таким захистом являються: плавкі запобіжники або автоматичні вимикачі, які встановлюються перед споживачами енергії для за-хисту від струмів короткого замикання.

Швидкість вимкнення ушкодженої установ-ки, тобто час з моменту появи напруги на корпусі до моменту відключення установки від мережі складає 5-7 с при захисті запобіжниками і 1-2 с – автоматич-ними вимикачами.

Область застосування занулення – трьохфаз-ні чотирьохдротові мережі напругою до 1000 В з глу-хозаземленою нейтраллю.

Як видно з рис. 3.10 схема занулення потре-бує наявності в мережінульового дроту, заземлен-ня нейтралі джерела струму і повторного заземлен-ня нульового дроту.

Призначення нульового дротустворення для струму короткого замикання ланцюга з малим опором, щоб цей струм був достатнім для спрацьовування захисту.

Д

Рис. 3.11. До питання про необхідність нульового дро-ту в трьохфазній мережі з заземленою нейтраллю

ля переконання розглянемо обернений випадок: мережу без нульово-го дроту рис. 3.11. В цьому випадку роль нульового дроту виконує земля. При замиканні фази на корпус в даному випадку по ланцюгу через землю буде протікати струм

, (3.25)

а на корпусі відносно землі виникне напруга

. (3.26)

При цьому величина струму може виявитись не-достатньою для спрацьовування захисту.

Наприклад: , 4 Ом тоді , . Якщо струм спрацювання захисту більше, ніж 27,5 В, то відключення не відбудеться і корпус буде під напругою.

Щоб усунути цю небезпеку треба підвищити струм, який протікає че-рез захист, що досягається введенням в схему нульового дроту.

Висновки: 1) В трьохфазній мережі із заземленою нейтраллю без ну-льового дроту неможливо забезпечити безпеку при замиканні фази на кор-пус, тому таку мережу застосовувати забороняється.

2) Правила улаштування електроустановок вимагають, щоб провід-ність нульового дроту була не менше половини провідності фазового дроту.

а) б)

Рис. 3.12. Випадок замикання фази на землю в трьохфазній чоти-рьохдротовій мережі з ізольованою (а) та заземленою (б) нейтралями

Призначення заземлення нейтралізниження до безпечного зна-чення напруги нульо-вого дроту відносно землі та всіх корпу-сів, які приєднанні до нього, при випадко-вому замиканні фази на землю.

Впевнимося в цьо-му від зворотного. Розглянемо випадок замикання фази на зе-млю в трьохфазовій чотирьохдротовій мережі з ізольованою нейтраллю, рис. 3.12, а. Тоді між зануленими корпусами і землею виникне напруга, близька до фазової, що дуже небезпечно. А в мережі із заземленою нейтраллю (рис. 3.12. б) розділиться пропорційно опорам і , завдяки чому напруга між зануленим обладнанням і землею різко знизиться і буде рівною:

. (3.27)

Приклад: ; ; , тоді , яка є безпечною.

Звідси висновок: трьохфазна чотирьохдротова мережа з ізольова-ною нейтраллю містить в собі небезпеку ураження струмом і тому такі мережі не використовуються.

Призначення повторного заземлення нульового дротузменшен-ня небезпеки ураження людей струмом, яка виникає при обриві нульового дроту та замиканні фази на корпус за місцем обриву.

Д

а) б)

Рис. 3.13. Випадок замикання фази на корпус при обриві нульово-го дроту: а – в мережі без повторного заземлення нульового дроту; б – в мережі з повторним заземленням нульового дроту

ійсно, при випадковому обриві нульового дроту і замиканні фази на корпус за місцем обриву (рис. 3.13, а) відсутність повторного заземлення приведе до того, що напруга відносно зем-лі обірваної ділянки нульового дроту і всіх приєднаних до нього корпусів буде дорів-нювати фазовій. При цьому обладнання ав-томатично не вимк-неться, що дуже не-безпечно.

Якщо ж нульовий дріт буде мати повторне заземлення, то при його об-риві буде зберігатися ланцюг струму через землю (див. рис. 3.13, б), зав-дяки чому напруга занулених корпусів, які знаходяться за місцем обриву понизиться і буде рівною

. (3.28)

Однак при цьому опиняться під напругою і корпуси обладнання, які приєднані до нульового дроту до місця обриву. Причому

. (3.29)

Разом ці напруги рівні фазовій . Якщо (що частіше і буває на практиці), то . Цей випадок являється найменш небезпечним, так як при других співвідношеннях і частина корпусів буде знаходитися під напругою > .

З цього випливає наступний висновок, повторне заземлення значно зменшує небезпеку ураження струмом в результаті обриву нульового дроту та замикані фази на корпус за місцем обриву, але не може усунути її повністю, а тому необхідна ретельна прокладка нульового дроту, щоб виключити можливість його обриву по будь-якій причині. Крім того в нульовому дроті забороняється ставити запобіжники, рубильники та інші прилади, які можуть порушити його цілісність.

Зануленню підлягають ті ж металічні конструкції та неструмоведучі частини електрообладнання, які підлягають захисному заземленню.

6. Захисне відключення

Захисним відключеннямназиваютьсяпристрої, які швидко, не довше 0,2 с, автоматично відключають ділянку електричної мережі при виникненні в ній небезпеки ураження людини струмом.

Така небезпека може виникнути при замиканні фази на корпус елек-трообладнання; при зниженні опору ізоляції фаз відносно землі нижче дея-кої межі; при появі в мережі більш високої напруги; при дотиканні людини до струмоведучої частини, яка знаходиться під напругою і т. д. В цих ви-падках в мережі виникає зміна деяких електричних параметрів, наприклад: може змінитися напруга корпуса відносно землі, струм замикання на землю, напруга фаз відносно землі і т. п. Будь-який з цих параметрів,а точніше його зміна до визначеної межі, при якій виникає небезпека ураження людини струмом, може служити імпульсом, який призводить до спрацьовування пристрою, тобто до автоматичного відключення небезпечної ділянки мере-жі.

Розглянемо в якості прикладу два типи захисних відключаючих при-строїв.

1) Захисний відключаючий пристрій, реагуючий на напругу кор-пуса відносно землі.

Вінмає призначення усувати небезпеку ураження струмом при виникненні на заземленому або зануленому корпусі підвищеної напруги. Ці прилади являються додатковою мірою захисту до заземлення або занулення.


 
 

Цікаве

Загрузка...