WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці (коментарі по темах) - Реферат

Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці (коментарі по темах) - Реферат

забороняється використання праці жінок та праці неповнолітніх. Рекомендації щодо використання праці вагітних.
Забезпечення нагляду за виробничим середовищем. Гігієнічний лабораторний контроль виробничого середовища і основні методи (фотометричний, газо-хроматографічний, полярографічний). Вимоги до методів вимірювань і досліджень. Організація лабораторного контролю на підприємствах.
Санітарно-побутове забезпечення працівників. Ос-новні нормативні документи. Конкретні приклади недо-ліків у санітарно-побутовому обслуговуванні.
Медичні огляди - попередні та періодичні, поняття медоглядів. Нормативні акти щодо їх організації та проведення.
Види профзахворювань. Застосування Положення про розслідування та облік нещасних випадків, проф-захворювань і аварій на підприємствах, в установах та організаціях при розслідуванні профзахворювань. Ре-єстрація та облік профзахворювань.
Визначення придатності працівника до даної роботи, потреба переведення на іншу роботу, відновлювання працездатності. Оцінка стану здоров'я працівників.
Основні вимоги до складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці.
ТЕМА 8.
НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
Стислі основи анатомії та фізіології людини. Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зу
пинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи джгута-закрутки.
Способи реанімації, підготовка потерпілого до ре-анімації. Штучне дихання способом "з рота в рот" чи "з рота в ніс". Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при потопленні.
Види електротравм.
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії еле-ктричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.
Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок.
Перша допомога при пораненнях. Визначення та
класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила накладання пов'язок.
Перша допомога при переломах. Класифікація пе-реломів. Правила накладання шин.
Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах.
ТЕМА 9.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЙ І КАТАСТРОФ
Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслід-ки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. Зако-нодавчі та інші нормативні акти світової спільноти та України щодо забезпечення контролю та захисту від основних видів виробничих небезпечних чинників. Кла-сифікація виробничих небезпечних чинників (різновиди вибухів, пожеж; вибухи киплячих рідин, що викидають пару, викиди токсичних речовин; порушення цілісності інженерних споруд, будівель тощо).
Ідентифікація небезпечних промислових установок. Роль адміністрації підприємства в системах попере-дження аварій великих виробничих установок. Мета і методика виявлення небезпечних чинників виробничих аварій. Промислові установки - джерело великих аварій відповідно до директиви ЄС "Севізо". Визначення пріоритетів. Прогнозування аварій на виробництві. Методики оцінки можливостей виникнення аварій при виконанні окремих технологічних процесів. Роль адмі-ністрації та керівників підрозділів підприємства у вияв-ленні небезпечного промислового устаткування, про-веденні оцінки небезпечних промислових факторів, розробці планів ліквідації аварій та аварійно-рятуваль-них заходів, розробці заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва, організації навчання та проти-аварійних тренувань персоналу. Формування звітів про стан безпеки праці, проведену протиаварійну роботу та про аварії, що сталися.
Роль місцевих органів виконавчої влади при вирі-шенні питань розміщення небезпечних промислових установок, у наданні допомоги підприємствам, прове-денні інспекцій, ліквідації наслідків аварій, забезпечен-ні безпеки населення. Функціональна структура упра-вління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Взаємодія органів місцевої влади та керівників аварійна небезпечних виробництв щодо попереджен-ня аварій та ліквідації їх наслідків. Складання переліку промислових установок - джерел загрози великих виробничих аварій. Узгодження місць розташування виробництв. Проведення інспекцій.
Комплекс інженерно-технічних заходів, спрямова-них на забезпечення безпеки функціонування потен-ційно небезпечних об'єктів ^ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, втрат і руйнувань у разі аварій, великих пожеж. Розміщення
новихвиробництв на відстанях, які унеможливлюють ініціювання аварій на сусідніх ПНО. Проектування оп-тимальних розмірів і виробничих потужностей підпри-ємств, технологічних ліній і окремих установок, які за-безпечують їх стійке і безпечне функціонування. Поря-док проведення інспекцій.
Планування Заходів у разі надзвичайних ситуацій на виробництві. Мета планування, оцінка небезпечних чинників та їх розподіл на категорії. Організація аварійних служб та формування планів їх роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Пункти управління. Порядок дії систем аварійної сигналізації та зв'язку, призначення персоналу та визначення його обов'язків. Центри управління та контролю надзвичайних ситуацій. Планування послідовності аварійного відключення обладнання. Проведення "штабних" навчань щодо реалізації планів ліквідації аварій. Оцінка планів та їх модернізація.
Система попередження великих аварій та техно-генних катастроф. Запобігання надзвичайним ситуаці-ям. Чинники підвищення техногенної безпеки. Основні напрями профілактичної діяльності в сфері попере-дження виникнення надзвичайних ситуацій та знижон-ня збитків від них. Особливості системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій. Режими функці-онування цієї системи (оперативний режим, режим прогнозування і режим попередження). Комплекс захо-дів організаційно-виробничого спрямування, інженер-но-технічного спрямування та інформаційного характе-ру. Правова і законодавча база, яка гарантує право об'єктів народного господарства на безпечне існуван-ня. Комплекс заходів територіально-організаційного спрямування. Особливості планування попереджуваль-них заходів. Організація контролю роботи небезпечних виробництв та використання отруйних, вибухо-, пожежонебезпечних та інших матеріалів і речовин. Ви-бір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обгрунтування вибору енергозабезпе-чення (енергостійкості) системи контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу та енергетичного потенціалу об'єкта. Створення та організація роботи групи експертів на підприємстві. Складання та затвердження контрольних списків ви-робничих небезпечних чинників. Надання інформації громадськості.

 
 

Цікаве

Загрузка...