WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці (коментарі по темах) - Реферат

Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці (коментарі по темах) - Реферат

тощо.
Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і несправність виробничого обладнання, іскри електрогазозварювальних робіт і необережне поводження з вогнем, іскри котельних та інших уста-новок, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед почат-ком роботи, під час роботи та по її закінченні з метою запобігання пожежам.
Утримання території підприємства, протипожежні розриви, джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим на об'єкті.
Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і при-міщеннях, при експлуатації електрообладнання, опа-лювальних приладів, систем вентиляції, при проведен-ні електрогазозварювальних, паяльних та інших вогне-вих робіт, при фарбуванні, знежирюванні та митті ви-робів і обладнання.
Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських приміщеннях, гаражах, на складах збері-гання хімічних речовин, паливно-мастильних матеріа-лів, при роботі з пожежовибухонебезпечними матері-алами, в приміщеннях з масовим перебуванням людей (клубах, поліклініках, їдальнях тощо).
Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, ав
томатичних систем пожежогасіння і автоматичної по-жежної сигналізації.
Призначення та місцезнаходження на об'єкті засо-бів пожежогасіння, протипожежного обладнання та ін-вентарю (иоіногасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки по-жежогасіння). Загальні уявлення про спринклерне і дренчерне обладнання, автоматичну пожежну сигналі-зацію, вуглекислотні, порошкові, газові та інші уста-новки пожежогасіння.
Порядок утримання на об'єкті засобів пожежога-сіння влітку та взимку.
Правила використання вогнегасних засобів, проти-пожежного інвентарю і обладнання для пожежогасіння.
Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу, що наявні на об'єкті, в цеху, місця розташування телефонів, пристроїв для подачі звукових сигналів пожежної три-воги. Правила використання цих засобів у разі виник-нення пожежі.
Дії працівників при виявленні в цеху чи на території об'єкта задимлення, загорання або пожежі.
Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охо-рону, газорятувальну та інші аварійні служби, органі-зація зустрічі пожежних частин, команд чи добровіль-них пожежних дружин. Виключення при необхідності технологічного обладнання, комунікацій, електроуста-новок та вентиляції. Гасіння пожежі наявними на об'єкті засобами пожежогасіння, порядок включення стаці-онарних установок, евакуації людей і матеріальних цінностей.
Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів (надання допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконан-ня інших робіт за розпорядженнями керівника гасіння пожежі)
Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.
ТЕМА 6.
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
Статистичні відомості про стан виробничого елек-тротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.
Електричний струм, одиниці вимірювання струму:
сили, напруги, потужності, частоти, опору. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Не-безпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного ста-ну людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них.
Будова промислових електроустановок та їх еле-менти: електричні станції, підстанції, розподільні при-строї, перетворювачі електроенергії; повітряні та ка-бельні лінії електропередач напругою понад 1000 В;
розподільні електромережі напругою до 1000 В.
Розподіл електроустановок за класами напруги:
0,4 кВ; 6-Ю кВ; 35 кВ; ПО-1150 кВ. Особливості будови та сфера застосування.
Охоронні зони електромереж напругою до і понад 1000 В. Допустимі (безпечні) відстані до струмопровід-них частин діючого обладнання, що перебувають під напругою.
Класифікація виробничих приміщень щодо небезпе-ки ураження працівників електричним струмом.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в елек-троустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електро-установках.
Заземлення та занулення електроустановок, їх за-хист; найбільш ,:: іустимі величини опору, від чого вони залежать.
Заходи безпеки при "роботі з електрифікованим ін-струментом, зварювальними та понижувальними
трансформаторами, переносними світильниками тощо.
Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках. Особливості виробництв з наявністю електротехнологій.
Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи, наряд-
допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.
Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках.
Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, (руна елс'кіробезпеки, обов'язки та відповідальність.
ТЕМА 7.
ГІГІЄНА ПРАЦІ І ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ
Поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нор-мативні акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні нормативи, стандарти тощо.
Принципи, закладені в показники оцінки умов праці на виробництві.
Критерії оцінки умов праці (класи умов і характеру праці) на виробництві.
Аналіз та оцінка захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (в Україні, у галузі, регіоні, на підприємстві).
Організація та здійснення контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу.
Заходи щодо поліпшення умов праці та виробни-чого середовища.
Взаємодія різних служб підприємства з гігієнипра-ці-Планування та організація робіт з охорони здоров'я працівників.
Засоби індивідуального та колективного захисту працівників. Порядок забезпечення ними працівників. Класифікація засобів захисту.
Вибір засобів колективного та індивідуального за-хисту.
Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, інфразвук, ультразвук, іонізуючі та неіонізуючі випро-мінювання тощо), характерні для даного виробництва, джерела їх утворення, класифікації, гранична допусти-мі рівні, можливий вплив на працівників.
Шкідливі речовини, джерела їх утворення, класифі-кація, приблизний перелік (з 2 тисяч найменувань на-вести декілька найбільш поширених у виробництві).
Організація гігієнічної оцінки нових технологічних виробництв, обладнання, хімічних речовин, що впро-ваджуються у виробництво.
Вибір технологічних процесів: безперервність, замкнутість циклу в герметичній апаратурі з максимальним використанням самопливу, використання технологічних параметрів (тиск, вакуум, низька температура).
Застосування дистанційних автоматичних засобів
контролю, управління і протиаварійного захисту тощо.
Опалення, вентиляція, кондиціювання виробничих приміщень. Види вентиляції. Проектування, монтаж, приймання та експлуатація вентиляційного устаткування, обслуговування газопиловловлювального обладнання.
Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх.
Додержання норм піднімання і переміщення важких речей жінками-робітницями та неповнолітніми.
Організація вивільнення жінок і неповнолітніх із шкі-дливих та важких робіт відповідно до чинних переліків важких робіт і робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці, на яких

 
 

Цікаве

Загрузка...