WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці (коментарі по темах) - Реферат

Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці (коментарі по темах) - Реферат

особистими інтересами працівника, необережність, її причини та боротьба з нею).
Психофізичні фактори умов праці (промислова ес-тетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кім-нати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.
Зв'язок людина - машина, ергономічні вимоги (від-повідність устаткування та упорядження робочого міс-ця до анатомо-фізіологічних можливостей людини).
Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на ос-новні психічні процеси, підвищена схильність до скоєн-ня нещасного випадку).
Методи пропаганди та агітації з охорони праці (ку
точки, стінгазети, радіомовлення, плакати, кінофільми, виставки тощо).
Охорона праці як об'єкт управління. Система упра-вління охороною праці. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охоро-ною праці.
Аналіз та прогнозування стану охорони праці, трав-матизму, професійних та загальних захворювань на виробництві.
Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне.
Організація роботи з охорони праці. Посадові ін-струкції, встановлення обов'язків, прав і відповідаль-ності виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а також вимог з охорони праці.
Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці.
Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.
Контроль за ефекгивніаю функціонування системи управління охороною праці, виконанням працівниками своїх обов'язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на робочих місцях.
Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт,
для виконання яких є потреба в професійному доборі;
організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.
Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.
ТЕМА 4.
ВИБУХОНЕБЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВ І ВИБУХОЗАХИСТ
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, по-в'язаних з викидами, вибухами та займанням хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних ре-човин, що використовуються у технологічній системі.
Основні положення Конвенції 174 від 2 червня 1993 р. Міжнародної організації праці "Про запобігання значним промисловим аваріям".
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Ла-мінарне, дефлаграційне горіння і детонація в різних агрегатних станах: парогазових, дисперсних середо-вищ, сконденсованих вибухових речовин.
Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виро-бничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибу-хонебезпеку середовища; фактори, що характеризують небезпеку вибуху, ГОСТ 12.1.010-76 "Взрьіво-безопасность. Общие требования".
Кількісні показники вибухів, що характеризують мас-штаби руйнування, тяжкість наслідків. Тротиловий еквівалент; частка участі вибухопожежонебезпечних продуктів у вибуху, приведена маса; енергетичний потенціал вибухонебезпеки, баланс розподілу енергії вибуху.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів;, показники рівня руйнування промислових аварій. Установлені визначення: хіміко-технологічна система, технологічний блок, середовище, об'єкт. Значення параметрів: регламентовані, критичні, гранична допустимі; потенційно вибухонебезпечний технологічний об'єкт. Кількісні характеристики гід-родинамічних, тепломасообмінних процесів та їх вплив на рівень вибухонебезпеки. Кількісні показники, що складають енергетичний потенціал вибухонебезпеки. Можливі показники вибухів.
Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем. Фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються в технологічній системі, та їх вплив на вибухонебезпеку; оцінка рівня небезпечності про-цесу; обгрунтованість та надійність способів і засобів контролю допустимої кількості небезпечних речовин;
засоби запобігання критичним значенням параметрів.
Оцінка експлуатаційної надійності та безпеки обладнання, трубопроводів і обгрунтування їх вибору. Поняття про строки служби (ресурсу) і безвідмовної роботи обладнання; обгрунтування вибору ущільнень, методів і засобів запобігання перевищенням тиску. ефективних систем закритого типу для аварійного ски-дання вибухонебезпечних продуктів.
Вибір засобів контролю, управління і протиаварій-ного захисту (ПАЗ). Обгрунтування вибору енергоза-безпечення (енергостійкості) систем контролю, управ-ління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об'єкта,
Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і споруд від руйнування.
Поблочні моделі виникнення і розвитку аварій; тех-нічні засоби і послідовність аварійного відключення технологічних блоків. Методи і послідовність локалізації аварій при різних схемах їх розвитку.
, Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об'єкти при можливому вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями небезпеки та їх класифі-кація.
Обгрунтованість розміщення вибухонебезпечних технологічних об'єктів на території підприємства. Стій-кість будинків і споруд до дії ударної хвилі. Технічні та організаційні заходи щодо захисту персоналу від дії ударної хвилі та вторинних факторів вибуху.
Основні напрямки в удосконаленні технологічних процесів, розробці сучасного обладнання, засобів контролю, управління і протиаварійного захисту, швидкодійної та регулювальної апаратури. Підвищення якості сировини, матеріалів та обладнання.
Раціональне планування території підприємства.
Вибір та використання ефективних і надійних, пе-реважно на базі ЕОМ і мікропроцесорної техніки, за-собів контролю, регулювання та протиаварійного за-хисту.
Запобігання аварійній розгерметизації технологіч-них систем, займанню аварійних викидів.
Вимоги щодопрофесійного добору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебез-пеки.
ТЕМА 5.
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об'єктів: Закон України "Про пожежну безпеку", стандарти, будівельні норми та правила, Правила пожежної
безпеки та інше. Обов'язки керівника підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта та окремих дільниць виробництва.
Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини. Положення про добровільні пожежні дру-жини. Обов'язки членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання пожежам та їх гасіння. Пільги та заохочення, встановлені для них.
Порядок створення та роботи пожежно-технічної комісії. Типове положення про пожежно-технічні комісії.
Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дис-циплінарна відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.
Коротка характеристика виробництва та пожежна небезпека технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів, установок

 
 

Цікаве

Загрузка...