WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Раціональні умови життєдіяльності людини - Реферат

Раціональні умови життєдіяльності людини - Реферат

горизонтах.
Літосфера - це зовнішня тверда оболонка Землі, яка включає земну кору з частиною верхньої мантії Землі і складається з осадових, вивержених і метаморфічних порід.
Будова Землі неоднорідна, вона складається з трьох оболонок - земної кори, мантії та ядра. Їх маса: кори 0.5 %, мантії - 67 %, ядра - 31.5 % від маси Землі. При поверхнева частина земної кори є, з одного боку, мінерально-сировинною базою для виробничої діяльності, а з іншого - місцем існування усієї господарської діяльності людства.
У верхній частині континентальної земної кори розвинуті ґрунти, значення яких для людини важко переоцінити, тому що вони є джерелом для одержання продуктів харчування, очищають природні і стічні води. Це своєрідний біологічний бар'єр. Ось чому нинішній стан ґрунтів потребує значного поліпшення.
Найбільшим багатством ґрунту є його гумус, органіка. Гумус - це акумульована рослинами енергія. Без ґрунту неможливе життя рослин і тварин на суші. За визначенням В.І.Вернадського, ґрунт є основою організації біосфери.
Біосфера являє собою оболонку життя - область існування живої речовини. Організованість є однією з головних особливостей біосфери і ця особливість визначається способом існування живого природного тіла. Живе виступає у біосфері організатором потоків речовини та енергії, що прагнуть до замкненості за принципом циклічності.
Аналізуючи процеси у біосфері Землі В.І.Вернадський дійшов висновку, що еволюція видів переходить в еволюцію біосфери, і відзначив, що спостерігається перехід біосфери в якісно новий стан - ноосферу - сферу людського розуму, в якій людська свідома діяльність стає визначальним фактором існування та розвитку.
Проблема полягає в тому, що в силу специфіки свого способу існування людина, ставши істотою соціальною, перестає пристосовуватись до навколишнього середовища, як інші живі організми, а пристосовує його до своїх цілей і потреб. Освоєння природного простору людиною призводить до того, що людина, втручаючись у кругообіг речовин та енергії в біосфері, порушує функціонування механізмів підтримки динамічної рівноваги між її складовими частинами. Біосфера почала швидко втрачати здатність до відтворення своїх основних функцій. Перед людством постала реальна загроза знищення природи як сукупності умов існування біологічного людського організму, самознищення людства. Процеси руйнування природи, викликані людською діяльністю, набувають незворотного характеру.
Збереження умов біологічного існування людини залежить саме від того, що й породило їй загрозу - від особливості людського способу буття.
2. Соціально - політичне середовище
Виділяють такі сфери суспільного життя:
матеріальна, охоплює процеси матеріального виробництва, розподілу, обміну;
соціально-політична, включає соціальні та політичні стосунки людей у суспільстві - класові, національні, групові, міждержавні тощо. У цій сфері функціонують такі соціальні інститути як держава, партії, громадські організації;
духовна - це широкий комплекс ідей, поглядів, уявлень;
культурно-побутова, це такі явища, як виробництво культурних цінностей, життя сім'ї, організація побуту, відпочинку, освіта виховання тощо.
Усі сфери суспільного життя взаємопов'язані.
Важливу роль у суспільстві відіграють соціальні відносини, які виникають між людьми і поділяються на економічні, соціально-політичні, ідеологічні, культурні, побутові, сімейні та інші. В основі суспільних відносин лежать індивідуально-суспільні інтереси і потреби людей.
Завершальним етапом механізму вирішення суперечностей у системі суспільних відносин є конфлікт.
Усе історичне суспільство постає перед нами як конфліктне. У цьому зв'язку конфлікт виявляється не відхиленням від норми, а нормою співіснування людей у соціумі, формою встановлення пріоритетів у системі інтересів, потреб, суспільних відносин взагалі. Своєчасне нерозв'язання конфліктів може призвести до соціальної напруги у суспільстві, викликати появу гострих суперечностей, надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру, надзвичайних подій, що загрожуватимуть безпеці людства.
Люди в процесі життєдіяльності об'єднуються в соціальні групи.
Соціальна група - це сукупність певного числа людей, об'єднаних спільним інтересом чи спільною справою.
Групи утворюються:
- на засадах духовності (релігійні);
- на родинних зв'язках (рід, сім'ї тощо);
- за спільними етнічними особливостями (народ, нація);
- за соціально-політичними інтересами (партія, держава);
- за громадсько-культурними (суспільні організації, спілки тощо).
Слід розрізняти малі (сім'ї, виробничі бригади, шкільні класи тощо), середні (жителі одного села, міста, працівники однієї установи, закладу) та великі соціальні групи (нація, народність, плем'я, вікові групи тощо).
Якісний стан компонентів соціально-політичного середовища буття людини значною мірою впливає на її здоров'я, життєдіяльність та тривалість життя.
З точки зору забезпечення життєдіяльності людського організму параметри середовища життєдіяльності людини поділяються на оптимальні та допустимі.
Оптимальними вважаються такі, за яких має місце найвища працездатність і хороше самопочуття.
Допустимі передбачають можливість напруженої роботи систем організму, що не виходить за межі його можливостей.
В цілому параметри навколишнього середовища дуже активно впливають на життєдіяльність людини. Зміни його параметрів є природними і не являють небезпеки для життєдіяльності. Вони навіть необхідні, тому що підтримують сформований режим життєдіяльності.
Конкретні умови середовища існування, в яких живе і працює людина, суттєво впливають на її працездатність, самопочуття, збереження здоров'я.
За впливом факторів існування на фізіологічні, психологічні та інші функції організму умови життєдіяльності діляться на комфортні, відносно комфортні, дискомфортні,екстремальні, надекстремальні умови надзвичайних ситуацій.
Комфортні умови забезпечують високу працездатність людини, добре самопочуття. При цьому не виникають небезпечні напруження компенсаторних систем організму, здоров'я людини не погіршується тривалий час (роки). Комфортні умови виникають при оптимальних значеннях факторів існування.
Дискомфортні умови характеризуються високою напругою компенсаторних систем організму, що знижує працездатність людини і може мати вплив на її здоров'я протягом тривалого часу.
Екстремальні умови виникають, коли один чи декілька факторів навколишнього середовища досягають рівня, який є межею витримки людини. В екстремальних умовах працездатність швидко знижується, можуть виникати функціональні зміни, які виходять за межі норм, але не викликають патологічних порушень.
Надекстремальні умови можуть спричинити загибель людей чи викликати в організмі людини патологічні зміни. В екстремальних та надекстремальних ситуаціях однією з головних, а інколи і єдиною метою діяльності людини є підтримка життя.
3. Техногенне середовище (техносфера)
Людина давно не живе в "природі", а в середовищі, антропогенно зміненому, трансформованому під впливом своєї діяльності. В життєвому циклі людина і навколишнє середовище утворюють постійно діючу систему " людина-довкілля".
Довкілля - навколишнє середовище людини, зумовлене в даний момент сукупністю факторів, здатних чинити пряму або непряму, негайну або віддалену дію на людину, її здоров'я і життя.
З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на кругообіг речовин та енергетичний обмін у біосфері.
Людство, розростаючись чисельно і розповсюджуючись на планеті, автоматично і неминуче відтіснило інших мешканців природи. Та і саму природу воно відкинуло на задвірки біосфери, замінюючи останню вже не ноосферою Вернадського, а техносферою, або біотехносферою.
Техносфера - це регіон біосфери в минулому, перетворений людиною за допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-економічним потребам.
Створюючи техносферу людина

 
 

Цікаве

Загрузка...