WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Предмет, методологічні принципи та методи дослідження у фізіології і психології праці - Реферат

Предмет, методологічні принципи та методи дослідження у фізіології і психології праці - Реферат


Реферат на тему:
Предмет, методологічні принципи та методи дослідження у фізіології і психології праці
Предмет фізіології і психології праці як науки і навчального курсу
Людина у процесі праці діє як біологічний організм і як особистість. Як організм вона відчуває навантаження на органи й системи, напруження фізіологічних функцій, втому. Як особистість працівник реалізує свідомо поставлену мету, активізує пізнавальні процеси, виявляє вольові якості й творчі здібності, вдосконалює трудові процеси та умови праці, утверджує свій соціальний статус і розвиває творчий потенціал.
Фундаментальним для фізіології і психології праці є поєднання у праці двох взаємодіючих аспектів: зовнішнього і внутрішнього. Зовнішній аспект являє собою процес матеріальних, енергетичних та інформаційних взаємодій суб'єкта з предметом праці. Ці взаємодії опосередковуються знаряддями праці відповідно до конкретної технології, організації та умов праці. Суб'єкт праці виступає як жива машина, що виконує певні дії, і як організатор процесу праці.
Внутрішній аспект праці полягає в суб'єктивному відображенні працівником зовнішнього її аспекта, що виражається в плануванні, програмуванні, регулюванні, контролі, оцінюванні, коригуванні трудових рухів, дій, результатів діяльності.
Функції людини як організму у процесі праці, енергетичні і нервово-психологічні затрати працівника, біомеханічні особливості трудових рухів вивчає фізіологія праці. Фізіологічні функції під впливом трудових навантажень, умов та організації праці зазнають певних змін, які можуть бути як сприятливими, так і несприятливими для організму. Тому предметом фізіології праці є життєдіяльність організму людини у процесі праці.
Основним завданням її є обгрунтування практичних заходів щодо підвищення працездатності, запобігання перевтомі працівників і створення умов оптимальної життєдіяльності з метою підвищення ефективності праці.
Психологія праці вивчає функціонування працівника як особистості. Вона особливу увагу приділяє професійно важливим властивостям особистості, психічним процесам, образно-понятійним моделям, які формуються в процесі праці і забезпечують цей процес.
Предметом психології праці є психіка людини в умовах виробництва, закономірності функціонування та формування особистості у процесі праці. Основне завдання психології праці - вивчення потенційних можливостей психіки людини та оптимальна організація трудової діяльності з метою якомога повнішої реалізації творчого потенціалу працівника. Психологія праці вивчає також психологічні особливості різних видів трудової діяльності залежно від конкретних виробничих умов, знарядь і методів праці. Саме психологічні особливості трудової діяльності зумовлюють ті чи інші вимоги до психічних процесів і властивостей працівника.
Предметом курсу "Фізіологія і психологія праці" є закономірності динаміки фізіологічних і психічних функцій людини у процесі праці.
Методологічні принципи фізіологіїі психології праці
Фізіологія і психологія праці - наукові дисципліни, що виникли й сформувалися на стику наук про працю і наук про людину та особистість. Водночас фізіологія праці є частиною загальної фізіології, а психологія праці - частиною загальної психології. Тому основні методологічні принципи фізіології і психології праці визначаються відповідно загальною фізіологією та загальною психологією.
Фундаментальні методологічні принципи фізіології і психології праці такі:
принцип нервізму - провідну роль в організмі відіграє нервова система;
принцип єдності організму з навколишнім середовищем;
принцип урівноваження - намагання організму встановити певні відношення з навколишнім середовищем;
принцип цілісності організму - організм функціонує як єдине ціле, що забезпечується діяльністю нервової системи;
принцип відображення у свідомості об'єктивної реальності - всі психічні явища є продуктом та умовою відображення;
принцип суспільно-історичного детермінізму розвитку психіки й свідомості - всі психічні явища причиново зумовлені;
принцип єдності свідомості та діяльності - свідомість утворює внутрішній план діяльності, її програму;
принцип розвитку особистості в діяльності; завдяки діяльності особистість стає суб'єктом пізнання та перетворення об'єктивної реальності. Однією з основних ознак розвитку особистості є її здатність до творчості, продуктивної діяльності, досягнення суспільно і особистісно значущих результатів;
принцип психічної регуляції - виявляється в організації і спрямованості зовнішніх дій, поведінкових реакцій, вибірковості пізнавальних процесів, чіткості психомоторних дій.
У конкретних дослідженнях фізіологія і психологія праці як наука базується на таких загальнонаукових підходах:
комплексності - фізіологія і психологія праці входить до комплексу суспільних, технічних та природничих наук, які вивчають трудову діяльність і людину;
системності - визнаються зв'язки між елементами системи, ієрархія їх рівнів та етапів розвитку, підпорядкованість принципам саморегуляції;
особистісного - врахування соціально-психологічних та індивідуальних особливостей особистості;
гуманізму - людина визнається найвищою цінністю;
єдності наукового дослідження і практики організації трудової діяльності з урахуванням людського фактора.
Завдання фізіології і психології праці
Завдання фізіології і психології праці визначаються об'єктом і предметом дослідження - закономірностями функціонування людського фактора в процесі праці.
Основним завданням фізіології і психології праці є гуманізація праці. Під гуманізацією праці розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму та професійній деформації працівника, підвищення змістовності праці, створення умов для всебічного розвитку особистості. Наукову основу гуманізації праці становлять знання:
про закономірності життєдіяльності людського організму в процесі праці;
рухову активність працівника;
зміни працездатності і механізм втоми працівника під впливом різних виробничих і соціальних факторів;
психофізіологічні принципи та критерії раціоналізації трудових процесів, операцій і рухів, робочої пози, режимів праці і відпочинку залежно від змісту, важкості та інтенсивності праці;
динаміку психічних процесів, можливості та обмеження щодо сприймання й переробки інформації;
особистісні властивості працівника та закономірності їх розвитку залежно від вибору професії та засвоєння трудових навичок і вмінь.
Завданнями фізіології і психології праці є також розробка практичних рекомендацій з таких питань:
підвищення працездатності і профілактики перевтоми працівників;
якомога повніше використання творчого потенціалу працівників;
запобігання монотонності праці, можливості її збагачення;
оптимізації виробничого середовища;
нормування м'язових і нервово-емоційних навантажень;
організації робочих місць іраціоналізації трудових процесів;
проектування режимів праці і відпочинку;
вдосконалення професійної орієнтації, професійного відбору й виробничого навчання;
стимулювання трудової активності працівників на основі вдосконалення механізму мотивації.
Фізіологія і психологія праці як теоретична основа організації праці
Фізіологія і психологія праці справедливо вважається теоретичною основою організації праці, оскільки дає теоретичне обгрунтування таких її напрямків:
поділ і кооперація праці;
вдосконалення трудових прийомів і рухів,
планування та організація робочих місць;
методи виробничого навчання, формування трудових навичок і вмінь;
розробка режимів праці і відпочинку;
нормування праці;
поліпшення умов праці;
профорієнтація, вибір професії та розставляння кадрів;
оплата й стимулювання праці;
підвищення культури праці.
Досягнення фізіології і психології праці є базою для розвитку техніки, технології, економіки й організації виробництва. Так, технічні науки використовують дані фізіології і психології праці щодо антропометричних, біомеханічних та психофізіологічних особливостей людини під час проектування знарядь праці, створення засобів автоматизації та механізації трудових процесів. Технологічні науки, розробляючи технологічні процеси, керуються даними фізіології і психології праці для обґрунтування параметрів виробничого середовища з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності працюючої людини.
Економічні

 
 

Цікаве

Загрузка...