WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Психофізіологічні закономірності формування трудових навичок і умінь - Реферат

Психофізіологічні закономірності формування трудових навичок і умінь - Реферат

тобто має місце позитивне перенесення навичок. Формування нових навичок відбувається швидко і ефективно, а самі навички характеризуються гнучкістю і пластичністю. Якщо старі навички утруднюють формування нових, відбувається їх інтерференція, тобто негативне перенесення. Ці особливості взаємодії старих і нових трудових навичок необхідно враховувати при організації виробничого навчання в процесі професійної переорієнтації працівників.
Етапи і методи формування трудових умінь
На основі знань і трудових навичок в межах конкретної професійної діяльності формуються трудові вміння. Психологічною основою трудових вмінь є розуміння взаємозв'язків між метою трудової діяльності, умовами і способами її виконання.
Уміння як складне психологічне утворення включає в себе систему навичок, що відносяться до одного і того ж виду діяльності, і систему знань стосовно основних особливостей діяльності в цілому (технологія, машини, умови праці і т. п.). Уміння дозволяють працівникові орієнтуватися в нових умовах, вирішувати нестандартні завдання, тобто працювати творчо.
У формуванні вмінь К. К. Платонов виділяє п'ять етапів:
Перший етап- початкове вміння, яке характеризується усвідомленням мети дії і пошуком способів її виконання на основі раніше набутих знань і навичок.
Другий етап - недостатньо вміла діяльність, коли наявні знання про способи виконання діяльності поєднуються з використанням раніше отриманих, неспецифічних для даної діяльності навичок.
Третій етап - окремі загальні вміння; високорозвинуті, але вузькі вміння, можуть бути використані в різних видах діяльності.
Четвертий етап - високорозвинуті вміння; характеризуються творчим використанням знань і навичок щодо даної діяльності, усвідомленням мети, мотивів вибору і способів її досягнення.
П'ятий етап - майстерність; характеризується творчим використанням різних умінь.
Основні методи формування трудових умінь:
проблемне навчання, коли людина отримує необхідну інформацію і повинна самостійно розв'язати певну проблему із застосуванням знань;
алгоритмічне навчання - за певними ознаками людина визначає тип завдання і необхідні для його вирішення операції;
поетапне навчання, коли формуються прийоми розумової діяльності із застосуванням знань для виконання розумової праці;
системно-структурне навчання, яке поєднує всі методи навчання, включаючи моделювання, ролеві і ділові ігри, а також враховує специфічні особливості професійної діяльності людини.
Методи виробничого навчання та їх оцінка
Професійне навчання має багато організаційних форм і методів.
Метод самонавчання, психологічною основою якого є наслідування, шлях спроб і помилок. Позитивною стороною його є творчий пошук і знаходження найбільш зручних для індивіда прийомів. Негативна сторона методу зводиться до неекономічності та великої тривалості.
Предметний метод, що ґрунтується на виготовленні якогось предмета, починаючи від простого до більш складного. Психологічною перевагою його є реальність, конкретність і уречевленість праці, що підвищує заінтересованість в якісному кінцевому результаті. Недоліками предметного методу навчання можуть бути складність предмета на перших етапах, зниження заінтересованості в разі тривалого виконання одного і того ж уже засвоєного предмета; недостатня гнучкість навичок, пасивність учня.
Операційний метод полягає у засвоєнні окремих трудових прийомів, операцій, які можуть використовуватися при виготовленні різних предметів. Психологічними перевагами цього методу є економне навчання гнучким навичкам, необхідних при виготовленні багатьох предметів.
Недоліки його пов'язані з абстрактністю завдань, фрагментарністю окремих дій, відсутністю предметного зразка, що гальмує особисту творчість.
Комплексний метод, який поєднує позитивні сторони предметного та операційного методів. Він передбачає два етапи виробничого навчання. На першому етапі засвоюються окремі технологічні прийоми і операції шляхом виконання нескладних робіт. На другому етапі засвоюється виконання комплексних робіт зростаючої складності за умови підвищення продуктивності і якості праці.
Метод програмованого, або модульного, навчання передбачає:
поділ навчального матеріалу на невеликі, логічно пов'язані з елементарними цілями, частини;
розробку навчального алгоритму, який визначає порядок і послідовність дій з предметом праці для найбільш швидкого досягнення мети;
управління, тобто підкріплення кожного кроку навчання і досягнутих результатів за допомогою різних сигналів.
Незалежно від методів ефективним виробниче навчання може бути лише за умови індивідуального особистісного підходу до тих, хто навчається.
Виробниче навчання може проводитися на реальному робочому місці або на спеціальних навчальних установках-тренажерах.
Тренажер - це навчальний засіб, який дозволяє формувати навички і вміння, необхідні в реальних умовах праці.
Основні психологічні вимоги до тренажерів:
навички, які формуються на тренажерах, за своєю психологічною структурою повинні відповідати реальним трудовим навичкам;
при формуванні навичок слід запобігати негативному їх перенесенню на реальну трудову діяльність;
необхідно створити можливість тренування в екстремальних ситуаціях, які можуть виникнути в реальній трудовій діяльності;
необхідно забезпечити сприймання результатів діяльності і здійснення самоконтролю.
Як інструктивні і наочні посібники можуть застосовуватися тренувальні кінофільми, які сприяють засвоєнню відповідних знань і навичок.
Роль інструкцій та інструктажу у виробничому навчанні
У процесі виробничого навчання велика роль належить інструкціям та інструктажу - вступному, поточному, заключному. На ранніх етапах оволодіння трудовими навичками інструкції не повинні бути надто деталізованими, щоб не сковувати ініціативу і творчий підхід, однак вони повинні виконуватися.
Вступний інструктаж пов'язаний з поясненням мети і значення роботи, організації робочого місця, обладнання і його експлуатації, правил техніки безпеки, демонстрацією найбільш раціональних способів і прийомів виконання роботи, ознайомленням з робочою документацією, кресленнями, схемами, інструктивними матеріалами. Після цього починається освоєння трудових прийомів.
Поточний інструктаж проводиться регулярно по всьому комплексу питань. Мета - добитися чіткого виконання всіх установлених

 
 

Цікаве

Загрузка...