WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Увага і воля у процесі праці - Реферат

Увага і воля у процесі праці - Реферат

зростаючому порядку (1-25), потім червоні числа у спадному порядку (24-1) і нарешті обидві дії виконуються по черзі (1 чорне, 24 червоне). Фіксується час виконання кожного завдання. Час на переключення уваги обчислюється як різниця між часом виконання третього завдання і сумою часу виконання першого і другого завдань.
На основі результатів цього тестування можна визначити і коефіцієнт концентрації уваги. Для цього обчислюється швидкість виконання простого варіанта завдання (перше і друге), чисел/с:
,
де п1 - кількість запропонованих чисел; т1 - кількість помилок; - час виконання завдання, с.
Швидкість виконання складного варіанта завдання (третє) вираховується за тією самою формулою:
.
Коефіцієнт концентрації уваги визначається за формулою:
.
Переключення, а також зосередженість уваги досліджуються методом "додавання чисел з переключенням". Перевагою його є те, що він не вимагає завчасного приготування бланків. Працівникові пропонують додавати два одноцифрових числа і самому готувати два наступних числа для додавання. Додавати потрібно двома способами. За першим способом працівник, додавши два числа, записує одиниці суми поряд з верхнім числом, а верхнє з двох попередніх доданків записує внизу.
Наприклад,
4 6 0 6 6 2
2 4 6 0 6 6 і т. д
За другим способом одиниці суми записуються поряд з нижнім числом, а нижнє з попередніх доданків переноситься вгору, тобто
2 2 4 6 0 6 6 2
2 4 6 0 6 6 2 8 і т. д.
Завдання виконується протягом 2-3 хв, а способи виконання чергуються через кожні півхвилини. 20 і більше додавань за хвилину у рівномірному темпі свідчить про високу швидкість психічних процесів, 10 і менше - про їх сповільненість. Помилками вважаються мимовільне повторення роботи попереднім способом, неправильні суми і підстановка випадкових чисел, що вказує на недостатнє переключення уваги.
Слід зазначити, що ефективність трудової діяльності безпосередньо залежить від уважності працівника, яка стає його стійкою властивістю. Для уважної людини характерна довільна і післядовільна увага, а в спілкуванні з іншими людьми уважність виявляється в чуйності і тактовності. Об'єкти і процеси, які працівник виділяє відповідно до мети і змісту праці, поступово починають домінувати в його свідомості, в зв'язку з чим поглиблюється інтерес, посилюється мотивація і формується професіоналізація уваги. На відміну від уважної, неуважна людина не вміє зосередитися на предметі діяльності, не може довільно регулювати увагу, що негативно позначається на результатах діяльності. Існує також таке поняття, як розсіяність уваги, яка виявляється в поверховій спрямованості дій, перестрибуванні від одного об'єкта до іншого, мінімальній вольовій регуляції діяльності.
Знання властивостей уваги має велике значення для професійного відбору, особливо по тих професіях, які ставлять високі вимоги саме до цих властивостей.
Воля та її функції у процесі праці
У трудовій діяльності необхідна цілеспрямованість психічних процесів. Свідоме регулювання сприймань, мислення, процесів пам'яті, емоційних станів здійснюється волею людини. Воля - це активна сторона психічної діяльності, яка проявляється в свідомому регулюванні дій і вчинків людини, спрямованих на досягнення поставлених цілей і переборення труднощів. Основна особливість вольової регуляції полягає у свідомій мобілізації особистістю своїх психічних і фізичних можливостей для переборення труднощів при здійсненні цілеспрямованих дій і вчинків. Переборення труднощів виступає необхідною умовою вольової дії.
Вольова дія - це психічний процес, який є основою всякої цілеспрямованої діяльності. Воля забезпечує виконання двох взаємопов'язаних функцій - спонукальної і гальмівної. В них вона і виявляється.
Спонукальна функція забезпечує активність людини і характер її дій відповідно до свідомо поставленої мети. Воля додатково спонукає людину до дій, змінюючи їх зміст, значення, викликаючи переживання, пов'язані з передбачуваними наслідками діяльності.
Гальмівна функція волі проявляється у стримуванні небажаних проявів активності. У вольових діях людини велику роль відіграють мотиви діяльності, те, що спонукає її до дій. Підготовка вольової дії називається її мотивуванням.
Найбільш характерним проявом волі є поведінка людини в умовах ризику. Ризик - це характеристика діяльності з непевними для суб'єкта наслідками і наявними у нього передбаченнями щодо можливості цих несприятливих наслідків у випадку невдачі. Очікувані наслідки при ризику визначаються оцінкою ймовірності невдачі і рівнем негативних наслідків при цьому. Причиною ризикованої поведінки, яка передбачає включення волі, є розрахунок на виграш, очікувана величина якого в разі успіху перевищує рівень несприятливихнаслідків при невдачі. Мотивація успіху тут сильніша за мотивацію уникнення невдачі. Така поведінка характерна для бізнесменів, людей, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, в умовах ринкової економіки. При цьому важливо, щоб ризик був виправданим, тобто за умови невизначеності кінцевих результатів і можливості невдачі він повинен спиратися на зважування всіх "за" і "проти" при прийнятті вольового рішення. Особливе значення в ризикованій діяльності мають особистісні характеристики людини - здібності, навички, вміння.
Вольові дії присутні не тільки в ризикованій діяльності. Повсякденна, особливо рутинна, нецікава робота також вимагає вольових зусиль і якостей працівника. Вольове зусилля - це форма емоційного стресу, який мобілізує внутрішні ресурси людини (пам'ять, мислення, сприймання, уяву), створює додаткові мотиви до дій і переживається як стан значного напруження. Завдяки вольовим зусиллям гальмується дія одних і посилюється дія інших мотивів, переборюються зовнішні перешкоди (при розв'язанні складних завдань, втомі) та їх відображення у психіці у вигляді внутрішніх труднощів. Вольове зусилля відрізняється від сили мотивів. При незмінній мотивації ефективність праці завдяки мобілізації вольових зусиль може зростати вдвічі. Найбільший успіх діяльності забезпечується тоді, коли сила мотивів і вольове зусилля доповнюють одне одного.
Свідома регуляція поведінки і діяльності людини залежить від її вольових властивостей. Такими властивостями є рішучість, самостійність, ініціативність, наполегливість, витримка, організованість, сміливість і т. ін.
У різних людей воля як свідома організація і саморегуляція діяльності, направлена на переборення труднощів, суто індивідуальна. Інтенсивність проявів волі характеризується широким діапазоном - від сили на одному полюсі до слабкості на другому. Людина з сильною волею вміє переборювати труднощі і добиватися поставленої мети. Слабовільні люди, навпаки, не виявляють рішучості, наполегливості, ініціативності. Вольові якості формуються в процесі праці, у спілкуванні з іншими людьми, а також шляхом самовиховання.
Література
1. Агапова Е. Г. Основы физиологии и психологии труда. - Самара, 1991. - 149 с.
2. Асеев В. Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. - М.: Экономика, 1974. - 191 с.
3. Влияние условий труда на работоспособность и здоровье операторов / Под редакцией А. О. Навакатикяна. - К.: Здоров'я, 1984. - 144 с.
4. Горшков С. И., Золина З. М., Мойкин Ю. В. Методики исследований в физиологии труда. - М.: Медицина, 1974. - 311 с.
5. Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. - М.: Экономика, 1980. - 343 с.
6. Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде (Метод. рекомендации) / Е. А. Деревянко, В. К. Хухлаев и др. - М.: Экономика, 1976. - 76 с.
7. Климов Е. А. Введение в психологию труда. Учебник для
ВУЗов. - М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 350 с.
8. Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации / Составители В. Г. Макушин и др. - М.: Экономика, 1988. - 116 с.
9. Косилов С. А. Очерки физиологии труда. - М.: Медицина, 1965. - 371 с.
10. Косилов С. А. Физиологические основы НОТ. - М.: Экономика, 1969. - 302 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...