WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Обслуговування обладнання - Реферат

Обслуговування обладнання - Реферат

слід відкривати
дренажі, потім поступово і обережно байпаси (парові вентилі). У разі ви
никнення гідравлічних ударів прогрівання необхідно припинити до повного
зникнення їх і вжити заходів щодо усунення причин, що викликали ці удари.
Перед прогріванням паропроводу під час пуску теплової ме
режі додатково необхідно перекрити конденсаційні горшки.
У разі засмічення проходу дренажного штуцера під час про
грівання або підвищення тиску в паропроводі штуцер необхідно продути
Швидким закриванням та відкриванням вентиля.
Якщо засмічення проходу дренажного штуцера неможливо усунути продуванням, слід повністю перекрити паропровід і прочистити дренажний штуцер.
Працівник, який продуває дренажний штуцер, повинен стояти з боку, протилежного виходу конденсату або пари, і виконувати цю роботу в ру-кавицях.
Продування паропроводів необхідно виконувати згідно з
інструкцією, затвердженою керівником монтажної, ремонтної або пуско
налагоджувальної організації (дільниці) і узгодженою з керівником підприє
мства (цеху).
Тимчасові трубопроводи, спеціально прокладені для продування па-ропроводів, не повинні торкатись дерев'яних конструкцій, - щоб запобігти виникненню пожежі. Вони повинні лежати вільно, з урахуванням теплових подовжень, і не передавати надмірних зусиль на перекриття та інші конструкції.
У місцях обслуговування тимчасовий трубопровід повинен покрива-тись ізоляцією. Опору для кінцевої частини труби, що виходить за межі споруди, слід надійно закріплювати. Місце випускання пари необхідно вибирати таким чином, щоб у небезпечній зоні не було механізмів, облад-нання га людей.
Для регулювання продування на початку ділянки паропроводу, що підлягає продуванню, слід установити парову засувку. Перед початком продування увесь паропровід необхідно покрити тепловою ізоляцією, а нерухомі опори - надійно закріпити. Тимчасові засоби підмощування біля паропроводу необхідно демонтувати.
Безпосередньо перед початком продування дренажі повинні бути за-криті, - щоб уникнути засмічування. Відкривати парову засувку слід поступово.
З появою ознак гідравлічних ударів слід негайно припинити подавання пари у паропровід і повністю відкрити всі дренажі.
Працівники, які беруть участь у продуванні паропроводів, повинні наглядати за його станом, а також за станом рухомих опор і підвісок.
Територію у місці виходу випускної труби тимчасового трубопроводу, прокладеного для продування паропроводу, необхідно обгородити і на її межі виставити наглядачів.
Працівники, які беруть участь у продуванні паропроводу, повинні користуватись протишумними навушниками.
4.12. Ремонт обертових механізмів
Підготовка до ремонту обертових механізмів повинна прово
дитись згідно з умовами виконання робіт, зазначеними у наряді. У цьому
разі механізм необхідно зупинити, напругу з електродвигуна механізму і
електроприводів арматури зняти.
Якщо робота на механізмі пов'язана з можливим торканням до його обертових частин, кабель живлення електродвигуна слід заземлювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, зат-верджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97, № 257, зареєстрованих в Мін'юсті України 13.01.98 за № 11/2451, зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.02.2000, № 26 і зареєстрованими в Мін'юсті України 06.04.2000 за №213/4434.
Якщо робота на механізмі не пов'язана з торканням до обертових час-тин механізму, заземлювати кабельну лінію не потрібно.
У разі одночасного проведення робіт на обертовому механізмі і на електродвигуні муфту необхідно розчепити. Цю роботу необхідно вико-нувати за нарядом на ремонт обертового механізму.
Штурвали приводів керування арматурою слід замкнути на-замок з допомогою ланцюгів або інших пристроїв і пристосувань.
На виведених з роботи приводах і пусковому пристрої механізму слід вивішувати знаки безпеки про заборону подавання напруги і оперування запірною арматурою, а на місці проведення робіт - настановчий знак без-пеки "Працювати тут!".
Під час виведення у ремонт обертових механізмів з електро
приводом знімати напругу з електродвигуна і електроприводів арматури
повинні працівники електричного цеху.
Під час пробного увімкнення або балансування обертового
механізму необхідно оперувати кнопкоюаварійного вимикання електро
двигуна механізму.
Біля кнопки аварійного вимикання повинен стояти спеціально при-значений працівник, який за сигналом керівника робіт повинен негайно вимкнути механізм.
Перед пуском обертового механізму, у тому числі й перед про
веденням його випробування, слід скласти муфту зчеплення, установити
всі огородження рухомих частин, зняти знаки безпеки, прибрати інстру
мент, матеріали та вивести працівників з місця проведення робіт.
Керівник робіт повинен здати наряд начальнику зміни цеху. У разі виконання роботи за проміжним нарядом його необхідно здати працівнику, який видав наряд.
Після проведення випробувань механізму, у разі виникнення необхід-ності продовження робіт на ньому, робоче місце знову повинно готуватись згідно з умовами виконання робіт, що передбачені нарядом.
Під час балансування ротора обертового механізму установ
лювати балансувальні вантажі дозволяється тільки після його закріплен
ня, - що унеможливлює обертання ротора.
Перед проведенням статичного балансування роторів димососів або вентиляторів на спеціальних балансувальних верстатах необхідно ус
тановлювати упори, - щоб перешкодити падінню ротора.
Проводити роботи всередині вентилятора, димососа дозво
ляється тільки після перекривання низхідного газоходу міцним настилом
та вжиття заходів, що унеможливлюють обертання ротора.
Пристосування, що використовуються для виймання роторів
тягодуттьових машин, повинні відповідати вимогам нормативних доку
ментів заводів-виробників тепломеханічного обладнання.
Із зони, де проводять виймання ротора тягодуттьових машин, необ-хідно вивести працівників.
Ремонтні роботи на тягодуттьових машинах на висоті понад
1,3 м необхідно проводити з риштувань та помостів.
Під час замінювання броні і наплавлюваиня лопаток тягодут
тьових машин кришки корпусів повинні бути відкриті.
У разі застосування шліфувальної машинки для чищення по
верхонь фасок обичайки робочого колеса та лопаток слід дотримуватись
вимог Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями.
Усі зварювальні роботи, що проводяться безпосередньо на ро
торі тягодуттьових машин, необхідно виконувати із заземленим ротором.
Під час наплавлення лопаток тягодуттьових маїїґин слід уни
кати пропалювання металу та попадання розплавленого металу на елект
розварника.
Наплавлення лопаток тягодуттьових машин без виймання ротора слід виконувати за наявності вентиляції, що забезпечує необхідний повітро-
обмін, і під контролем наглядача, який повинен перебувати ззовні тяго-дуттьової машини.
Електрозварник, що перебуває всередині тягодуттьової машини, по-винен виконувати роботу із застосуванням рятувального пояса і рятувальної вірьовки, кінець якої має бути у наглядача.
Наглядач повинен мати групу II з електробезпеки і за необхідності користуватись однополюсним виміикачем електрозварювальної мережі, який повинен бути ззовні тягодуттьової машини.

 
 

Цікаве

Загрузка...