WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Обслуговування обладнання - Реферат

Обслуговування обладнання - Реферат

чергового інспекторського огляду або у разі виявлення де
фектів, що можуть спричинити порушення надійної і безпечної роботи, а
також у разі відсутності і несправності елементів їхнього захисту і регуля
торів рівня. Про виявлені дефекти та несправності слід зробити запис у
паспорті теплообмінного апарата із зазначенням причини заборони його
експлуатації.
Усі трубопроводи і теплообмінні апарати повинні мати у верхніх
точках повітряні клапани, а в нижніх точках і застійних зонах - дренажні
пристрої, що сполучаються безпосередньо з атмосферою.
Заборонено під час роботи теплообмінного апарата проводи
ти його ремонт або виконувати роботи, пов'язані з ліквідацією нещіль-
ностей з'єднань окремих елементів апарата, що перебувають підтиском, --
за винятком випадків, зазначених у пункті 4.11.14 цих Правил.
Справність запобіжних клапанів, манометрів та іншої армату
ри теплообмінного апарата повинні перевіряти працівники, що їх обслу
говують, відповідно до інструкції з обслуговування теплообмінних апа
ратів.
Теплообмінний апарат або ділянку трубопроводу, що підляга
ють ремонту, необхідно перекрити як з боку суміжних теплопроводів і об
ладнання, так і з боку дренажних і обвідних ліній, - щоб уникнути попа
дання в них пари або гарячої води.
Дренажні лінії і повітряні клапани, що сполучаються безпосередньо з атмосферою, повинні бути відкриті.
Виводити з роботи для ремонту або для внутрішнього огляду
теплообмінні апарати і ділянки трубопроводу, що від'єднується від діючо
го обладнання, необхідно двома послідовно установленими засувками, між
якими повинен бути дренажний пристрій, що сполучається безпосередньо
і атмосферою.
'Допускається однією засувкою виводити з дії теплообмінний апарат або ділянку трубопроводу з тиском до 6 МПа (60 кгс/см~); у цьому разі не повинно бути виходу пари в атмосферу крізь дренаж, який відкрито на час ремонту або внутрішнього огляду на виведеній з роботі ділянці.
У разі проведення робіт усередині теплообмінного апарата або трубо-проводу і якщо арматура трубопроводу, що виводиться з дії, фланцева, необхідно обов'язково перекрити арматуру й установити заглушку. Товщина заглушки повинна відповідати параметрам робочого середовища. Для полегшення перевірки встановлення заглушок останні повинні мати добре видимі хвостовики.
З теплообмінних апаратів і трубопроводів, виведених з роботи
для ремонту, слід зняти тиск і звільнити їх від пари і води. З електропри
водів вимикальної арматури необхідно зняти напругу, а з мережі живлен
ня електроприводів - запобіжники. Цю арматуру необхідно закрити. Вен
тилі відкритих дренажів, що сполучаються безпосередньо з атмосферою,
необхідно відкрити. Вентилі дренажів закритого типу після дренування
теплообмінного апарата (трубопроводу) повинні бути закриті; між запір
ною арматурою і теплообмінним апаратом (трубопроводом) повинна бути
арматура, що безпосередньо сполучається з атмосферою. Неелектрифіко-
гіана вимикальна арматура і вентилі дренажів необхідно заблокувати лан
цюгами або іншими пристосуваннями і замкнути на замки. Виконання заз
начених вимог обов'язкове на трубопроводах з установленою заглушкою.
На вентилях, засувках вимикальної арматури слід вивішувати забо-ронні знаки безпеки "Не відкривати! Працюють люди"; на вентилях відкри-тих дренажів - "Не закривати! Працюють люди"; на ключах керування електроприводами вимикальної арматури - "Не вмикати! Працюють Іюди"; на місці проведення робіт - настановчий знак "Працювати тут!".
Розпочинати ремонт апаратів і трубопроводів, що не мають дренажів і повітряних клапанів, а також за наявності надлишкового тиску в них за-боронено.
Дренування води і пароводяної суміші слід проводити через спускову арматуру.
Якщо під час допуску виник сумнів у тому, що, внаслідок засмічення лінії дренажу, вода із виведеного у ремонт трубопроводу повністю не ви-далена, розпочинати ремонтні роботи заборонено.
Засувки і вентилі необхідно відкривати і закривати тільки із
застосуванням важелів, передбачених інструкцією з експлуатації армату
ри; не дозволяється для подовження плеча рукоятки або маховика викори
стовувати випадкові предмети.
Для проведення ремонтних робіт на одному з підігрівників
високого тиску за груповою схемою їхнього увімкнення необхідно вимк
нути всю групу підігрівників.
Під час відгвинчування болтів фланцевих з'єднань трубопро
водів послаблювати болти слід обережно, - щоб запобігти можливому
викиданню пароводяної суміші у разі неповного дренування трубопрово
ду. Крім цього, необхідно запобігти випаданню із фланців металевих про
кладок і вимірювальних шайб і падінню їх униз - шляхом відгородження
розташованих нижче ділянок, улаштування настилів, установлення піддонів
тощо.
Дозволяється відключати однією засувкою (без установлення
заглушок) теплообмінні апарати на тих потоках, де робочий тиск не пере
вищує атмосферний і температура теплоносія менїие плюс 45 °С.
У разі виведення у ремонт обладнання з вибухонебезпечними,
отруйними і агресивними речовинами, це обладнання необхідно вивести з
дії, спорожнити, очистити (промити, продути) і відділити заглушками від
діючого обладнання - незалежно від тиску і температури речовин, що
транспортуються.
Під час випробовування і прогрівання трубопроводів пари і
води дозволяється підтягувати:
- болти фланцевих з'єднань - за надлишкового тиску до 0,5 МПа
(5 кгс/см2);
- сальники сталевих компенсаторів та сальники арматури - за тиску
до 1,2 МПа (12 кгс/см2); сальники слід підтягувати обережно, - щоб не
зірвати болти.
Якщо застосовуються спеціальні пристосування, сальники дозволяється підтягувати у разі тиску до 6 МПа (60 кгс/см2) - за розпорядженням і під керівництвом працівника, який віддав розпорядження на проведення цієї роботи.
Добивання сальників компенсаторів і арматури дозволяється
виконувати у разі надлишкового тиску в трубопроводах до 0,02 МПа
(0,2 кгс/см2) і за температури теплоносія до плюс 45 °С.
Замінювати сальникову набивку компенсаторів дозволяється тільки після повного спорожнення трубопроводу.
Підтягувати нарізне з'єднання сальника арматури або флан
цеве з'єднання слід поступово, по черзі, з діаметрально протилежних боків;
у цьому разі працівник повинен стояти збоку від можливого викидання струменя води або пари.
Розпочинати ремонт арматури на трубопроводах пари і гаря
чої води, яка не має або має нечітку технологічну нумерацію, заборонено.
Штуцери контрольно-вимірювальної апаратури слід підтягу
вати, якщо тиск не перевищує 0,3 МПа (3 кгс/см2), - тільки гайковими
ключами, розмір яких відповідає граням елементів, що підтягуються, -
щоб запобігти пошкодженню штуцерів; застосовувати для виконання цієї
роботи інші ключі, а також подовжувальні важелі заборонено.
Перед тим, як розпочати підтягування штуцерів, слід перевірити стан видимої частини різі, - особливо на штуцерах повітряних клапанів.
Під час підтягування нарізного з'єднання працівник повинен стояти з протилежного боку від струменя води або пари, які можуть з'явитись у разі зривання різі.
Прогрівання і пуск паропроводів слід виконувати згідно з-
місцевою інструкцією або за спеціальною програмою.
Під час прогрівання паропроводу спочатку

 
 

Цікаве

Загрузка...