WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Обслуговування обладнання - Реферат

Обслуговування обладнання - Реферат

на інші роботи доти, доки там перебуває працівник.
Під час проведення робіт у глибокій і довгій підземній споруді, коли зоровий нагляд за працівником, який виконує в ній роботу, підтримувати неможливо, з ним слід організувати радіозв'язок, зв'язок по телефону або за допомогою загальноприйнятих сигналів.
У разі потреби до потерпілого може спуститись лише один із нагля-дачів в попередньо надягнених протигазі та рятувальному поясі, передач-ши кінець рятувальної вірьовки іншому наглядачеві, який повинен залишитись біля люка або дверей газонебезпечного резервуара чи підземної споруди.
Перед початком проведення робіт необхідно перевірити справ
ність протигаза і шлангів.
Герметичність протигаза і шланга перевіряється затискуванням рукою кінця шланга в надягненому протигазі. Якщо в такому положенні дихати неможливо, то протигаз справний.
У протигаза з примусовим подаванням повітря необхідно перевірити також справність повітродувки і роботу її приводів.
Перед спусканням у газонебезпечний резервуар, газонебезпеч
ну підземну споруду, а також перед тим, як увійти в газонебезпечне при
міщення, гофрований шланг, що підводить повітря до дихального клапа
на маски протигаза, необхідно закріпити на поясному ремені.
Повітрозабірні патрубки протигаза слід розміщувати з навітреного боку від місця виділення або місця можливого виділення шкідливих речовин і укріплювати таким чином, щоб не допустити засмоктування пилу з поверхні грунту.
За відсутності примусового подавання повітря за допомогою венти-лятора довжина шланга має бути менше 15 м, а у разі примусового пода-вання - менше 40 м. Шланг не повинен мати різких перегинів або чим-небудь затискуватись.
Аналіз повітря у підземній споруді або резервуарі слід проводити газоаналізатором вибухозахищеного типу, а за його відсутності - відбиранням проби повітря і аналізу його поза спорудою чи резервуаром.
Під час проведення робіт усередині газонебезпечного резер
вуара, газонебезпечної підземної споруди або газонебезпечного приміщен
ня слід обов'язково застосовувати рятувальні пояси і рятувальні вірьовки.
Рятувальні пояси повинні мати наплічні ремені з боку спини з кільцем на їхньому перетині для кріплення рятувальної вірьовки.
Рятувальний пояс слід підганяти таким чином, щоб кільце було не нижче лопаток.
Під час проведення газонебезпечних робіт слід дотримуватись
таких вимог:
- як переносне джерело світла слід використовувати акумуляторні ліхтарі тільки у вибухозахищеному виконанні або світильники напругою ло12 В, які живляться від трансформатора із заземленою вторинною об-моткою, установленого поза газонебезпечним резервуаром, газонебезпечною підземною спорудою або газонебезпечним приміщенням (застосування автотрансформаторів для живлення переносних світильників заборонено). Заборонено також вмикати і вимикати світильники у газонебезпечних місцях, а також використовувати відкритий вогонь. Апаратуру керування освітленням і вентиляцією необхідно винести за межі газонебезпечного приміщення;
- інструмент повинен бути виготовлений з кольорового металу, який
не дає іскроутворення. Допускається використання інструменту з чорного
металу - за умови, що його робоча частина ретельно змащена густим
мастилом;
- використовувати електродрилі та інші електрифіковані інструмен
ти, а також пристосування, що дають іскріння, заборонено;
- взуття працівників повинно бути без сталевих підківок і цвяхів, у
противному разі слід взувати калоші.
Для зв'язку наглядача з працівником, який перебуває у підземній споруді, за допомогою рятувальної вірьовки слід використовувати таку сигналізацію:
- один ривок рятувальної вірьовки працівника, який виконує роботу
у споруді (резервуарі), означає "Підтягуй шланг і вірьовку". У цьому разі
підтягувати їх треба після подавання наглядачем сигналу (одного ривка) і
отримання відповідного сигналу з газонебезпечної підземної споруди (ре
зервуара) у вигляді одного ривка. Якщо відповідь не отримано, необхідно
витягувати з газонебезпечної підземної споруди не тільки шланг і вірьов
ку, а й працівника; у цьому разі можливо, що ривок трапився через падін
ня працівника;
-два ривки означають "Спусти шланг і вірьовку". Такий сигнал подає працівник, який перебуває у газонебезпечній підземній споруді (резервуарі), коли йому треба здійснити переміщення;
- три ривки означають "Усе в порядку".
Рятувальну вірьовку і шланг повинен тягти працівник, який перебуває у газонебезпечній підземній споруді (резервуарі). Тому наглядач повинен так тримати вірьовку і шланг, щоб не заважати їхньому переміщуванню і не давати можливості їм падати. Як тільки працівник, який виконує роботу у споруді (резервуарі), перестав пересуватись, він повинен подати сигнал - три ривки, що означає "Усе в порядку". Наглядач, не отримавши сигнал після зупинення руху вірьовки і шланга, повинен запросити працівника, який перебуває у споруді (резервуарі), одним ривком, на який піп повинен отримати відповідь трьома ривками;
- неодноразові ривки рятувальної вірьовки, що подає наглядач, озна
чають, що працівник, який перебуває у газонебезпечній підземній споруді
(резервуарі), повинен підійти до люка або піднятись на поверхню. Такі самі
сигнали, що подає працівник, який перебуває всередині резервуара, озна
чають вимогу витягувати його зрезервуару.
Наглядачі повинні розміщуватись з навітряного боку, періо
дично упевнюватись у самопочутті працівника, який перебуває всередині
резервуара, за його сигналом опускати і витягувати назовні рятувальну
вірьовку і шланг.
У разі нанесення на внутрішні поверхні підземних споруд (ре
зервуарів) захисних покриттів, що супроводжується виділенням шкідли
вих і вибухонебезпечних речовин, слід передбачати примусове видалення
цих речовин.
Під час виконання робіт у киснеізолювальному протигазі не
обхідно стежити, щоб залишковий тиск кисню в балоні протигаза був до
статній для забезпечення повернення працівника, який виконує роботу в
протигазі, від місця проведення робіт до незагазованої зони.
Кришки підземних люків необхідно відкривати і закривати за
допомогою спеціальних гаків завдовжки понад 500 мм; виконувати ці опе
рації безпосередньо руками, гайковими ключами або іншими, не призна
ченими для цього, предметами заборонено.
Перед тим, як закривати люки після закінчення роботи, керів
ник і виконавець робіт повинні перевірити, чи не залишився випадково все
редині підземної споруди (резервуара) хто-небудь з працівників, а також чи
не залишились забуті там матеріали, інструменти та інші сторонні предмети.
Після закінчення робіт у підземній споруді (резервуарі) всі люки по-винні бути закриті.
Обслуговування теплообмінних апаратів та трубопроводів
Організацію виконання робіт з обслуговування теплообмінних
апаратів і трубопроводів слід проводити відповідно до вимог Правил бу
дови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затвер
джених наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94, № 104, та
Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води,
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98, № 177,
зареєстрованих в Мін'юсті України 07.10.98 за № 636/3076.
Заборонено експлуатувати теплообмінні апарати після закін
чення терміну

 
 

Цікаве

Загрузка...