WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Обслуговування обладнання - Реферат

Обслуговування обладнання - Реферат

працівни
ки, які пройшли навчання, вміють користуватись засобами вимірювань для
контролю небезпечних і шкідливих речовин і мають у посвідченні відпо
відний запис на право виконання таких робіт.
4.10.6. Відбирати проби для аналізу повітряного середовища слід за
допомогою шланга, який опускається в отвір люка резервуара, підземної
споруди або установлюється у напіввідчинені двері газонебезпечного при
міщення.
Кінець шланга слід опускати на відстань від рівня підлоги (дна резер-вуара) не більше їм - у разі відбирання проби з нижньої частини підземної споруди або резервуара, в якому може бути виявлена шкідлива речовина, важча за повітря, та на 20-30 см - у разі відбирання проби з його верхньої частини, в якій може бути виявлена шкідлива речовина з меншою щільністю, ніж повітря.
Спускатись у резервуари та підземні споруди і входити у газо
небезпечні приміщення для відбирання проб повітря заборонено.
До початку і під час проведення робіт у резервуарі, підземній
споруді, газонебезпечному приміщенні необхідно забезпечити природну
або примусову вентиляцію їх.
Природну вентиляцію камер і каналів слід створювати відкриванням не менше двох люків з установленням біля них спеціальних козирків, що спрямовують повітряні потоки.
Примусову вентиляцію слід проводити за наявності у повітрі резерву-ара, підземної споруди або іншого газонебезпечного приміщення шкідливих речовин або за температури повітря у ньому понад плюс ЗО °С.
Для створення примусової вентиляції можна використовувати венти-лятори або компресори, які повністю замінюють повітря у підземній споруді або резервуарі протягом 10-15 хв. Шланг вентилятора, опущений у підземну споруду, не повинен доходити до рівня підлоги на 20-25 см.
Якщо природна або примусова вентиляція не забезпечує повного ви-далення, небезпечних або шкідливих речовин, спускатись у резервуар, підземну споруду, входити в газонебезпечне приміщення дозволяється тільки у шланговому або киснеізолювальному протигазі, рятувальному поясі з прикріпленою до нього рятувальною вірьовкою, другий кінець якої повинен бути в руках наглядача.
Проводити вентиляцію резервуарів, підземних споруд, газоне
безпечних приміщень за допомогою кисню заборонено.
В обох напрямках руху транспорту на відстані 10-15 м від
відкритих люків підземних споруд, розміщених на проїзній частині доро
ги, слід установити застережний дорожній знак. За населеними пунктами
на відстані понад 50 м від місця проведення робіт з боку руху транспорту
додатково слід виставити застережний дорожній знак. Місце проведення
робіт необхідно обгородити. Обгороджену зону взимку слід очищувати
від снігу, льоду і посипати піском.
Вночі й у разі недостатньої видимості застережні дорожні знаки та огородження біля місця проведення робіт мають бути освітлені лампами напругою до 42 В.
Під час перерви в роботі, після закінчення робочого дня або після за-кінчення роботи залишати огородження і відкриті люки на проїзній частині дороги заборонено.
Під час проведення робіт у підземній споруді, розташованій поза проїзною частиною дороги, як огородження, які повинні стояти протягом усього часу проведення робіт в цій споруді, слід використовувати переносні Перед допуском працівників до проведення робіт усередині
резервуарів, підземних споруд необхідно вивести з роботи і відділити заг лушками трубопроводи, через які можливе попадання вибухонебезпечних,
пожежонебезпечних, агресивних та отруйних речовин. Відключальну ар
матуру слід закривати. Вентилі відкритих дренажів, з'єднаних з атмосфе
рою, повинні бути відкриті. З електроприводів арматури та електричних
кіл їхнього керування слід зняти напругу. Штурвали (маховики) неелскт-
рифікованої арматури необхідно заблокувати ланцюгами або іншими при
стосуваннями і замкнути на замок. На перекритій запірній арматурі необ
хідно вивісити заборонні знаки безпеки "Не відкривати! Працюють люди".
Під час відкривання люка резервуара, підземної споруди слід
стояти з навітряного боку (спиною або боком до вітру).
Тривалість перебування працівників у резервуарі, підземній
споруді, газонебезпечному приміщенні, а також тривалість відпочинку (з
виходом із цих об'єктів) залежно від умов і характеру роботи повинен виз
начати керівник робіт.
Працювати в резервуарі чи підземній споруді за температури .
повітря вище зазначеної у пункті 4.4.18 цих Правил допускається тільки у
разі виникнення аварії, - якщо вона загрожує життю працівників, може
спричинити руйнування обладнання тощо, - з дозволу керівника робіт і
під його безпосереднім керівництвом. Таку роботу дозволяється викону
вати лише за умови обов'язкового вжиття необхідних заходів щодо захис
ту працівників від можливого перегрівання та опіків: робота повинна ви
конуватись в теплому спецодязі, а за наявності в підземній споруді або ре
зервуарі рідкого середовища - також з використанням гумового взуття:
режим роботи і відпочинку в цьому разі визначає керівник робіт.
Заборонено перебувати всередині резервуара чи підземної спо
руди за температури повітря понад плюс 50 °С (температура повітря ви
мірюється на відстані 0,7 м від стінки резервуара (підземної споруди)), а
також за наявності в них води, нагрітої до температури понад плюс 45 °С.
За температури води менше плюс 45 °С рівень води над підлогою не пови
нен перевищувати 200 мм.
За наявності пари в резервуарі чи підземній споруді працівники по-винні перебувати в них у шланговому або киснеізолювальному протигазі, рятувальному поясі з рятувальною вірьовкою.
Для виконання робіт усередині газонебезпечного резервуара
(приміщення, підземної споруди тощо) повинна призначатись бригада не
менше ніж з трьох працівників, які заздалегідь повинні бути проінструкто
вані пропорядок проведення роботи та можливу небезпеку під час її вико
нання, а також повинна бути перевірена правильність їхніх дій на робочо
му місці.
Один із членів бригади повинен працювати всередині резервуара, а двоє інших членів бригади (наглядачі) повинні стояти зверху біля люка або дверей газонебезпечного приміщення і стежити за роботою працівника, який виконує роботу всередині резервуару, і за станом повітрозабірно-го патрубка шлангового протигазу.
Один із наглядачів повинен тримати в руках кінець рятувальної вірьов-ки, а другий її кінець повинен бути прикріплений до рятувального пояса працівника, який перебуває всередині резервуара.
Наглядач повинен відпускати або натягувати рятувальну вірьовку і шланг лише за сигналом працівника, який виконує роботу в резервуарі. Другий наглядач повинен бути з надягненим рятувальним поясом і мати при собі шланговий протигаз у положенні "наготові".
Якщо в діях працівника, який виконує роботу всередині резервуара, з'явились ознаки нездужання, намагання зняти протигаз тощо, а також у разі виникнення інших небезпечних непередбачених обставин, роботу слід негайно припинити, а працівника з резервуару евакуювати.
Працювати всередині резервуара повинен тільки один працівник. У разі необхідності проведення робіт всередині резервуара двома працівни-ками слід призначити ще одного наглядача та передбачити заходи щодо одночасного надання допомоги обом цим працівникам.
Наглядачі не мають права відлучатись від люка резервуара чи підземної споруди і відволікатись

 
 

Цікаве

Загрузка...