WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Обслуговування обладнання - Реферат

Обслуговування обладнання - Реферат


Реферат на тему:
Обслуговування обладнання
На кожному постійному робочому місці повинні бути вироб
ничі і посадові інструкції та інструкції з охорони праці в обсязі, що є обо
в'язковим для даної посади або професії.
Перед початком проведення робіт необхідно перевірити вико
нання вимог підрозділу 5.4 цих Правил, що стосуються наступної роботи.
У разі невиконання цих вимог і незабезпечення працівників необхідним
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, працівники
не мають права розпочинати роботу - незалежно від того, хто дав їм вка
зівку на її виконання.
У разі появи у процесі проведення роботи будь-якої небезпеки пра-цівники повинні припинити роботу і повідомити про це керівника робіт. Продовжувати роботу дозволяється тільки після усунення виявлених по-рушень.
Обходити та оглядати обладнання дозволяється тільки після
отримання дозволу від оперативних працівників, які ведуть режим роботи
цього обладнання.
Перебування працівників поблизу люків, лазів, водовказівних
стекол, а також біля запірної, регулювальної та запобіжної арматури і флан
цевих з'єднань трубопроводів, що перебувають під тиском, дозволяється
тільки у разі виробничої необхідності.
Не дозволяється ходити по трубопроводах, а також по конст
рукціях і перекриттях, що не призначені для проходу по них, а також спи
ратись і ставати на огородження площадок.
Під час пуску, обпресування та випробовування обладнання і
трубопроводів під тиском поблизу них дозволяється перебувати тільки
працівникам, які безпосередньо проводять ці роботи.
.Під час проведення гідравлічного випробування обладнання у разі підвищення тиску до випробувального перебування працівників на цьому обладнанні заборонено.
Дозволяється проводити огляд зварних швів випробовуваних трубо-проводів і обладнання тільки після зниження випробувального тиску до робочого - без простукування зварних швів.
Працівники, які не беруть участі у проведенні розшлаковування та обдування котла, продування нижніх точок, а також у разі несталих та аварійних режимів повинні бути виведені у безпечне місце.
Працівники будь-якого цеху у разі виявлення свищів у паропро
водах, камерах, колекторах та трубах котла, що не обігріваються, живиль
них трубопроводах і корпусах арматури тощо повинні негайно повідоми
ти про це начальника зміни цеху (блока, району) і керівника (виконавця)
робіт - для вжиття необхідних заходів.
Небезпечну зону слід обгородити і вивісити застережні знаки безпеки "Обережно! Небезпечна зона", а біля входу до Неї - заборонний знак без-пеки "Вхід (прохід) заборонено".
Заборонено проводити пуск, випробування і короткочасну ро
боту механізмів або пристроїв за відсутності огороджень або у разі їхньо
го несправного стану. Заборонено також прибирати поблизу механізмів,
які не мають запобіжних огороджень.
Під час чищення, прибирання і змащування обертових або ру
хомих частин механізмів не дозволяється перелазити через огородження
або просовувати за них руки; не дозволяється також намотувати на руку
або пальці обтиральний матеріал - під час обтирання зовнішньої поверхні
працюючих механізмів.
Як обтиральні матеріали слід використовувати бавовняні або
лляні ганчірки.
Надягати і знімати рушійні паси, а також підсипати каніфоль
та інші матеріали дід паси і стрічки конвеєрів дозволяється тільки після
повного зупинення обладнання.
В газонебезпечних зонах металеві частини механізмів з пасовими при-водами, де можлива поява статичної електрики, повинні бути заземлені.
Поправляти на ходу рушійні паси, зупиняти вручну обертові і
рухомі механізми заборонено.
Перед кожним пусковим пристроєм (крім пристроїв дистанцій
ного керування) електродвигунів напругою більше 1000 В, а також електро
двигунів напругою до 1000 В, якщо вони установлені в приміщеннях з підви
щеною небезпекою або особливо небезпечних, повинні бути діелектричні
килими, а у сирих приміщеннях - ізолювальні підставки.
Брати в руки, торкатись обірваних, завислих, оголених, з по
шкодженою ізоляцією проводів або струмопровідних предметів (дротів,
труб, тросів, мокрих вірьовок тощо), що стикаються з цими проводами, а
також наступати на проводи, що лежать на землі чи підлозі, заборонено.
Обладнання, що експлуатується, повинно бути справним і не
мати несправних або вимкнених пристроїв аварійного вимикання, блоку
вань, захистів та сигналізації.
У разі виникнення у роботі обладнання режиму, який може спричинити нещасний випадок (гідроудари, несталий топковий режим, неприпустимо високу вібрацію, свищі тощо) слід ужити заходів щодо створення безпечних умов праці працівників згідно з вимогами виробничих та проти-аварійних інструкцій.
Обладнання дозволяється ремонтувати тільки за умови вико
нання технічних заходів, що унеможливлюють його помилкове введення в
дію (пуск двигуна, подавання пари або води тощо), а також самочинне
переміщування або рух.
Після закінчення очищення або ремонту обладнання слід переконатись у тому, що в ньому не залишились працівники і будь-які сторонні предмети.
Капітальні й середні ремонти обладнання слід проводити за
проектом проведення робіт (далі - ППР) або технологічною документа-
цією (технологічними картами, інструкціями та технічними умовами на ремонт), що містять конкретні вимоги безпеки праці під час підготовки до роботи та у процесі її проведення.
У ППР повинні бути визначені такі вимоги:
- забезпечення монтажної технологічності конструкцій та обладнання;
- безпечне розміщування машин і механізмів;
- місця і засоби кріплення страхувальних канатів і запобіжних поясів
під час проведення робіт на висоті;
- забезпечення засобами контейнеризації і тари для переміщування
поштучних і сипких матеріалів;
- забезпечення вантажозахватними пристроями (вантажними стропа
ми, траверсами, монтажними захватами) з урахуванням маси й габаритів
вантажу, що переміщується, умов стропування і монтажу;
- забезпечення засобами тимчасового закріплення елементів, що роз
бираються, під час проведення демонтажу конструкцій;
- необхідність улаштування захисних перекриттів або козирків під час
проведення суміщених робіт по одній вертикалі.
Крім того, в ППР повинні зазначатись:
- номенклатура пристроїв, приладів і засобів індивідуального і колек
тивного захисту працівників;
- засоби підмощування, що призначені для виконання даного виду
робіт або даної операції;
- шляхи й засоби піднімання працівників на робочі місця.
У виробничих приміщеннях допустима найвища температура
повітря у робочій зоні в теплу пору року не повинна перевищувати:
а) на постійних робочих місцях:
- плюс 28 °С - у разі виконання легких робіт;
- плюс 27 °С - уразі виконання робіт середньої важкості;
б) на тимчасових робочих місцях:
- плюс ЗО °С - у разі виконання легких робіт;
- плюс 29 °С - у разі виконання робіт середньої важкості.
За необхідності виконання робіт поблизу гарячих частин об
ладнання і неможливості забезпечення зазначених у пункті 4.4.18 цих Пра
вил граничних температур, працівники повинні бути захищені від можли
вого перегрівання шляхом застосування таких запобіжних заходів, як: по
вітряне душування, примусова вентиляція,

 
 

Цікаве

Загрузка...