WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення - Реферат

Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення - Реферат

заземлюються на початковій ан керній опорі або на одній з проміжних опор. Не допус кається заземляти проводи на кінцевій анкерній опорі змонтованого анкерного прольоту для запобігання ура женню людей, що працюють на наступному анкерному прольоті, грозовими розрядами на проводи вже готової дільниці.
42.З'єднання шлейфів на анкерній опорі прово диться тільки після закінчення монтажних робіт в су міжних з цією опорою анкерних прольотах.
43.Шлейфи ПЛ напругою 110 кВ і вище до їх з'єднання закріплюються за проводи або за натяжні гірлянди, але не ближче ніж за четвертий ізолятор, рахуючи від траверси, а ПЛ напругою 35 кВ і нижче - тільки за проводи.
44.Після з'єднання шлейфів на анкерних опо рах змонтованої дільниці ПЛ проводи заземлюються на початковій анкерній опорі і на одній з проміжних опор. Заземлювати ці проводи на кінцевій анкерній опорі за бороняється.
45.На відключеному колі багатоколових ПЛ з вертикальним розташуванням кіл одне над одним мож напрацювати тільки за умови, що це коло підвішене нижче від кіл, що перебувають під напругою. Заборо няється заміняти і регулювати проводи відключеного кола.
46.Під час роботи на одному відключеному колі багатоколової ПЛ з горизонтальним розташуванням кіл на стійках мають бути вивішені червоні прапорці з боку кіл, які залишилися під напругою. Прапорці вивішують на висоті 2-3 м від землі керівник робіт з членом бри гади, що має групу III.
47.Підніматися на опору слід під наглядом ке рівника робіт або члена бригади з групою III, які стоять на землі. Підніматися на опору з боку кола, що перебу ває під напругою, і переходити на дільницю траверси, що підтримує це коло, забороняється.
48.Під час роботи з опор на проводах відключе ного кола багатоколової ПЛ, решта кіл якої перебуває під напругою, заземлення необхідно встановлювати на кожній опорі, на якій проводяться роботи.
49.Забороняється під чає пофазового ремонту ПЛ заземляти в РУ провід відключеної фази. Провід має бути заземлений тільки на робочому місці. На ПЛ 35 кВ і вище під час робіт на проводі однієї фази або почергово на проводах кожної фази допускається зазем лювати на робочому місці провід тільки тієї фази, на якій виконується робота. В цьому разі забороняється на ближатися до проводів інших, незаземлених фаз на від стань, меншу від зазначеної в таблиці 2.3.
50.Під час пофазового ремонту заземлення по винне бути подвійним і складатися з двох окремих, встановлених паралельно заземлень. Працювати на про воді дозволяється не далі ніж за 20 м від встановленого заземлення.
В разі одночасної роботи кількох бригад відключений провід має бути роз'єднаний на електричко незв'язані дільниці. Кожній бригаді виділяється окрема дільниця, на якій встановлюється одне подвійне заземлення.
51.Під час пофазового ремонту ПЛ 110 кВ і вище для локалізації дугового розряду перед встановленням або зняттям заземлення провід має бути попередньо заземлений за допомогою штанги з дугогасним при строєм. Заземлювальний провід штанги має бути зазда легідь приєднаний до заземлювача. Ця штанга може бути знята лише після встановлення (або зняття) переносно го заземлення.
52.Забороняється під час пофазового ремонту на ПЛ з горизонтальним розміщенням фаз переходити на ділянки тих траверс, що підтримують проводи фаз, які перебувають під напругою.
Роботи на струмовідних частинах
електроустановок і повітряних ліній
електропередавання під наведеною напругою1
53.До робіт на струмовідних частинах електро установок під наведеною напругою мають допускатись особи, які пройшли спеціальне навчання методам без печного виконання таких робіт, в перевіркою знань, записом у посвідченні про надання права на їх прове дення.
Члени бригади (за винятком водіїв машин та механізмів) повинні мати групу з електробезпеки не ниж че III.
54.Працівники, які обслуговують електроуста новки і ПЛ, повинні знати перелік ПЛ та лінійного обладнання електростанцій та підстанцій, що перебувають під наведеною напругою після їх вимкневня.
55.Із числа ПЛ, що перебувають під наведеною напругою, слід визначити вимірюваннями або розрахун ками лінії, під час вимкнення і заземлення яких по кінцях (в РУ) і на місці виконання робіт на заземлю вачі залишається потенціал наведеної напруги понад 42В за найбільшого робочого струму діючих ПЛ. В подаль шому вимірювання або розрахунки слід виконувати під час зміни режиму, схеми мережі.
56.Під час роботи в зоні слабкої дії наведеної напруги лінія має бути заземленою в РУ електростанції і підстанції.
57.Роботи в зоні сильної дії наведеної напруги слід виконувати без заземлення ПЛ в РУ електростанцій і підстанцій. Виняток становлять роботи, які викону ють:
- на дільниці сумісного проходження повітряних ліній поблизу РУ електростанцій (підстанцій), але не далі як за 2 км від них - в цих випадках ПЛ заземлюється в кінцевих РУ;
- на дільниці одиночного проходження, яка прими кає до РУ електростанцій (підстанцій), - в цих випад ках лінію треба заземлити в РУ, яке примикає до діль ниці робіт.
58.Під час виконання робіт на ПЛ в зоні силь ної дії наведеної напруги, коли ця лінія не заземлена в РУ електростанції і підстанції, треба вжити додаткових заходів щодо запобігання помилковому або самочинно му ввімкненню комутаційних апаратів. Для цього до датково до вимог пункта 4.2.4 цих Правил схема вими кача має бути розібрана роз'єднувачами з обох боків, а на лінійному роз'єднувачі мають бути ввімкнені зазем- лювальні ножі в бік вимикача. За наявності обхідної си стеми шин вона також має бути заземленою.
59.Струмовідні частини електроустановки, що перебувають під наведеною напругою, мають бути зазем лені на кожному робочому місці з приєднанням зазем- лювальних провідників до контуру заземлення опори або до заземлювального пристрою електростанції чи під станції. Допускається використовувати груповий зазем лювач. Використання одинарного стрижневого зазем лювача допускається тільки під час робіт в зоні слабкої дії наведеної напруги.
60.З моменту заземлення проводу заземлювач, заземлювальні провідники, опори та їх елементи, монтажні канати, машини та механізми слід вважати такими, що перебувають під напругою, тому доторкатися до них стоячи на землі без застосування електрозахисних засобів (діелектричних рукавичок, взуття), а також заходити до кабіни механізму і виходити з неї - забороняється.
61.В зоні сильної дії наведеної напруги роботи, що виконуються без заземлення ПЛ в РУ електростанції і

 
 

Цікаве

Загрузка...