WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Колективний договір - Реферат

Колективний договір - Реферат


Реферат на тему:
Колективний договір
як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці
Колективний договір, угода укладається профспілковим комітетом підпри-ємства від імені трудового колективу з роботодавцем .
Проект договору (угоди) повинен обговорюватись на зборах (конфе-ренції) трудового колективу і затверджуватись зборами (конференцією).
Колективний договір повинен містити основні положення з питань праці і заробітної плати, положення в галузі робочого часу, відпочинку, ма-теріального стимулювання, охорони праці, удосконалення виробництва і праці, зміцнення виробничої і трудової дисципліни, соціальні питання та ін.
Договір укладається в письмовій формі терміном на 1 рік і по-ширюється на всіх працівників установи, незалежно від того, чи є вони чле-нами профспілки.
Колективний договір (угода) є найважливішим документом у системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і працівника-ми з першочергових соціальних питань, у тому числі з питань охорони пра-ці.
Згідно ст. 47 Конституції України кожен має право на належні, безпе-чні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної зако-ном.
Законами України, що входять до Кодексу Законів про Працю "Про охорону праці" та "Про колективні договори і угоди", передбачено внесення комплексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці в колективні договори та визначення обов'язків сторін з цих заходів.
Колективний договір повинен обов'язково містити зобов'язання сторін щодо заходів захисту прав та соціальних інтересів осіб, які потерпіли на ви-робництві від нещасних випадків або профзахворювань, а також утриманців і членів сімей загиблих.
Згідно ст. 11 Закону України "Про охорону праці" рекомендовано включати до розділу "Охорона праці" договору заходи із поліпшення умов праці інвалідів, жінок, підлітків, надання їм пільг за виконання вимог щодо охорони праці.
Згідно з Законом України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України", адміністративним правопорушенням вважається ухилення від уча-сті в переговорах щодо укладання, зміни або заповнення колективного до-говору, угоди; порушення строків переговорів або ухилення від переговорів роботодавців, уповноважених трудових колективів, або незабезпечення ро-боти комісій із представників сторін по укладенню, зміні або доповненням колективного договору, і передбачає накладення на порушника штрафу в розмірі десяти мінімальних заробітних плат. Порушення чи невиконання колективного договору особами роботодавців, уповноваженим трудового колективу, представниками трудових колективів передбачає накладання штрафу у розмірі до ста мінімальних заробітних плат.
Ненадання особами, які представляють роботодавців або інші уповно-важені трудовим колективом органи, представникам трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення ко-нтролю за виконанням колективних договорів, угод передбачає накладання штрафу у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат.
Далі я приведу приблизну редакцію розділу "Охорона праці" в колек-тивному договорі .
"Охорона праці"
Власник або уповноважений ним орган зобов'язується.
1. Забезпечити своєчасне виконання комплексних заходів щодо забез-печення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, ство-рення безпечних і нешкідливих умов праці, підвищення існуючого рівня охорони праці (додаток до розділу).
2. Створити фонд охорони праці на підприємстві в розмірі одного від-сотка від обсягів виробництва.
Кошти фонду використовувати на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня охорони праці на вироб-ництві або на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці, на придбання спецодягу, спецв-зуття та інших засобів індивідуального захисту, проведення атестацій робо-чих місць на відповідність їх нормативам, актам з охорони праці, придбання устаткування та матеріалів з метою профілактики проф-захворовань та реа-біталітації потерпілих від нещасних випадків, проведення технічної експер-тизи аварійних приміщень і споруд, а також попередження дорожньо-транспортних пригод.
3. До _________ провести аналіз стану та причин виробничого тра-вматизму і захворювань, розробити та реалізувати заходи щодо запобігання нещасних випадків та захворювань на виробництві (окремий план).
4. До___________закінчити атестацію робочих місць, розробити за-ходи щодо приведення умов праці на робочих місцях у відповідність з ви-могами стандартів нормативних актів з охорони праці.
5. Провести навчання і атестацію працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою (додаток).
6. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та інженерно-технічними працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", нор-мативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків плано-во-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.
7. Працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умова-ми праці, безплатно забезпечувати молоком (додаток).
8. Забезпечити умивальники і душові милом або організувати видачу мила працівникам (додаток).
9 Своєчасно видавати працюючим, відповідно до норм, спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту. Компенсувати працівникам витрати на придбання ними засобів індивідуального захисту, якщо по нормі строк їх видачі закінчився, а на підприємстві в наявності їх немає. У випадку дострокового їх зносу не з вини працівників, замінювати за рахунок підпри-ємства (додаток).
10. З метою поліпшення умов праці жінок, реалізувати такі заходи:
а) не допускати жінок на важкі роботи з небезпечними умовами праці (додаток);
б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує граннчно допустимі норми (додаток).
11. Відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обо-в'язків у повному розмірі втраченого заробітку, а також оплачувати потер-пілому (членам сім'ї та утриманцям померлого) одноразову допомогу. Якщо відповідно до медичного висновку у потерпілого встановлена стійка втрата працездатності, ця допомога повинна бути не менше суми, визначеної з роз-рахунку середньомісячного заробітку за кожний відсоток втрати ним про-фесійної працездатності.
У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повинен бути не менше п'ятирічного заробітку працівника; його сім'ї, крім того, не менше однорічного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилася після смерті.
12. Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпі-лим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допо-моги може бути зменшений лише у порядку, що визначається трудовим ко-лективомпідприємства, але не більше як на 50%. Факт наявності вини поте-рпілого встановлюється комісією по розслідуванню нещасного випадку.
13. Відшкодовувати потерпілому витрати на лікування, протезу-вання, придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної соціальної допомоги, відповідно до медичного висновку, що вида-ється в установленому порядку. Надавати інвалідам праці, включаючи не-працюючих на підприємстві, допомогу у вирішенні соціально-побутових пи-тань за їх рахунок, а при можливості - за рахунок підприємства.
14. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, зберігати місце роботи та середню заробітну пла-ту на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установ-леному порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим по-передньої роботи, забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи.
15. Організовувати проведення попереднього та періодичного медич-них оглядів працівників.
16. За порушення Закону та нормативних актів по охороні праці при-тягувати винних працівників до дисциплінарної, адміністративної, матеріа-льної, судової відповідальності, згідно зі ст. 49 Закону України "Про охоро-ну праці" та іншими актами законодавства
17. Запроваджувати систему стимулювання працівників, які викону-ють акти законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, не пору-шують вимог особистої і колективної безпеки, беруть активну участь в здій-сненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві.
Працівники підприємства зобов'язуються:
- вивчати та виконувати вимоги правил і нормативних актів по охороні праці, -суворо дотримуватися правил експлуатації устаткування, норм, пра-вил, стандартів та інструкцій з охорони праці, встановлених вимог пово-дження з машинами, механізмами, інструментами тощо;
- застосовувати в разі необхідності засоби індивідуального захисту;
- проходити в установленому порядку' попередні та періодичні медич-ні огляди;
- брати активну участь у створенні безпечних умов праці;
- вносити пропозиції по ліквідації можливих аварійних ситуацій на ви-робництві;
- ставити до відома майстра про нещасний випадок.
Перелік використаних джерел.
1. Конституція України // Відмості Верховної Ради України, 1996, № 30 (23.07.96), ст. 141
2. Кодекс Законів про Працю // Відмості Верховної Ради УРСР, 1971, додаток № 50, ст. 375
3. М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. Основи охорони праці. К.: Каравела, 2003.
4. Закону України "Про охорону праці" в редакції Закону України від 21 листопада 2002 року N 229-IV // ВВР, 2003, № 2 (10.01.2003), ст. 10
5. Договір у цивільному та трудовому праві. Довідник, ч.2. Зразки доку-ментів. - К.: Видавничий дім "Юридична книга", 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...